^ Back to Top

ประกวด "GPSC Young Social Innovator 2018"

ประกวด "GPSC Young Social Innovator 2018"

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา (ปวช.) หรือเทียบเท่า ในพื้นที่จังหวัดระยอง ชลบุรี จัทรบุรี ตราด และฉะเชิงเทรา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "GPSC Young Social Innovator 2018" ภายใต้แนวคิด "พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Sustainable Energy, Natural resource and Environment)” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และประกาศเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาโครงงาน ผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการ/กระบวนการที่มุ่งแก้ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ และ/หรือสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ตระหนักถึงวงจรการสร้างนวัตกรรม ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ อันนำไปสู่ความยั่งยืน จากการเข้าใจและระบุปัญหา จนถึงการพัฒนาต้นแบบและการทดลองใช้จริง
 3. เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและองค์กร ในการช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศและการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน

คุณสมบัติของทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวด

 1. เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า ใน 5 จังหวัด ดังนี้ ระยอง จันทบุรี ชลบุรี ตราด และฉะเชิงเทรา
 2. ประกอบด้วยสมาชิก 1-3 คน และที่ปรึกษาโครงงาน 1 คน
 3. สมาชิกในทีมทุกคนต้องอายุระหว่าง 15 – 20 ปีบริบูรณ์ โดย
  • กรณีเข้าร่วมในนามโรงเรียน : สมาชิกต้องศึกษาอยู่ในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา (ปวช.) หรือเทียบเท่า
  • กรณีเข้าร่วมในนามชุมชน : สมาชิกและที่ปรึกษาโครงการต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในชุมชนเดียวกัน
 4. ไม่สามารถเปลี่ยนตัวสมาชิกและครูที่ปรึกษาได้ ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินที่ผ่านการพิจารณา และได้รับอนุญาตจากทางบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
 5. หากเข้ารอบ 4 ทีมสุดท้าย สมาชิกในทีมที่ผ่านเข้ารอบต้องสามารถร่วมพัฒนาผลงานได้ตลอดโครงการ

โจทย์การประกวด
"พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน"
(Sustainable Energy, Natural resource and Environment)

 • พลังงาน : การเข้าถึงพลังงาน (การเข้าถึงพลังงานในราคาที่สามารถหาซื้อได้และเชื่อถือได้) พลังงานทดแทน (Renewable Energy) และการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
 • ทรัพยากรธรรมชาติ : การจัดการและการใช้ทรัพยากรธรรมธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน , การลดของเสียที่เป็นอาหาร (food waste), ลดการปล่อยสารเคมีและของเสียเป็นพิษออกสู่ธรรมชาติและจัดการอย่างถูกต้อง ลดของเสียโดยกระบวนการ reuse และ recycle
 • สิ่งแวดล้อม : เสริมภูมิต้านทานและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่ออันตรายและภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเพิ่มขีดความสามารถของสังคมในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น

กำหนดเวลา
สมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 19 กันยายน 2561 เวลา 23:59 น.

ติดต่อสอบถาม

 • บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
  555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
 • ผู้ประสานงาน: คุณอัญชลิกา เชาวนรังค์ (อัญ) โทรศัพท์ : 084-307-2797
 • Facebook: GPSC Young Social Innovator
 • E-mail: gpscyoungsocialinnovator@gmail.com
หมดเขต: 
01 ส.ค. 2018 (All day) to 19 ก.ย. 2018 (All day)

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod