^ Back to Top

ประกวดธุรกิจนวัตกรรม UAV Startup 2018 แนวคิด "Autonomous System & Data Analytic"

ประกวดธุรกิจนวัตกรรม UAV Startup 2018 แนวคิด "Autonomous System & Data Analytic"

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเขิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดธุรกิจนวัตกรรม UAV Startup 2018 แนวคิด "Autonomous System & Data Analytic" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,800,000 บาท

รอบการประกวด
การประกวดด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม การแข่งขันเป็น 3 รอบ ได้แก่

 1. รอบการประกวดไอเดีย ได้รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท/โครงการ ด้านเศรษฐกิจ 10 โครงการ ด้านสังคม 10 โครงการ เพื่อใช้ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการ และเข้ารับการอบรมด้านเทคโนโลยีและธุรกิจจาก สนช. และ สทอภ. โดยผู้ได้รับการคัดเลือกต้องส่งข้อเสนอโครงการและต้องให้คณะกรรมการเห็นชอบก่อนรับเงินรางวัล
 2. รอบการประกวดข้อเสนอโครงการ ได้รับเงินรางวัล 80,000 บาท/โครงการ ด้านเศรษฐกิจ 5 โครงการ ด้านสังคม 5 โครงการ เพื่อใช้ในการพัฒนาผลงานต้นแบบ โดยผู้ได้รับการคัดเลือกต้องส่งผลงานต้นแบบและต้องให้คณะกรรมการเห็นชอบก่อนรับเงินรางวัล
 3. รอบการประกวดผลงานต้นแบบ คัดเลือกผู้ชนะการประกวดด้านเศรษฐกิจ 3 รางวัล ด้านสังคม 3 รางวัล รางวัลที่ 1 รับเงินรางวัล 120,000 บาท รางวัลที่ 2 รับเงินรางวัล 50,000 บาท รางวัลที่ 3 รับเงินรางวัล 30,000 บาท

เกณฑ์การพิจารณา

 • ด้านเศรษฐกิจ เปิดรับผู้สมัครเฉพาะผู้ที่จดทะเบียนนิติบุคคลเพื่อดำเนินธุรกิจเท่านั้น
  • ความสำคัญของปัญหา (pain point) ที่ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ/สังคม 30 คะแนน
  • ความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีและความเป็นนวัตกรรม 30 คะแนน
  • ความเป็นไปได้ทางธุรกิจและโอกาสการขยายผลเชิงพาณิชย์ 30 คะแนน
  • ประสบการณ์ของผู้ประกวด 10 คะแนน
 • ด้านสังคม     
  • ความสำคัญของปัญหา (pain point) ที่ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ/สังคม 30 คะแนน
  • ความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีและความเป็นนวัตกรรม 30 คะแนน
  • ความเป็นไปได้ในขยายผลเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 30 คะแนน
  • ประสบการณ์ของผู้ประกวด 10 คะแนน

หมายเหตุ หลักเกณฑ์การพิจารณาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และคำตัดสินของคณะกรรมการการจัดการประกวดถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา

 • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2561
 • ประกวดไอเดีย 15 มีนาคม 2561
 • ประกวดข้อเสนอโครงการ 16 พฤษภาคม 2561
 • ประกวดผลงาน กันยายน 2561

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 • โทรศัพท์: 02-017 5555 #545
 • โทรสาร: 02-017 5566
 • อีเมล์: uav-startup@nia.or.th
File attachments: 
หมดเขต: 
17 ม.ค. 2018 10:00 to 28 ก.พ. 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.