^ Back to Top

แข่งขันการประกอบอาหาร “New Zealand Young Genius Chef”

แข่งขันการประกอบอาหาร “New Zealand Young Genius Chef”

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ร่วมกับ Education New Zealand ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันการประกอบอาหาร “New Zealand Young Genius Chef” ชิงรางวัลการศึกษาดูงานหลักสูตรการประกอบอาหารที่สถาบันการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ พร้อมประกาศนียบัตร และโล่รางวัลเกียรติยศ

วัตุประสงค์
1. ส่งเสริมความสามารถในการประกอบอาหารและเป็นเวทีให้เยาวชนไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้แสดงออกถึงความสามารถในการประกอบอาหาร
2. เสริมสร้างความร่วมมือที่ดีของหน่วยงานที่ร่วมจัดกิจกรรม
3. เผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศนิวซีแลน์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
1. เป็นการแข่งขันการประกอบอาหารประเภทเดี่ยว
2. เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาอายุ 13-18 ปีบริบูรณ์ จากโรงเรียนต่างๆ ไม่เกิน จำนวน 40 คน
3. เป็นผู้ที่มีความสามารถในการปรุงอาหาร ซึ่งผ่านการพิจารณาและสนับสนุนจากผู้อานวยการ/ครูที่ปรึกษาของโรงเรียน เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในนามของโรงเรียน
4. โรงเรียน 1 แห่ง สามารถส่งผู้เข้าแข่งขันได้ 2 คน
5. การพิจารณาให้สิทธิ์เข้าแข่งขัน จะตัดสินขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการการแข่งขัน

ขั้นตอนและวิธีการสมัคร

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560
 • กรอกใบสมัครแบบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์โรงเรียน http://www.satitprasarnmit.ac.th เท่านั้น

รางวัลการแข่งขัน

 • รอบที่ 1 ประกอบอาหารเมนูสร้างสรรค์ตามความถนัด มี 1 รางวัล ได้แก่
  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ รางวัลการศึกษาดูงานหลักสูตรการประกอบอาหารที่สถาบันการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ รวมมูลค่า 180,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และโล่รางวัลเกียรติยศมอบให้กับโรงเรียน จาก ฯพณฯ เอกอัครราชทูตประเทศนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย
 • รอบที่ 2 ประกอบอาหารเมนู Black Box มี 3 รางวัล ได้แก่
  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ รางวัลการศึกษาดูงานหลักสูตรการประกอบอาหารที่สถาบันการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ รวมมูลค่า 180,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และโล่รางวัลเกียรติยศมอบให้กับโรงเรียน จาก ฯพณฯ เอกอัครราชทูตประเทศนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและโล่รางวัลเกียรติยศมอบให้กับโรงเรียน จาก ฯพณฯ เอกอัครราชทูตประเทศนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 6,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและโล่รางวัลเกียรติยศมอบให้กับโรงเรียน จาก ฯพณฯ เอกอัครราชทูตประเทศนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย

หมายเหตุ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตร จาก ฯพณฯ เอกอัครราชทูตประเทศนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย

ติดต่อสอบถาม
อาจารย์ณัฐนิชา สุโพธิ์ โทร. 087-906-3390

หมดเขต: 
14 มิ.ย. 2017 10:00 to 30 มิ.ย. 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.