^ Back to Top

แข่งขันตอบปัญหาทางชีวเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1 : Biochem Challenge #1

แข่งขันตอบปัญหาทางชีวเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1 : Biochem Challenge #1

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางชีวเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1 : Biochem Challenge #1 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 45,000 บาท และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อกระตุ้น ส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้ในวิชาชีวเคมีแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้สนใจทั่วไป
๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ และส่งเสริมความสามารถของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวิชาชีวเคมีก่อนที่จะสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
๓. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๔. เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันของนิสิตภาควิชาชีวเคมี อันก่อให้เกิดความเสียสละเพื่องานส่วนรวม ความสามัคคี ความรับผิดชอบ ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา

หัวข้อรายวิชาที่แข่งขัน

 • Rates of reactions
 • Chemical equilibrium
 • Acid-bases & buffer
 • Biomolecules
 • Cells and homeostasis
 • Digestion and catabolism
 • Reproduction and growth
 • Animal biochemistry
 • Plant biochemistry
 • Genetic & Biodiversity (Genes, Chromosomes, DNA technology)

กำหนดระยะเวลา

 • วันและเวลารับสมัคร ๑ พฤษภาคม– ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
 • วันสอบแข่งขันตอบปัญหาชีวเคมี ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

กติกาการรับสมัคร

๑. ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ วันที่แข่ง แข่งขันทีมละ ๒ คน โดยไม่จำเป็นต้องศึกษาอยู่โรงเรียนเดียวกันก็ได้
๒. นักเรียนแต่ละคนต้องมีอาจารย์ลงชื่อรับรองสถานะนักเรียนที่เข้าแข่งขันตอบปัญหา
๓. ค่าสมัครสอบแข่งขันตอบปัญหาทีมละ ๓๐๐ บาท
๔. สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันประมาณ ๗ วัน หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วนและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ที่เว็บไซต์การแข่งขัน (www.facebook.com/biochem.challenge)
๕. การเปลี่ยนแปลงตัวผู้สมัครสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยติดต่อผ่าน ฝ่ายลงทะเบียนของโครงการ จนถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เท่านั้น หลังจากนั้นไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้เข้าแข่งขันทุกกรณี
๖. ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัครในทุกกรณี

ขั้นตอนการสมัครสอบแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ

๑. ชำระเงินค่าสมัครโดยโอนเงินผ่านธนาคาร พร้อมส่งหลักฐาน การโอนเงินเข้าสู่เว็บออนไลน์ของโครงการ รายละเอียดของธนาคาร

ชื่อบัญชี โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางชีวเคมี
ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขบัญชี 986-7-32903-1

๒. ลงทะเบียนการสมัครสอบแข่งขันทางวิชาการออนไลน์ โดยแนบหลกั ฐานบัตรประจำตัวนักเรียน และใบรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาทีมพร้อมประทับตราประจำโรงเรียน
๓. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันการตอบปัญหาและรหัสผู้เข้าสอบได้ที่เว็บไซต์การแข่งขัน วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ www.facebook.com/biochem.challenge

รางวัลการแข่งขัน

 • รางวัลชนะเลิศ
  ๑. โล่พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
  ๒. เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษาจากผู้สนับสนุน จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษาจากผู้สนับสนุน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษาจากผู้สนับสนุน จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
 • รางวัลชมเชย ๕ รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษาละ ๒,๐๐๐

ติดต่อสอบถาม

 • อีเมล์ biochem@ku.ac.th
 • www.facebook.com/biochem.challenge

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณอัษฏะวรรณ อร่ามรักษ์

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
45,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
01 พ.ค. 2018 10:00 to 15 มิ.ย. 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.