^ Back to Top

ประกวดในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp รุ่นที่ 8

ประกวดในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp รุ่นที่ 8

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขอเชิญนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp รุ่นที่ 8 ชิงโอกาสในการเข้าร่วมค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp พร้อมเงินสนับสนุนโครงการ และประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
 2. เพื่อร่วมสืบสานและเผยแพร่ขยายผลแนวพระราชดำริและผลสำเร็จโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไปสู่เยาวชนและสถาบันการศึกษาในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
 3. เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนที่มีความรู้และสืบสานงานพระราชดำริ ไปยังชุมชนและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

คุณสมบัติเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ

 1. นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
 2. เยาวชนเพศชายหรือหญิงที่กำลังศึกษาอยู่ สัญชาติไทย อายุระหว่าง 18 - 25 ปี
 3. สมัครเป็นทีม ๆ ละ 4 คน
 4. สมาชิกภายในทีมต้องศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาเดียวกัน สามารถต่างคณะ ต่างชั้นปีได้
 5. มีอาจารย์ที่ปรึกษาหรือตัวแทนจากสถาบันการศึกษาประจำทีม ทีมละ 1 คน
 6. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 7. มีประสบการณ์การออกค่าย หรือกิจกรรมอื่นๆ (ถ้ามี)

เนื้อหาและรายละเอียดผลงาน

 1. นำเสนอโครงการที่น้อมนำแนวพระราชดำริ หลักการทรงงาน และประโยชน์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาทิประโยชน์ด้านการเกษตร ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม ประโยชน์ด้านสาธารณสุขและอนามัย ประโยชน์ด้านการศึกษา ประโยชน์ด้านการพัฒนาชีวิตและสังคม อื่น ๆ
 2. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของโครงการ
 3. กำหนดกลุ่มเป้าหมายของโครงการ
 4. กำหนดสถานที่ดำเนินโครงการ
 5. กำหนดระยะเวลาการดำเนินโครงการ
 6. กำหนดผลที่คาดว่าจะได้รับ ของการดำเนินโครงการที่ปรากฏเป็นรูปธรรม หรือเกิดประโยชน์เป็นที่ประจักษ์
 7. กำหนดขั้นตอนการดำเนินโครงการโดยย่อ

เยาวชนสามารถชี้แจง เพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สำคัญต่อการดำเนินโครงการ อาทิ ทรัพยากรด้านบุคคล สถานที่ดำเนินงาน งบประมาณและการจัดการด้านการเงิน

กำหนดระยะเวลา

 • สมัครและส่งผลงานตั้วแต่บัดนี้ - 16 พฤษภาคม 2561
 • จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 19 - 25 มิถุนายน 2561

สิ่งที่เยาวชนจะได้รับ

 • ประกาศนียบัตรจากโครงการฯ
 • ประกันอุบัติเหตุและเจ็บป่วยในกรณีเกิดอุบัติเหตุในระหว่างอยู่ค่าย
 • เงินสนับสนุนการเดินทาง มอบให้ทุกทีมที่เข้าร่วมกิจกรรม แบ่งเป็น
  • ทีมที่สถาบันตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคที่จัดกิจกรรม ทีมละ 3,000 บาท (ยกเว้นทีมที่สถาบันตั้งอยู่ในจังหวัดที่จัดกิจกรรม ได้รับทีมละ 1,500 บาท)
  • ทีมที่สถาบันตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง ทีมละ 5,000 บาท
  • ทีมที่สถาบันตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทีมละ 5,000 บาท
  • ทีมที่สถาบันตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ ทีมละ 6,000 บาท
 • โอกาสในการร่วมกิจกรรมเรียนเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เกี่ยวกับดำเนินโครงการจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ได้รับสิทธิการส่งโครงการและนำเสนอนิทรรศการโครงการ “เยาวชนสานต่อพระราชดำริ” เพื่อรับทุนดำเนินโครงการพร้อม  ถ้วยรางวัล และใบประกาศนียบัตร จำนวน 5 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท รวมเงินรางวัล 100,000 บาท
 • ได้เรียนรู้แนวพระราชดำริและผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ได้พบเพื่อนใหม่  ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้ประสบการณ์ตรงจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ จะได้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการ  “ธนาคารอาสาสืบสานพระราชดำริ” ของสำนักงาน กปร.  โดยมีเงินสนับสนุนโครงการจำนวน 100,000 บาท
 • มีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับสำนักงาน กปร.ในโอกาสต่อไป

ติดต่อสอบถาม

 • เว็บไซต์ของสำนักงาน กปร. www.rdpb.go.th        
 • ผู้ประสานงาน
  • นายเอกชัย เพ็งสว่าง 061-956-2935
  • นางเบญจรัตน์ อัครพลวงศ์ 081-809-8155
  • น.ส.ประทีป ศรีคำ 092-854-5298
  • น.ส.อาภารัตน์ สาระภักดี 096-973-6377
 • www.facebook.com/rdpbcamp

ข่าวประชาสัมพันธ์ : RDPB CAMP8

File attachments: 
หมดเขต: 
30 เม.ย. 2018 10:00 to 16 พ.ค. 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.