^ Back to Top

ประกวดบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ระดับเยาวชน เครื่องเป่าลมไม้ฟลูท (Flute) และพิคโคโล่ (Piccolo) โครงการ Pro Musica Junior 2016 Flute & Piccolo Competition

ประกวดบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ระดับเยาวชน เครื่องเป่าลมไม้ฟลูท (Flute) และพิคโคโล่ (Piccolo) โครงการ Pro Musica Junior 2016 Flute & Piccolo Competition

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมกับคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ระดับเยาวชน เครื่องเป่าลมไม้ฟลูท (Flute) และพิคโคโล่ (Piccolo) โครงการ Pro Musica Junior 2016 Flute & Piccolo Competition ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร และโอกาสในการร่วมบรรเลงในงานคอนเสิร์ต Pro Musica Junior Camp Supported by Boon Rawd Brewery

วัตถุประสงค์
1. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านดนตรีให้เป็นที่ประจักษ์ ด้วยทรงเป็นต้นแบบให้นักดนตรี หรือผู้ที่สนใจด้านดนตรี ได้น้อมนำไปเป็นแบบอย่างเพื่อพัฒนาศักยภาพทางดนตรีของตน
2. กิจกรรมนี้จะเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตของเยาวชน และช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ตั้งใจพัฒนาศักยภาพทางดนตรี ตลอดจนคาดหวังว่าเยาวชนกลุ่มนี้จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวงการดนตรีคลาสสิกของไทยให้ก้าวหน้าต่อไป

คุณสมบัติของผู้สมัครและกติกาการเข้าร่วมประกวดเครื่องดนตรีเครื่องเป่าลมไม้ (Flute และ Piccolo) ระดับเยาวชน
1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ (ณ วันส่งใบสมัครและผลงาน) สัญชาติไทย พร้อมเตรียมหลักฐานตามแบบฟอร์มการสมัคร โดยส่งเป็นผลงานเดี่ยว
2. ผู้สมัครต้องส่งผลงานบรรเลงเดี่ยวโดยใช้เครื่องดนตรีบังคับตามบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่ เรียบเรียงโดย ฯพณฯ องคมนตรี พลเรือเอก หม่อมหลวง อัศนี ปราโมช บทเพลงที่ใช้ในการประกวดมีทั้งสิ้น 3 บทเพลง คือ

 • ใกล้รุ่ง (Near Dawn) เครื่องดนตรี Flute
 • เพลงเตือนใจ (Old Fashioned Melody) เครื่องดนตรี Flute
 • มาร์ชราชนาวิกโยธิน (Royal Marines March) เครื่องดนตรี Piccolo

หมายเหตุ : ผู้สมัครต้องส่งผลงานทั้ง 3 เพลง
3. ผู้สมัครจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงทำนองไปจากบทเพลงพระราชนิพนธ์ดั้งเดิมที่เรียบเรียงโดย ฯพณฯ องคมนตรี พลเรือเอก หม่อมหลวง อัศนี ปราโมช โดยสามารถดาวน์โหลดโน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ และ VDO ตัวอย่างได้ที่ Facebook : Pro Musica Junior
4. ผู้ส่งวิดีโอเข้าประกวดจะต้องยินยอมให้โครงการ Pro Musica Junior Camp Supported by Boon Rawd Brewery นาผลงานออกเผยแพร่เพื่อใช้ประโยชน์อื่นๆ ในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ
5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของโครงการ Pro Musica Junior Camp Supported by Boon Rawd Brewery
6 .ผู้สมัครต้องส่งผลงานการแสดงเดี่ยวในรูปแบบ DVD และ Link สาหรับ Download
7. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง Facebook : Pro Musica Junior
8. ผลการตัดสินจากกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา

 • รอบที่ 1 (รอบคัดเลือก) รับสมัครพร้อมส่งผลงานเป็นบันทึกการแสดงเดี่ยว บทเพลงพระราชนิพนธ์ 3 เพลง ในรูปแบบ DVD และ Link VDO ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2559
 • ประกาศผลรอบแรกในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 ทาง Facebook : Pro Musica Junior
 • รอบที่ 2 (รอบตัดสิน) ผู้ผ่านรอบคัดเลือกแสดงสดบทเพลงพระราชนิพนธ์ 3 เพลง พร้อมกับวง Orchestra ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559
 • ประกวดและประกาศผลรอบตัดสินในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559

หลักฐานประกอบการสมัครและการส่งผลงาน
1. สำเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา
2. ภาพถ่ายสีเต็มตัวด้านหน้าขนาด 3x5 นิ้ว หรือ ขนาด 4x6 นิ้วจำนวน 1 ใบ
3. ภาพถ่ายสีหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือใส่แว่นตาหรือปกปิดใบหน้าขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ สาหรับติดใบสมัคร (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
4. ใบสมัครและหนังสือรับรองจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทาง Facebook: Pro Musica Junior
5. รวบรวมหลักฐานประกอบการสมัครและผลงานที่จะส่งประกวดให้คณะกรรมการได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 • ส่งทางไปรษณีย์ (หลักฐานการสมัครพร้อม DVD บันทึกการแสดงเดี่ยว) มาที่ บริษัท โอเวชั่น สตูดิโอ จำกัด เลขที่ 7/1 ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 และส่งหลักฐานการสมัครในรูปแบบไฟล์ PDF หรือ JPG รวมไปถึงลิงค์สาหรับดาวน์โหลดวิดีโอบันทึกการแสดงเดี่ยวมาที่อีเมลล์ promusicajuniorcamp@gmail.com ด้วย คณะกรรมการจะยึดจากตราไปรษณีย์ ณ วันส่งเป็นสาคัญ (ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559)
 • ส่งด้วยตัวเอง (หลักฐานการสมัครพร้อม DVD บันทึกการแสดงเดี่ยว) ที่บริษัท โอเวชั่น สตูดิโอ จากัด เลขที่ 7/1 ซอย ต้นสน ถนน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หมายเลขโทรศัพท์ 02 015 1358 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. และ ส่งหลักฐานการสมัครในรูปแบบไฟล์ PDF หรือ JPG รวมไปถึงลิงค์สาหรับดาวน์โหลดวิดีโอบันทึกการแสดงเดี่ยวมาที่อีเมลล์ promusicajuniorcamp@gmail.com ด้วย คณะกรรมการจะยึดจากวันที่เซ็นรับเอกสารเป็นสาคัญ (ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559)

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด

 • ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • ผู้ชนะการประกวดจะได้ร่วมบรรเลงในงานคอนเสิร์ต Pro Musica Junior Camp Supported by Boon Rawd Brewery

ติดต่อสอบถาม
Facebook : Pro Musica Junior

หมดเขต: 
01 ส.ค. 2016 09:00 to 31 ส.ค. 2016 18:00

Members Online

There are currently 0 users online.