^ Back to Top

ประกวดดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต ประจำปี 2555

คาราบาวแดง เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา มีอายุระหว่าง 15 – 22 ปี เข้าร่วมประกวดดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต ประจำปี 2555 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 700,000 บาท

รายละเอียดของการเข้าประกวด
คุณสมบัติของสมาชิกวงดนตรีที่จะเข้าประกวด
• สมาชิกวงต้องมีสถานะเป็นนักเรียน นักศึกษา มีอายุระหว่าง 15 – 22 ปี (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2533 ถึง 2540) ไม่จำเป็นต้องศึกษาอยู่สถาบันเดียวกัน หรือมีภูมิลำเนาเดียวกัน
• สมาชิกวงที่เข้าประกวดจะต้องไม่เป็นนักดนตรีอาชีพ หรือรับจ้างแสดงดนตรีไม่เกินสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
• วงดนตรีและสมาชิกวงดนตรีที่เข้าประกวดต้องไม่มีสัญญารับจ้างหรือข้อผูกพันกับบุคคล หรือนิติบุคคลใดๆ เช่น การบันทึกอัลบั้ม แสดงภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิทยุ การแสดงบนเวที หรือโฆษณาสินค้า ไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 55

ขั้นตอนการสมัครเข้าประกวด
• จำนวนนักร้องนักดนตรีที่จะขึ้นแสดงบนเวทีต้องมีอย่างน้อย 4 คน แต่รวมกันทั้งหมดต้องไม่เกิน 10 คนวงที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมแข่งขันสามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง คือ

  1. สมัครผ่านระบบ Online พร้อมส่ง Demo ด้วยวิธีการ Upload Link Youtube ใน Register Page ที่ออกแบบเพื่อความสะดวกมาโดยเฉพาะ จาก www.carabao.co.th เมนูดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต พร้อมกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์และชัดเจน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2555 กรณีที่สมัครผ่านระบบ Online หากยังไม่สามารถ Upload Demo พร้อมกับการกรอกข้อมูลสมาชิกแต่ละคนรวมสมัครได้ สามารถส่ง Demo ตามหลังโดยการ email เพลง Demo ที่ต้องเป็นเพลงของวงคาราบาวเท่านั้น ซึ่งร้อง-บรรเลงตามความสามารถของตัวเอง โดยที่การใช้ดนตรีไม่จำเป็นต้องเหมือนกับต้นฉบับ และส่งรูปถ่ายสมาชิกแต่ละวงทุกคน พร้อมระบุหน้าที่การแสดงในวง (ความละเอียดของรูปไม่ต่ำกว่า 5 MB ) แล้ว email ไปที่ contest@carabao.co.th ภายในวันที่ 30 เมษายน 2555 ได้
  2. สมัครโดยการ Download แบบฟอร์มใบสมัคร จาก www.carabao.co.th เมนูดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต พร้อมกรอกให้สมบูรณ์และชัดเจน พร้อมรูปถ่ายสมาชิกแต่ละวงทุกคน พร้อมระบุหน้าที่การแสดงในวง (ความละเอียดของรูปไม่ต่ำกว่า 5 MB ) แล้ว email ไปที่ contest@carabao.co.th ภายในวันที่ 30 เมษายน 2555 และ email เพลง Demo ที่ต้องเป็นเพลงของวงคาราบาว เท่านั้น ซึ่งร้อง-บรรเลงตามความสามารถของตัวเอง โดยที่การใช้ดนตรีไม่จำเป็นต้องเหมือนกับต้นฉบับ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2555 ไม่จำเป็นต้องส่งใบสมัครและ Demo เพลงในวันเดียวกันแต่ให้ไม่เกินวันที่ 30 เมษายน 2555 เช่นเดียวกัน

• เมื่อหมดเขตวันรับสมัคร คณะผู้จัดการประกวดจะแจ้งผลการคัดเลือกวงที่จะเข้าประกวด พร้อมรายละเอียดของการประกวด เช่น วัน เวลา และสถานที่ มายังหัวหน้าวงตาม email address หรือตามหมายเลขโทรศัพท์ ที่ระบุไว้ในใบสมัคร

• ในวันแข่งขัน หัวหน้าวงต้องนำใบสมัครตัวจริง พร้อมสำเนาเอกสารสำคัญทุกอย่าง (ดูรายละเอียดในหัวข้อถัดไป) ไปยื่นที่คณะกรรมการการประกวด หากพบว่ามีหลักฐานใดที่ขาดตกบกพร่อง หรือมีข้อมูลไม่ตรงกับในใบสมัคร วงดนตรีนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นประกวด

• หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง ณ วันประกวด
o ใบสมัครตัวจริง
o บัตรประชาชนตัวจริงของสมาชิกวงแต่ละคน พร้อมสำเนา
o บัตรประจำตัวนักศึกษาตัวจริงพร้อมสำเนา หรือจดหมายรับรองตัวจริงจากสถาบันการศึกษา

• นับจากวันแข่งขันรอบแรกแล้ว ห้ามเปลี่ยนตัว หรือเพิ่มสมาชิกวง ผู้สมัครต้องสังกัดเพียงวงเดียว แต่สามารถเปลี่ยนหน้าที่การบรรเลงในวงได้

• วงที่เคยชนะเลิศการแข่งขันระดับภาคโครงการดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตไม่มีสิทธ์เข้าร่วมในการแข่งขัน

เครื่องดนตรี
• วงดนตรีที่เข้าแข่งขันต้องใช้เครื่องดนตรีอย่างน้อย 3 ชิ้น ได้แก่ กลอง เบส และกีตาร์ หรือคีย์บอร์ด
• เพลงที่ใช้ในการประกวดต้องเป็นเพลงของวงคาราบาวเท่านั้น จำนวน 3 เพลง (ยกเว้นเพลงที่ใช้เป็น Demo ห้ามใช้เป็นเพลงประกวด) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
o เพลงช้า 1 เพลง
o เพลงเร็ว 1 เพลง
o เพลงที่ เรียบเรียงทำนองและการบรรเลงใหม่ โดยใช้เนื้อร้องเดิม(เพลงวงคาราบาว) (Re-arrange) 1 เพลง

• อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ทางผู้จัดการประกวดจะเตรียมไว้ให้คือ
o กลองชุด 1 (กระเดื่องเดียว)
o ตู้แอมป์เบส 1 / ตู้แอมป์กีตาร์ 3 / ตู้แอมป์คีย์บอร์ด 2
o แรควางคีย์บอร์ด 2 ชั้น 2 อัน
o ไมโครโฟนสายสำหรับร้องอย่างน้อย 9 / ไมโครโฟนไร้สายอย่างน้อย 2
o Spare line สำหรับอุปกรณ์ดนตรีเพิ่มเติม 3
o Note stand 5 อัน
o Monitor ร้อง 4 aux (ไม่มี Sidefills)
o วงดนตรีที่จะเข้าแข่งขันต้องเตรียมเครื่องดนตรีทุกชนิด (ยกเว้นกลองชุด) / สายแจ๊ค / Effect + Power adapter + สายไฟ / และเครื่อง Percussion ทั้งหมดไปเอง
o ห้ามใช้อุปกรณ์ประเภท Sequencer / Rhythm Box / MD / Backing Track หรืออุปกรณ์ช่วยร้องช่วยเล่นใดๆ โดยเด็ดขาด
o ระหว่างที่เข้าประกวด อนุญาตให้มีตัวแทนวงเข้าไปให้คำแนะนำเจ้าหน้าผู้ที่ควบคุม Sound Control แต่ห้ามแตะต้องอุปกรณ์ใดๆ ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ที่ควบคุม Sound Control นั้น

รางวัล
• ทุกวงที่เข้าร่วมประกวดในแต่ละรอบจะได้รับการช่วยเหลือเป็นค่าเดินทางครั้งละ 1,000 บาท
• รางวัลจากการประกวดระดับจังหวัด
o ชนะเลิศ 5,000 บาท
o รองชนะเลิศ 3,000 บาท

• รางวัลจากการประกวดระดับภาค
o ชนะเลิศ 10,000 บาท
o รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 8,000 บาท
o รองชนะเลิศอันดับสอง 5,000 บาท

ระยะเวลา เวทีและรอบของการประกวด
• ช่วงเวลาของการประกวดจะอยู่ระหว่างเดือน มิถุนายน จนถึงเดือน สิงหาคม 2555
• การประกวดจะถูกแบ่งเป็น 5 ภาค รวมทั้งหมด 18 เวที ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
o กรุงเทพและปริมณฑล ( 2 เวที)
o ภาคเหนือ : เชียงราย เชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ (4 เวที)
o ภาคอีสาน : นครราชสีมา ร้อยเอ็ด อุดรธานี อุบลราชธานี (4 เวที)
o ภาคกลาง : สระบุรี ชลบุรี ระยอง สุพรรณบุรี (4 เวที)
o ภาคใต้ : เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี ชุมพร ภูเก็ต (4 เวที)

