^ Back to Top

ประกวดภาพถ่ายนกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี พ.ศ. 2561

ประกวดภาพถ่ายนกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี พ.ศ. 2561

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายนกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “มหัศจรรย์นกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ” ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมเงินรางวัลกว่ามูลค่ารวมกว่า 55,000 บาท และสิทธิ์ที่พักในอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561
 • เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าไปใช้ประโยชน์สวนสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในการศึกษาเรียนรู้ และสัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติในเมือง โดยเฉพาะสัตว์ป่าจาพวกนก และผีเสื้อ
 • เพื่อกระตุ้นให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปเกิดจิตสำนึก รู้สึกรัก หวงแหน และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าให้มากยิ่งขึ้น

ประเภทการประกวด

 1. ประเภทนก แบ่งเป็น 2 ระดับ
  • ระดับบุคคลทั่วไป
  • ระดับเยาวชน (อายุไม่เกิน 15 ปี)
 2. ประเภทผีเสื้อ แบ่งเป็น 2 ระดับ
  • ระดับบุคคลทั่วไป
  • ระดับเยาวชน (อายุไม่เกิน 15 ปี)

แนวคิด
“มหัศจรรย์นกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ”

กติกาการประกวด

 1. เป็นภาพนก หรือผีเสื้อ ที่ถ่ายภาพในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ถ.กำแพงเพชร 2 กรุงเทพมหานคร เท่านั้น และเป็นภาพถ่ายไม่เกิน 1 ปี นับจากวันประกาศรับสมัคร
 2. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดแต่ละท่านสามารถส่งภาพได้ทั้งสองประเภท แต่ไม่เกินประเภทละ 5 ภาพ
 3. ไฟล์ภาพจะต้องมีขนาดความละเอียด ไม่น้อยกว่า 5 ล้านพิกเซล บันทึกเป็นแบบมาตรฐานสกุล TIFF หรือ JPEG (ไม่รับภาพที่สกุล RAW และไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น)
 4. แต่ละภาพให้ระบุชื่อภาพ วัน เวลา จุดที่ถ่ายภาพ และรายละเอียดการถ่ายภาพ
 5. ส่งภาพพร้อมข้อความในรูปแบบของแผ่น CD/DVD ภายในวันที่ 10 มกราคม – 30 มิถุนายน 2561 และขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งแผ่น CD/DVD คืน
 6. ภาพที่ส่งประกวด ผู้ส่งและเจ้าของภาพต้องเป็นคนเดียวกัน และไม่เคยนาภาพเผยแพร่ ในที่สาธารณะเพื่อการค้า หรือเคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน
 7. คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน และมติของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. ภาพที่ส่งเข้าประกวด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และมูลนิธิ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ มีสิทธิ์นำไปแสดงหรือใช้ประโยชน์ในสถานที่หรือโอกาสต่าง ๆ ตลอดจนทาสาเนา พิมพ์เผยแพร่ และจัดจาหน่ายเพื่อหารายได้เข้าการกุศลโดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ แต่จะต้องระบุชื่อภาพและชื่อเจ้าของภาพทุกครั้ง
 9. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดของแต่ละประเภทเพียงรางวัลเดียว

กำหนดการ

 • รับสมัครและรับภาพ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม - 30 มิถุนายน 2561
 • การตัดสินการประกวด ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕61
 • ประกาศผลการตัดสิน ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕61
 • จัดแสดงนิทรรศการผลงานในพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายฯ และงานนิทรรศการอื่น ๆ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 • การมอบรางวัล จะกาหนดภายหลัง

สถานที่รับสมัครและรับภาพ

 • ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
  ชั้น 3 อาคารไพโรจน์ สุวรรณกร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  โทรศัพท์ 0 2561 0777 ต่อ 1641 และ โทรสาร 0 2561 2917 ในวันและเวลาราชการ
 • สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
  โทรศัพท์ 0 2272 5633

ติดต่อสอบถาม

 • ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
  โทรศัพท์ 0 2561 0777 ต่อ 1641 และ โทรสาร 0 2561 2917 ในวันและเวลาราชการ
 • สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
  โทรศัพท์ 0 2272 5633
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
55,000 Baht
หมดเขต: 
10 ม.ค. 2018 10:00 to 30 มิ.ย. 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.