^ Back to Top

แข่งขันความเป็นเลิศทางด้านสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

แข่งขันความเป็นเลิศทางด้านสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันความเป็นเลิศทางด้านสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยรางวัลประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
๑. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ
๒. ผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษารับรองในใบสมัครและประทับตราสถานศึกษาพร้อมนำใบสมัครตัวจริงมายืนยันการลงทะเบียนในวันแข่งขัน (ตามรายละเอียดในใบสมัคร)
๓. นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขันจะต้องมีบัตรประจำนักเรียนที่ติดรูปถ่ายหรือบัตรประจำตัวประชาชน (เพื่อใช้ลงทะเบียนในวันแข่งขัน)

หลักเกณฑ์การแข่งขัน
๑. การแข่งขันความเป็นเลิศด้านสังคมศึกษาเป็นการแข่งขันตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษาประเภทบุคคล
๒. โรงเรียนทุกสังกัดสามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ได้ไม่เกิน ๕ คน และมีผู้บริหารสถานศึกษารับรองและประทับตราโรงเรียน
๓. ครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียนสามารถส่งรายชื่อได้โรงเรียนละ ๒ คน
๔. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีบัตรประจำตัวนักเรียนที่ติดรูปถ่าย และงดการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันในวันแข่งขัน
๕. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องสวมเครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบของสถานศึกษาที่ตนกำลังศึกษาอยู่
๖. การแข่งขันแบ่งออกเป็น ๒ รอบ ดังนี้

 • รอบคัดเลือก
  ผู้เข้าแข่งขันทำแบบทดสอบวัดความรู้ในวิชาสังคมศึกษา ทั้ง ๕ สาระการเรียนรู้และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยคณะกรรมการจะจัดลำดับคะแนนสูงสุดและรองลงมาตามลำดับ เพื่อรับรางวัลและทุนการศึกษา ดังนี้
  • ลำดับที่  ๑ - ๑๐ จะได้รับการคัดเลือกให้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เพื่อรับรางวัลตามลำดับ
  • ลำดับที่ ๑๑ - ๒๐ จะได้รับรางวัลชมเชย
  • ลำดับที่ ๒๑ เป็นต้นไป ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๕๐ จะได้รับเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์การแข่งขัน
 • รอบชิงชนะเลิศ
  ผู้เข้าแข่งขันที่สอบได้คะแนนลำดับที่ ๑ - ๑๐ จากรอบคัดเลือก ต้องแข่งขันตอบปัญหาบนเวทีในวิชาสังคมศึกษาทั้ง ๕ สาระการเรียนรู้และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยคถามที่ใช้วัดจะมีระดับความยากกว่ารอบคัดเลือก

ขอบเขตเนื้อหาที่ใช้ในการแข่งขัน
ขอบเขตเนื้อหาที่ใช้แข่งขันประกอบด้วยสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครอบคลุม ๕ สาระตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้แก่

 • ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
 • หน้าที่พลเมืองและการดำรงชีวิตในสังคม
 • เศรษฐศาสตร์
 • ประวัติศาสตร์
 • ภูมิศาสตร์และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

กำหนดการรับสมัคร

 • รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๑๙  มกราคม ๒๕๖๑ โดยขอระเบียบการและใบสมัครได้ที่
  • สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
   เลขที่ ๑ อาคาร ๑๑ ชั้น ๑ ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐
  • Download ระเบียบการแข่งขันและใบสมัครได้ที่ FACEBOOK : ครุศาสตร์สังคมศึกษา สวนสุนันทา
 • ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๑๙  มกราคม ๒๕๖๑ สามารถส่งได้ช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังนี้
  • ส่งสำเนาใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน จ่าหน้าซองถึง
   อาจารย์สุทธิพร แท่นทอง
   สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
   เลขที่ ๑ อาคาร ๑๑ ชั้น ๑ ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐
   วงเล็บมุมซองด้านขวาว่า “โครงการสังคมศึกษาวิชาการ ครั้งที่ ๒”
   (ส่งใบสมัครภายในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ดูจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์)
  • สแกนส่งใบสมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ได้ที่ : Social.edu2017@gmail.com
   โดยใช้หัวข้อในการส่ง “โครงการสังคมศึกษาวิชาการ ครั้งที่ ๒”
  • ส่งใบสมัครทางโทรสาร (Fax)  ๐๒ - ๑๖๐ - ๑๐๕๗
   วงเล็บมุมเอกสารด้านขวาว่า “อาจารย์สุทธิพร แท่นทอง โครงการสังคมศึกษาวิชาการ ครั้งที่ 2"

