^ Back to Top

ประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 : Geo-informatics Media Contest 2019 หัวข้อ “ขุมทรัพย์ชุมชน”

ประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 : Geo-informatics Media Contest 2019 หัวข้อ “ขุมทรัพย์ชุมชน”

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 : Geo-informatics Media Contest 2019 หัวข้อ “ขุมทรัพย์ชุมชน” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 150,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ

Theme : “ขุมทรัพย์ชุมชน”
ขุมทรัพย์ชุมชน หมำยถึง บุคคล สถานที่ สิ่งของ สินค้า วิถีชีวิต ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ ที่มีคุณค่าต่อชุมชน

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

 • รอบที่ 1
  • ทีม ประกอบด้วย นักเรียนระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า ทีมละไม่เกิน 3 คน พร้อมที่ปรึกษา (ครูหรืออาจารย์) ทีมละไม่เกิน 1 คน
  • ทีมที่เข้าประกวดต้องส่งแนวคิด ผลงานเนื้อหา/เนื้อเรื่องหรือ Story Board พร้อมคำบรรยายรายละเอียดใต้ภาพ สามารถส่งเป็นภาพเขียน ภาพถ่าย หรือ Computer Graphic ที่สามารถสื่อสารให้เข้าใจเรื่องราวที่นําเสนอได้ ภายใต้หัวข้อ “ขุมทรัพย์ชุมชน” ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 พร้อมรายละเอียดดังนี้
   • ชื่อผลงาน / โรงเรียน / จังหวัด / ชื่อครูที่ปรึกษา / เบอร์โทร และ E-mail
   • ชื่อสมาชิกทีมทุกคน / หน้าที่ / ชั้นปีการศึกษา / เบอร์โทร และ E-mail
   • หลักการและเหตุผลที่ทำเรื่องนี้ / แรงบันดาลใจ / แรงจูงใจ
  • รูปแบบผลงานไม่จำกัดเทคนิค วิธีการหรือสื่อในการนำเสนอ และสามารถใช้วิธีการแบบ Animation ได้ หรือมีภาพกราฟิกเป็นส่วนประกอบได้ แต่ต้องเป็นผลงานที่คิดสร้างสรรค์เอง ไม่ทำซ้ำ ดัดแปลง และไม่เคยเผยแพร่ หรือรับรางวัลใดๆ มาก่อน
  • ผู้ส่งผลงานสื่อเข้าร่วมประกวดต้องยินยอมมอบลิขสิทธิ์จากการประกวด เพื่อให้สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) นำไปผลิตหรือเผยแพร่เป็นสื่อการเรียนการสอน หรือสื่อประชาสัมพันธ์องค์กรต่อไปได้
  • ผลงานรอบแรกจะถูกคัดเลือกเหลือ 10 ทีม และจะต้องมานำเสนอแนวคิดและเรื่องราวเนื้อหา พร้อมเข้าร่วมฝึกอบรมการสร้างสื่อภูมิสารสนเทศและเทคนิคกระบวนการผลิตสื่อจากวิทยากรจิสด้า และผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อของวงการภาพยนตร์ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ จ.ชลบุรี เป็นระยะเวลา 3 วัน พร้อมได้รับเงินสนับสนุนการผลิตสื่อ จำนวนทีมละ 5,000 บาท (ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมจิสด้า เป็นผู้รับผิดชอบค่าอาหารและค่าที่พักทั้งหมด)
   หมายเหตุ ทีมผ่านเข้ารอบที่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ ต้องสละสิทธิ์ในการประกวด
  • ส่งผลงานมาที่
   โครงการประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 8 (GMC2019)
   อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ
   สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
   88 หมู่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
 • รอบชิงชนะเลิศ
  • ทีมผู้เข้าประกวดจะต้องส่งผลงานสื่อวิดีโอ ภายใต้หัวข้อและเทคนิคที่กำหนดที่มีความยาว 3-5 นาที (รวมไตเติ้ลและเครดิตปิดท้าย)
  • เนื้อหาสื่อต้องไม่มีการพาดพิงเรื่องการเมือง/ไม่หลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม ความเชื่อ หรือหลักศาสนาใด
  • เนื้อหาสื่อหากมีบทพูดต้องมีการบรรยายใต้ภาพเป็นภาษาอังกฤษ
  • ภาพ และเสียงประกอบ ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

กำหนดระยะเวลา

 • หมดเขตการรับสมัคร : 30 เมษายน 2562
 • ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก (10 ทีม) : 17 พฤษภาคม 2562

รางวัลการประกวด

 • รอบที่ 1 ทุนผลิตสื่อ 10 ทีมที่ผ่านรอบแรก รางวัลละ 5,000 บาท
 • รอบชิงชนะเลิศ
  • รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ทุนผลิตสื่อฯ 50,000 บาท
  • รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 ทุนผลิตสื่อฯ 30,000 บาท
  • รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 ทุนผลิตสื่อฯ 20,000 บาท
  • รางวัล GISTDA Top Vote ทุนผลิตสื่อฯ 10,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ : 033 048 091 ต่อ 110,111
 • โทรสาร :  033 005 831
 • E-mail : contest@gistda.or.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
150,000 Baht
หมดเขต: 
18 ม.ค. 2019 10:00 to 30 เม.ย. 2019 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.