^ Back to Top

ประกวดกวีนิพนธ์ขนาดสั้น ครั้งที่ ๒ “แรงบันดาลใจจากภาพสู่กวีนิพนธ์”

ประกวดกวีนิพนธ์ขนาดสั้น ครั้งที่ ๒ “แรงบันดาลใจจากภาพสู่กวีนิพนธ์”

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (วรรณกรรม) สถาบันปรีดี พนมยงค์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดกวีนิพนธ์ขนาดสั้น ครั้งที่ ๒ “แรงบันดาลใจจากภาพสู่กวีนิพนธ์” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ

ผู้มีสิทธิ์ส่งเข้าประกวด
ประชาชนทั่วไป

ประเภทและเนื้อหาของงาน
เป็นผลงานประเภทกวีนิพนธ์ มีเนื้อหาสะท้อนสภาพสังคม โดยได้แรงบันดาลใจจากภาพ โดยเลือกเขียนประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑. ประเภทมีฉันทลักษณ์
จะมีฉันทลักษณ์ตามแบบที่มีมา คือ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันกี่ประเภทก็ได้ หรืออาจสร้างฉันทลักษณ์ขึ้นใหม่ก็ได้ แต่ต้องเสนอโครงสร้างมาด้วย กำหนดความยาวประมาณ ๖ -๑๐ บท
๒. ประเภทไม่มีฉันทลักษณ์ จะเป็นกลอนเปล่า หรือลำนำ ก็ได้ กำหนดความยาวประมาณ ๒ หน้ากระดาษเอ. ๔

คุณสมบัติของงาน
๑. เขียนเป็นภาษาไทย
๒. สร้างสรรค์ขึ้นเอง ไม่แปลหรือแปลงจากงานเขียนของผู้อื่น กรณีที่มีการลอกเลียนผลงานของผู้อื่น สถาบันฯจะดำเนินการตามกฎหมายลิขสิทธิ์ทันที
๓. เป็นงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่เคยตีพิมพ์หรือรวมเล่มมาก่อน และระหว่างที่เสนอเข้าพิจารณารับรางวัลห้ามส่งให้นิตยสาร หนังสือพิมพ์หรือสำนักพิมพ์เพื่อการตีพิมพ์
๔. ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ในวันส่งงานเข้าพิจารณารับรางวัล
๕. ผู้เขียนคนหนึ่งมีสิทธิ์ส่งได้ไม่เกิน ๓ ชิ้น

เกณฑ์การส่ง
๑. พิมพ์หน้าเดียว
๒. ต้องส่งทั้งหมด ๕ ชุด
๓. ผู้เขียนต้องส่งภาพที่เป็นแรงบันดาลใจมาพร้อมบทกวีด้วย ขนาดภาพเท่าใดก็ได้ ภาพใดก็ได้ที่ไม่มีปัญหาลิขสิทธิ์ ใช้เป็นภาพประกอบ มิได้พิจารณาความสวยของภาพ
๔. ผู้เขียนต้องทำสำเนาเก็บไว้เอง สถาบันฯไม่ส่งต้นฉบับคืน
๕. กรุณาใส่ชื่อจริง นามสกุลพร้อมที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และเบอร์โทรศัพท์(ถ้ามี)ไว้ในต้นฉบับด้วย
๖. ส่งโดยตรงที่ สถาบันปรีดี พนมยงค์ เลขที่ ๖๕ / ๑ ซอยทองหล่อ (สุขุมวิท๕๕) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ หรือทางอีเมลที่pridiinst@yahoo.com ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ คณะกรรมการจะนับวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

รางวัล

  • รางวัลที่ ๑ โล่รางวัลชนะเลิศจากสถาบันพร้อมเงิน ๑๐,๐๐๐
  • รางวัลที่ ๒ โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑พร้อมเงิน ๘,๐๐๐
  • รางวัลที่ ๓ โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ พร้อมเงิน ๕,๐๐๐
  • รางวัลชมเชย ๖ รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด

กำหนดเวลา

  • ปิดรับเรื่องที่จะส่งเข้าพิจารณารับรางวัล วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
  • ประกาศผลการตัดสินและรับรางวัล ในเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๕๙
  • ผลงานที่ได้รับรางวัล สถาบันฯ ขอลิขสิทธิ์จัดพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรก (ร่วมกับงานประเภทอื่น ๆของสถาบันปรีดี พนมยงค์) ภายในกำหนดเวลา ๓ ปี

ติดต่อสอบถาม

  • อีเมล : pridiinst@yahoo.com
  • www.facebook.com/pridibanomyong.inst
หมดเขต: 
17 มิ.ย. 2016 10:00 to 31 ส.ค. 2016 16:00

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod