^ Back to Top

ประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “พจนศิลป์” ปี2 หัวข้อ “พลังแห่งการเกื้อกูล”

ประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “พจนศิลป์” ปี2 หัวข้อ “พลังแห่งการเกื้อกูล”

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “พจนศิลป์” ปี2 หัวข้อ “พลังแห่งการเกื้อกูล” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท และโล่รางวัล

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันสังคมไทยเกิดการพัฒนาในด้านต่างๆมากมาย ทำให้วิถีการดำรงชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในหลายแง่มุม มีวัตถุอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตมากขึ้นแต่สิ่งที่สวนทางกันคือจิตใจที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันที่อาจจะลดน้อยลงเห็นได้จากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน ฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนควรตระหนักและให้ความสำคัญมากกว่าวัตถุคือการลงมือทำความดี ซึ่งส่งต่อให้กันได้โดยมิต้องใช้ปัจจัยในการซื้อหา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “พลังแห่งการเกื้อกูล” พลังบวกที่ทุกคนสามารถร่วมกันสร้าง เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเกื้อกูลกันในสังคม
2. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการปลูกฝังจิตสำนึกของการอยู่ร่วมกันในสังคม
3. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ผ่านการสื่อสารที่เป็นประโยชน์
4. เพื่อสร้างพื้นที่ในการแสดงออกซึ่งความคิดที่สร้างสรรค์ อย่างถูกวิธี
5. เพื่อเน้นย้ำความมุ่งมั่นของ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ในการสนับสนุนและเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนในสังคมร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมที่ยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา

การส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขัน
1. นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ไม่จำกัดเพศและอายุ
2. ส่งคลิปวีดีโอการพูดใน หัวข้อ “พลังแห่งการเกื้อกูล” ความยาวไม่เกิน 2 นาที
3. ส่งคลิปวีดีโอมาที่หน้ากิจกรรม facebook fanpage พจนศิลป์ พร้อมกรอกรายละเอียดชื่อ สกุล หมายเลขติดต่อและมหาวิทยาลัย สาขาวิชาที่ท่านกำลังศึกษา มาที่ Inbox facebook fanpage พจนศิลป์
4. ไฟล์วีดีโอที่ร่วมส่งเข้าประกวดต้องเป็นสกุล .mp4 เท่านั้น ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 Mb
5. จำกัดสิทธิ์ให้ 1 คน สามารถร่วมส่งได้ 1 คลิปเท่านั้น
6. ส่งคลิปวีดีโอภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2560 – 15 กันยายน 2560

การคัดเลือก
1. คัดเลือกคลิปวีดีโอเพื่อออกอากาศในและรายการไนน์เอ็นเตอร์เทนไนท์ไลฟ์ วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 21.25 น.-21.45 น. จำนวน 20 คลิป โดยคลิปที่ได้รับการออกอากาศจะได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท
2. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด จะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา เพื่อแข่งขันในรอบสุดท้าย จำนวน 20 คน โดยจะประกาศรายชื่อในวันที่ 22 กันยายน 2560 ทาง facebook fanpage พจนศิลป์
3. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย 20 คน จะได้เข้าร่วมการฝึกอบรม (Workshop) ทักษะการพูดจากวิทยากรชื่อดังในวันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2560 และแข่งขันรอบชิงชนะเลิศต่อหน้าคณะกรรมการ ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 โดยสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
4. ผู้เข้าร่วมการประกวดตกลงยินยอมให้ทางผู้จัดการประกวดนำชื่อ-นามสกุล ตลอดจนภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวในขณะเข้าร่วมการประกวด สามารถนำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
5. คำตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมการประกวดไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง อุทธรณ์ หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้น
6. ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบรับหรือปฏิเสธการสมัครเข้าร่วมการประกวดใดๆ และการมอบของรางวัล ที่เห็นว่าการสมัครไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไข หรือเป็นไปในทางทุจริต หรืออาจทำลายการประกวด ผู้จัดการประกวดมีสิทธิ์ในการพิจาณาไม่ให้ผู้นั้นร่วมการประกวด และมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือยกเลิกกฎกติกาของการประกวดเมื่อใดก็ได้ และผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันไม่สามารถเรียกร้องต่อความเสียหายใดๆได้ ซึ่งการใช้สิทธิ์ตัดสินพิจารณาของคณะกรรมการ ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
นิสิต นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย จะได้รับค่าเดินทางเพื่อมาร่วมแข่งขัน

กติกาการตัดสิน

 • เนื้อหาที่นำเสนอ (30 คะแนน)
  • การจัดลำดับเนื้อหา
  • ความเที่ยงตรงต่อเวลา
  • คุณค่าของเนื้อหา
 • การใช้ภาษา (30 คะแนน)
  • ภาษาที่เหมาะสมกับเนื้อหา
  • ความถูกต้องด้านไวยากรณ์ การออกเสียง และการเลือกใช้คำ
  • สำนวนโวหาร
 • มีความคิดสร้างสรรค์ (20 คะแนน)
 • บุคลิกภาพการแสดงออก (20 คะแนน)

ประเภทรางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ พจนศิลป์ ได้รับถ้วยพระราชทานจากสเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลชมเชย ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลขวัญใจมหาชน ที่ได้รับการโหวตผ่าน facebook fanpage พจนศิลป์ ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • หมายเลข 02-201-6470
 • facebook fanpage : พจนศิลป์
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
100,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
05 ส.ค. 2017 10:00 to 15 ก.ย. 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.