^ Back to Top

ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2560

ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2560

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษาทุกระดับการศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2560 ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนได้เข้าใจและเห็นประโยชน์ของการวิจัยและ การประดิษฐ์คิดค้นเพื่อสราำงสรรค์ผลงานในเชิงนวัตกรรมที่สำมารถพัฒนาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ใน เชิงพาณิชย์ รวมทั้งกำรสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มมูลค่าอย่างเป็นรูปธรรม
2. เพื่อเป็นเวทีให้แก่ผลงานประดิษฐ์ที่มีศักยภาพให้สามารถก้าวสู่กำรแข่งขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติ
3. เพื่อส่งเสริมและสร้างให้เกิดเครือข่ายด้านการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ในสถาบันการอาชีวศึกษา

กลุ่มเรื่องสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา
1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio–Tech)
2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med)
3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Smart Devices, Mechatronics, Digital, Artificial Intelligence & Embedded Technology)
4. กลุ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรม การศึกษาและสังคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Cultural Creativity, Education and Social Science, Focusing on Quality of Life Improvement)
5. กลุ่มสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ประเภทรางวัลและกำรให้รางวัล

 • รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการ พิจารณาทุกกลุ่มเรื่องในภาพรวม โดยให้รางวัลดังนี้
  • รางวัลระดับดีเด่น จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลระดับดีมาก จำนวน1 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลระดับดี จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา แบ่งการให้รางวัลเป็น รายกลุ่มเรื่อง โดยในแต่ละกลุ่มเรื่องแบ่งการให้รางวัล ดังนี้
  • รางวัลระดับดีเด่น กลุ่มเรื่องละ 1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร
  • รางวัลระดับดีมำก กลุ่มเรื่องละ 1 รางวัลๆ ละ 7,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร
  • รางวัลระดับดี กลุ่มเรื่องละ 1 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร
 • รางวัลสุดยอดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม คัดเลือกจำกผลงำนที่ได้รับรำงวัลระดับดีเด่นของแต่ละกลุ่มในแต่ละภูมิภาค นำมาพิจารณาให้รำงวัลในภาพรวม มีจำนวน 1 รางวัล เป็นเงิน 35,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

กำหนดระยะเวลา
ผู้สนใจและประสงค์จะเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขอรับรางวัลฯ ต้องจัดทำเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานฯ ตำมแบบฟอร์มที่ วช. กำหนดแนบท้ายเท่านั้น ส่งมายัง

ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย
กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

จำนวน 15 ชุด (ตัวจริง 1 ชุด และสำเนำ 14 ชุด) พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จำนวน 1 แผ่น ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900
 • โทรศัพท์ 0-2561-2445 ต่อ 517 หรือ 519
 • e-mail : rin.nrct4@gmail.com
หมดเขต: 
29 มี.ค. 2017 10:00 to 01 พ.ค. 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.