^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย ISUZU Photo Contest หัวข้อ “โฟกัสความสุข ฉลอง 60 ปีอีซูซุ”

ประกวดภาพถ่าย ISUZU Photo Contest หัวข้อ “โฟกัสความสุข ฉลอง 60 ปีอีซูซุ”

อีซูซุ ประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ISUZU Photo Contest หัวข้อ “โฟกัสความสุข ฉลอง 60 ปีอีซูซุ” ชิงรางวัลมูลรวมค่ากว่า 200,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งภาพเข้าประกวด
ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ การศึกษา

ผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 1. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องตั้งชื่อภาพเพื่อสะท้อนความหมายของหัวข้อการประกวด
 2. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายในประเทศไทยเท่านั้น
 3. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่มีรถอีซูซุ รุ่นใดก็ได้ อยู่ภายในภาพ
 4. ภาพที่ส่งเข้าประกวดสามารถถ่ายได้จากกล้องทุกประเภท ทั้งภาพสีและขาวดำ โดยต้องย่อไฟล์ภาพที่ใช้อัพโหลดให้มีขนาดภาพไม่เกิน 1 MB และต้องเป็นไฟล์ในแบบมาตรฐาน JPEG เท่านั้น ในกรณีที่ได้รับรางวัลจากการประกวด บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัดจะเรียกขอไฟล์ภาพต้นฉบับ ความละเอียดสูงสุด ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่า 5 ล้านพิกเซล ขนาดภาพไม่ต่ำกว่า 1024 x 768 พิกเซล และต้องเป็นไฟล์ในแบบมาตรฐาน JPEG
 5. ภาพที่ส่งประกวดสามารถตกแต่งภาพพื้นฐานได้ แต่ต้องไม่เกินความเป็นจริง ทั้งนี้ ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 6. ห้ามใส่ชื่อ ลายน้ำ ตัวอักษร หรือ สัญลักษณ์ใดๆ ลงในไฟล์ภาพ
 7.  ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
  • เป็นภาพที่ผู้ส่งภาพเป็นผู้ที่ถ่ายภาพเอง และมีกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ในภาพดังกล่าว โดยห้ามมิให้ส่งภาพที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น หรือส่งภาพในนามของบุคคลอื่นเข้าประกวด
  • เป็นภาพที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ และผู้ที่อยู่ในภาพเรียบร้อยแล้ว
  • เป็นภาพที่สอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด และไม่เป็นภาพที่ผิดต่อกฎหมาย หรือ มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี หรือ ไม่เหมาะสมหรือขัดแย้งกับภาพลักษณ์องค์กรของบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด (“บริษัทฯ”) และกลุ่มอีซูซุ
  • การถ่ายภาพจะต้องเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์ หรือเชิงอนุรักษ์ และไม่ส่งผลกระทบใดๆ ที่เป็นผลเสียต่อ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม หรือ บุคคลที่สาม หากตรวจพบว่าภาพที่ส่งเข้าประกวด ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้น บริษัทฯ สามารถลบภาพนั้นได้ทันที และ หากมีการกล่าวอ้าง หรือโต้แย้ง สิทธิใดๆ ในภาพที่ส่งเข้าประกวด หรือบริษัทฯ ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลอื่น ผู้ส่งภาพต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นแต่ผู้เดียว รวมถึงการเข้าเป็นคู่ความร่วม และแก้ต่างในคดีดังกล่าวร่วมกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในภาพใด ๆ ทั้งสิ้น
 8. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ไม่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร หนังสือ แผ่นภาพ เว็บไซต์ หรือเอกสารใด ๆ ที่ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย หรือโฆษณา และต้องเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อนทั้งนี้ ภาพถ่ายดังกล่าวหมายรวมถึงภาพที่ถ่ายในองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน เช่น การถ่ายภาพในครั้งเดียวกันหลายภาพ การเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพเพียงเล็กน้อย การเปลี่ยนภาพจากภาพสีเป็นภาพขาวดำ การเปลี่ยนโทนสีของภาพ การคร็อปภาพใหม่ หรือภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบเดียวกันกับผู้อื่นที่เคยได้รับรางวัลมาแล้วไม่ว่าจากเวทีใดๆ ทั้งนี้ ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน หากมีการตรวจพบว่าภาพดังกล่าวไม่เป็นภาพตามที่กำหนดไว้ข้างต้น คณะกรรมการจะทำการตัดสิทธิภาพที่ส่งเข้าประกวดโดยทันที แม้ภาพดังกล่าวจะผ่านเข้ารอบคัดเลือกไปแล้วก็ตาม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดทราบล่วงหน้า
 9. หากพบว่าภาพที่ส่งเข้าประกวดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามกติกาการประกวดในข้อใดข้อหนึ่ง หรือกระทำผิดกติกาการประกวด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะถูกตัดสิทธิ แม้ว่าจะได้รับการพิจารณาได้รับค่าตอบแทน หรือ รางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว หากมีการท้วงติงและสามารถพิสูจน์ได้ว่ากระทำผิดกติกาการประกวดจริง บริษัทฯสามารถยกเลิก และเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนค่าตอบแทน และรางวัลได้ทั้งหมดจากผู้ส่งภาพเข้าประกวดได้ และรางวัลดังกล่าวจะถือเป็นโมฆะทันที

ประเภทการประกวด แบ่งเป็น 2 ประเภท

 • การประกวดโดยคณะกรรมการตัดสิน
  • รายชื่อคณะกรรมการตัดสินการประกวด
   • คุณวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2552 สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย)
   • คุณธีรภาพ โลหิตกุล ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2558 สาขาวรรณศิลป์ นักเขียนและช่างภาพสารคดีผู้มีชื่อเสียงของเมืองไทย
   • คุณสงคราม โพธิ์วิไล ผู้เชี่ยวชาญด้านภาพถ่าย
  • เกณฑ์การตัดสิน
   • สื่อความหมายภาพตามหัวข้อ “โฟกัสความสุข ฉลอง 60 ปีอีซูซุ”
   • มีความสวยงามตามมาตรฐานศิลปะภาพถ่าย
   • มีเทคนิคการถ่ายภาพอย่างสร้างสรรค์
 • การประกวดโดยผลการโหวตของมหาชน (Popular Vote)
  • ผู้ร่วมทำการโหวตจะต้องมีบัญชีของเฟสบุ๊คของตนเอง และลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.isuzuphotocontest.com
  • 1 โหวต = 1 คะแนน
  • ผู้ร่วมโหวต 1 คนมีสิทธิโหวตได้หลายภาพ แต่สามารถโหวตได้ภาพละ 1 ครั้ง/วัน เท่านั้น
  • ภาพที่ได้รับผลโหวต มากที่สุด จะได้รับรางวัลที่ 1, 2 และ 3 ตามลำดับ

การสมัครและส่งภาพเข้าประกวด

 • อัพโหลดไฟล์ภาพผ่านเว็บไซต์
  • ผู้ส่งภาพต้องเข้าไปลงทะเบียนบนหน้าเว็บไซต์ www.isuzuphotocontest.com โดยลงทะเบียนผ่านทาง Facebook Account ของตนเอง และ กรอก ชื่อและนามสกุลจริง ที่อยู่ อีเมล์ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
  • ย่อไฟล์ภาพสำหรับการอัพโหลด ให้มีขนาดไม่เกิน 1 MB
 • ผู้ส่งภาพ 1 ท่าน สามารถส่งภาพได้ไม่เกิน 5 ภาพเท่านั้น

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร จำนวน 57 รางวัล
 • รางวัล “รางวัลขวัญใจมหาชน” จากผลการโหวตของมหาชน
  • รางวัลที่ 1 กล้อง GoPro Hero5 มูลค่า 14,990 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลที่ 2 ลำโพง Marshall Acton มูลค่า 8,900 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลที่ 3 หูฟัง Beats by Dr.Dre BeatsX มูลค่า 5,990 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัล “Photos of the Week” จากการตัดสินของคณะกรรมการ รับของที่ระลึกจากอีซูซุ สัปดาห์ละ 1 รางวัล จำนวน 13 รางวัล

ระยะเวลาการดำเนินการ

 • เปิดรับสมัครและส่งผลภาพถ่ายเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน จนถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2560
 • เริ่มโหวต ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง วันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 23.59 น.
 • ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 21 กันยายน 2560 โดยสามารถติดตามผลการประกวดได้ 3 ช่องทางดังนี้
  • บนเว็บไซต์
   • www.isuzuphotocontest.com
   • www.isuzu-tis.com
  • เฟสบุ๊คแฟนเพจ
   • www.facebook.com/allnewisuzudmax
   • www.facebook.com/isuzumux
  • ที่โชว์รูมผู้จำหน่ายอีซูซุทั่วประเทศ

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/allnewisuzudmax

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
200,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
09 มิ.ย. 2017 10:00 to 31 ส.ค. 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.