^ Back to Top

ประกวดเพลงสุขภาพ

ประกวดเพลงสุขภาพ

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเพลงสุขภาพ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเองผ่านบทเพลง
๒. เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ประชาชนหันมาเอาใจใส่ดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง
๓. เพื่อให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ คณะวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล ทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี
๔. เพื่อสร้างบทบาทใหม่ให้คณะวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล มีบทบาทที่จะนำสังคม ให้สมกับปณิธานของมหาวิทยาลัย “ปัญญาของแผ่นดิน”
๕. เพื่อหารายได้ก่อสร้างอาคารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
๖. เพื่อนำเสนอผลงานที่เป็นความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์กับวิทยาลัยดนตรี สร้างบทเพลงที่บรรเลงด้วยวงซิมโฟนีออร์เคสตร้า ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์กรอื่นทำไม่ได้ และเป็นงานสาธารณ

ลักษณะผลงาน
เป็นโครงการประกวดแต่งเพลงที่มีเนื้อหาในการดูแลรักษาสุขภาพ การรู้จักป้องกันสุขภาพ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อสุขภาพด้วยตัวเอง การออกกำลังกาย การเลือกกินอาหารที่เป็นประโยชน์ การพักผ่อน การนอน ฯลฯ โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้เหล่านี้ได้แต่งเนื้อหาเป็นเพลงส่งเข้าประกวด ไม่ว่าจะเป็นเพลงลีลาใด ประเภทไหน ลูกทุ่ง ลูกกรุง ลูกเทศ ป็อป ร็อก อินดี้ เพลงเพื่อชีวิต ฯลฯ ผู้ประพันธ์เพลงก็สามารถส่งบทเพลงเข้าประกวดได้ทั้งหมด โดยไม่จำกัดรูปแบบและไม่จำกัดเนื้อหา

กำหนดระยะเวลา

 • รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
 • ประกาศผลรอบแรก วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ คัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบแรกจำนวน ๑๐๐ บทเพลง พิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการดนตรี ๑๑ คน
 • การคัดเลือกรอบที่สอง วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ ผู้ผ่านเข้ารอบแรกทั้ง ๑๐๐ บทเพลง ต้องแสดงผลงานสดต่อหน้าคณะกรรมการ ๑๕ คน ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพิจารณาให้เหลือผลงาน ๓๐ บทเพลง
 • วันที่ ๒๓ มกราคม ถึง ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ผลงานทั้ง ๓๐ บทเพลง ที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่สอง จะถูกนำไปเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงออร์เคสตร้า (๗๖ ชิ้น) โดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะเป็นผู้คัดเลือกนักเรียบเรียงเสียงประสานให้ทำงานเรียบเรียงแต่ละบทเพลง ซึ่งค่าเรียบเรียงเสียงประสานจะรับผิดชอบโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รอบชิงชนะเลิศ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล และสถานีโทรทัศน์ช่องทั่วไป

หมายเหตุ

 • หากเจ้าของผลงานสามารถหาผู้เรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงออร์เคสตร้า (๗๖ ชิ้น) ที่ตนชื่นชอบได้เอง ซึ่งแตกต่างไปจากรายชื่อนักเรียบเรียงเสียงประสานที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์จัดให้ ก็สามารถกระทำได้ แต่เจ้าของผลงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
 • นักร้องที่ขับร้องผลงานเพลง เจ้าของผลงานสามารถที่จะเลือกนักร้องของตนได้ แต่เจ้าของผลงานจะต้องเสียค่าใช้จ่ายและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง แต่หากเจ้าของผลงานมอบให้ฝ่ายจัดการคือวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้คัดเลือกนักร้องให้ ก็จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

รางวัลจากการประกวด
๑. รอบแรก : ผู้ผ่านเข้ารอบ ๑๐๐ บทเพลง จะได้รับเงินรางวัลเพลงละ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๒. รอบที่สอง : ผู้ผ่านเข้ารอบ ๓๐ บทเพลง จะได้รับเงินรางวัลเพลงละ ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และได้บันทึกบทเพลงลงแผ่นเสียง (Compact Disc)
๓. รอบชิงชนะเลิศ

 • รางวัลที่ ๑ ได้รับเงินรางวัล ๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลชนะเลิศ
 • รางวัลที่ ๒ ได้รับเงินรางวัล ๓๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลซึ่งจะขอความอนุเคราะห์จากนายกรัฐมนตรี
 • รางวัลที่ ๓ ได้รับเงินรางวัล ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • รางวัลชมเชย ๑ ได้รับเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • รางวัลชมเชย ๒ ได้รับเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

การสมัคร
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ www.music.mahidol.ac.th/healthymusic

ติดต่อสอบถาม

 • งานกิจกรรม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
  ๒๕/๒๕ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
  จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ ๗๓๑๗๐
 • โทร : (๖๖๒) ๘๐๐-๒๕๒๕-๓๔ ต่อ ๑๕๐, ๑๕๑
 • โทรสาร : (๖๖๒) ๘๐๐๒๕๓๐
 • อีเมล์ : msmu.activity@gmail.com, musicmupr@gmail.com
 • FB : www.facebook.com/HealthyMusicContest
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
3,000,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
31 ต.ค. 2016 10:00 to 31 ธ.ค. 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.