• การประกวดเพื่อหาผู้ชนะจนถึงระดับภาคแบ่งเป็น 2 รอบ
o การแข่งขันในระดับจังหวัดจะอยู่ในระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมเป็นการประกวด เพื่อหา
วงดนตรีที่มีคะแนนสูงสุด 1 – 2 วง เพื่อเข้าประกวดระดับภาค
o วงดนตรีที่ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัดจะมีสิทธิ์ร่วมทำเข้าทำ Work Shop เกี่ยวกับดนตรี กับวงคาราบาว อยู่ในระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม
o วงที่ผ่านการเข้าแข่งขันในระดับภาคจะต้องแต่งเพลงภายใต้แนวคิด “ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต”
o ในกรณีที่วงดนตรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันในระดับภาค แต่ได้สละสิทธิ์ หรือไม่สามารถแข่งขันได้ ทางผู้จัดสามารถให้สิทธิ์วงดนตรีที่ได้รางวัลเป็นอันดับ 2 ของเวทีการประกวดในระดับจังหวัดนั้นของวงดนตรีที่สละสิทธ์เข้าแข่งขันแทน
o การแข่งขันระดับภาคเป็นการแข่งขันระหว่างผู้ชนะจากระดับจังหวัด เพื่อหาผู้ชนะระดับภาคๆละ 1 วง
o วงดนตรีที่ชนะระดับภาคจะได้รับเกียรติให้ขึ้นร่วมคอนเสิร์ตกับวงคาราบาว
o ไม่มีการประกวดเพื่อหาผู้ชนะระดับประเทศ
o การพิจารณานอกเหนือกฎเกณฑ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการแข่งขัน

หลักเกณฑ์การให้คะแนน
• ความสามารถในการสร้างความบันเทิง / อ้อนคะแนนจากคนดู / ดึงดูดความสนใจจากผู้ชม ( Entertainment Value )
• ความมีชีวิตชีวาของวงและความสามัคคีของสมาชิกในวง ( Liveliness & Teamwork ) 20 คะแนน
• ความยากง่ายของเพลงที่เลือก ( Level of Difficulty )
• ความสามารถในการเรียบเรียงเพลงและเล่นได้อย่างลงตัว 20 คะแนน
• การขับร้อง ( ความแม่นยำในเนื้อร้อง / จังหวะ / พลังเสียง / น้ำเสียง / อักขระ / การประสานเสียง / การแสดงออกที่เข้ากับเนื้อเพลง ) 20 คะแนน
• การควบคุมความดัง – ค่อยและความสมดุลของเครื่องดนตรีแต่ละชิ้น ( Balancing )
• การประสานเสียงของเครื่องดนตรีทุกชิ้น ( Orchestration )
• ความสามารถ / เทคนิคการเล่นดนตรีแต่ละชิ้น ( Techniques ) 30 คะแนน
• ความประทับใจของกรรมการ ( Overall impression ) 10 คะแนน
รวม 100 คะแนน

หมายเหตุ :
การตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด การตัดสิน Popular Vote จะใช้วิธีโหวตคะแนนจากผู้ชมแยกต่างหาก

กำหนดเวลาขึ้นแสดง
• หลังจากที่พิธีกรประกาศแนะนำวง ผู้เข้าแข่งขันมีเวลา 3 นาทีในการทำ sound check ซึ่งจะใช้ไปกับการ tune เสียง หรือเล่นเพลงอะไรก็ได้ตามที่ตนต้องการ เมื่อหมด 3 นาทีนี้แล้ว ผู้เข้าประกวดมีเวลาอีก 20 นาทีในการแสดงดนตรี 3 เพลง รวมทั้งให้ความบันเทิงอื่นๆ แก่ผู้ชม
• หากผู้เข้าประกวดใช้เวลาแสดงเกิน 20 นาที ผู้จัดการประกวดจะตัดคะแนนจากที่คณะกรรมการตัดสินให้นาทีละ 1 คะแนน เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที
• ฉะนั้น เวลาซ้อมคิว น้องๆ ต้องควบคุมเวลาให้แม่นๆ
• หากใช้เวลาต่ำกว่า 20 นาที ไม่ถือว่าผิดกติกาแต่อย่างใด

อื่นๆ
• การสื่อสารระหว่างผู้จัดการประกวดและวงดนตรีที่เข้าร่วมประกวดจะกระทำโดยผ่าน email เท่านั้น จนกว่าหัวหน้าวงจะได้รับโทรศัพท์ติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของคาราบาวแดง
• การประกวดจะเป็นการแสดงกลางแจ้งภายในงานกิจกรรมของเครื่องดื่มคาราบาวแดง
• วงดนตรีที่ฝ่าฝืนกติกาตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นประกวด
• ข้อตกลงอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ ณ ที่นี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการประกวด และหากมีข้อพิพาทใดๆ การตัดสินของคณะผู้จัดการประกวดถือเป็นที่สิ้นสุด

เผยแพร่ : http://contestwar.com

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
700,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
02 มี.ค. 2012 10:00 to 30 เม.ย. 2012 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.