หมายเหตุ
๑. ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันจะต้องได้รับลงนามรับรองผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รักษาการแทนพร้อมประทับตราสถานศึกษา
๒. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะยึดตามข้อมูลครั้งสุดท้ายที่โรงเรียนแจ้งแก้ไข
๓. โรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน ๕ คนเท่านั้น กรณีที่โรงเรียนส่งนักเรียนเกินกว่าที่กำหนดขอตัดสิทธิ์ผู้เข้าแข่งขันที่สมัครมาของโรงเรียนนั้นๆ
๔. กรุณานำใบสมัครตัวจริงที่มีผู้บริหารสถานศึกษาลงนามรับรองและประทับตราสถานศึกษายืนยันการลงทะเบียนในวันแข่งขัน
๕. เวลาสอบรอบคัดเลือก ๐๙.๐๐ น. หากผู้เข้าสอบมาช้าเกิน ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ถือว่าสละสิทธิ์การแข่งขัน

การประกาศรายชื่อผู้สมัคร
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะดำเนินการประกาศรายชื่อนักเรียน และครูผู้ควบคุมนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ผ่านทาง FACEBOOK : ครุศาสตร์สังคมศึกษา สวนสุนันทา และให้ดำเนินการดังนี้
๑. ตรวจสอบความถูกต้องรายชื่อนักเรียนและครูผู้ควบคุมให้เรียบร้อย หากมีข้อผิดพลาดสามารถแจ้งได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการสังคมวิชาการ โทรศัพท์ ๐๙๖ - ๔๑๔๔๖ (นางสาวอารียา หมทอง) ,  ๐๘๓ - ๖๕๓๗๓๔๘ (นางสาวชญานิชฐ์ กาวิน) เท่านั้น
๒. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงครูผู้ควบคุมหรือนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน กรุณาแจ้งภายในวันที่ ๒๖ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ หลังจากตรวจสอบรายชื่อ (หลังเวลาที่กำหนดแล้วจะถือว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง)

เวลาและสถานที่ในการแข่งขัน
วันอาทิตย์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. สถานที่ในการแข่งขัน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รางวัลและทุนการศึกษา

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล (รอบชิงชนะเลิศ) ถ้วยรางวัลประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมเกียรติบัตร และทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๑ รางวัล (รอบชิงชนะเลิศ) โล่รางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมเกียรติบัตร และทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๑ รางวัล (รอบชิงชนะเลิศ) โล่รางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมเกียรติบัตร และทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ จำนวน ๗ รางวัล (รอบชิงชนะเลิศ) เกียรติบัตร และทุนการศึกษา รางวัลละ ๕๐๐ บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน ๑๐ รางวัล (รอบคัดเลือก) เกียรติบัตร
 • รางวัลผ่านเกณฑ์ (รอบคัดเลือก) เกียรติบัตร

หมายเหตุ
นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันทุกคน คุณครูที่พานักเรียนมาแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรสนับสนุนการแข่งขัน

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการสังคมวิชาการ
 • โทรศัพท์ ๐๙ - ๐๙๖๔๑๔๔๖ (นางสาวอารียา หมทอง), ๐๘ - ๓๖๕๓๗๓๔๘ (นางสาวชญานิชฐ์ กาวิน)
 • อีเมล : social.edu2017@gmail.com
 • FACEBOOK : ครุศาสตร์สังคมศึกษา สวนสุนันทา

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หมดเขต: 
26 ธ.ค. 2017 10:00 to 19 ม.ค. 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.