^ Back to Top

ประกวดเยาวชนสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชั่นไทย : Young Animator Contest หัวข้อ “Trust in Thailand”

ประกวดเยาวชนสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชั่นไทย : Young Animator Contest หัวข้อ “Trust in Thailand”

กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเยาวชนสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชั่นไทย : Young Animator Contest หัวข้อ “Trust in Thailand” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาที่มีความสนใจในการผลิตสื่อแอนิเมชั่น เข้าร่วมประกวดและเผยแพร่ผลงานสะท้อนเอกลักษณ์ของความเป็นไทย และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี ของประเทศไทยสู่สายตาประชาคมโลก ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคภาษาอังกฤษ (NBT World) ออกอากาศ ๒๔ ชั่วโมงและสื่ออื่นๆ ของกรมประชาสัมพันธ์

ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด
๑. นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) และระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสังกัดสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่มีการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ
๒. ส่งผลงานเป็นทีมๆ ละ ๑ - ๓ คน สมาชิกในทีมไม่จาเป็นต้องมาจากสถาบันเดียวกัน
๓. ทุกทีมมีอาจารย์ที่ปรึกษา ๑ คน โดยต้องเป็นอาจารย์จากสถาบันเดียวกันกับผู้ส่งผลงาน อาจารย์สามารถเป็นที่ปรึกษาได้มากกว่า ๑ ทีม

ประเภทผลงาน
ผลงานแอนิเมชั่นทุกรูปแบบ ใช้เสียงบรรยายหรือข้อความเป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน ๓ นาที มีเนื้อหาส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในกลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติ ภายใต้เค้าโครงเรื่องตามกรอบเนื้อหา ในหลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด

หลักเกณฑ์การส่งผลงานร่วมประกวด

 • รอบที่ ๑ (รอบคัดเลือก)
  ส่งผลงานให้คณะกรรมการประกวดเยาวชนสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชั่นไทย (Young Animator Contest) พิจารณา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  • เอกสารรายละเอียดผลงานที่มีเนื้อหาอธิบายที่มา แนวความคิดและกลุ่มเป้าหมาย
  • ผลงานแอนิเมชั่นทุกรูปแบบที่ใช้เสียงบรรยายหรือข้อความเป็นภาษาอังกฤษประกอบผลงาน แอนิเมชั่น บันทึกลงแผ่นดีวีดีเป็นไฟล์ภาพยนตร์ ขนาด HD ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ ประเภทไฟล์ MPEG4 หรือ AVI และแนบรายละเอียดอธิบายผลงานเป็นไฟล์ PDF จานวน ๗ ชุด
  • เค้าโครงเรื่องโดยมีกรอบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การแสดงความมีมิตรไมตรี มีน้าใจของคนไทยต่อชาวต่างชาติ กรณีเกิดเหตุการณ์วิกฤตของประเทศ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น กระบวนการยุติธรรมของไทย การสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่ชาวต่างชาติในประเทศไทย การสร้างความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งนี้ ให้แต่ละทีมเลือกเนื้อหาที่สนใจตามประเด็นข้างต้น
  •  คณะกรรมการฯ จะคัดเลือก ๑๐ ผลงานเพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและอัพโหลด (upload) ๑๐ ผลงานนี้ เพื่อเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ youtube.com ของ NBT World และfacebook.com/nbtworld
 • รอบที่ ๒ (รอบชิงชนะเลิศ)
  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบที่ ๑ จานวน ๑๐ ทีม ต้องเตรียมผลงานนามาส่งแก่คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยแผ่นดีวีดีเป็นไฟล์ภาพยนตร์ ขนาด HD ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ ประเภทไฟล์ MPEG4 หรือ AVI และแนบรายละเอียดอธิบายผลงานเป็นไฟล์ PDF จานวน ๗ ชุด และให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง ๑๐ ทีม นาเสนอผลงานและรายละเอียดผลงานต่อหน้าคณะกรรมการฯ ในรอบชิงชนะเลิศ โดยใช้เวลาทีมละ ไม่เกิน ๑๕ นาที

รางวัลที่ชนะการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา ๘๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทุนการศึกษา ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทุนการศึกษา ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัล Popular Vote ทุนการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
 • ทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จะได้รับเกียรติบัตร

การส่งผลงานแอนิเมชั่น
ส่งทางไปรษณีย์ หรือ ส่งด้วยตนเองได้ที่

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ ๙๐-๙๑ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐

หมายเหตุ
ผลงานที่ส่งทางไปรษณีย์ให้ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ และต้องส่งถึงสำนักข่าว ภายในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ระยะเวลาการประกวด

 • รับสมัครและส่งผลงาน ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
 • ประกาศผล ๑๐ ทีม ที่ผ่านการคัดเลือก วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 • ทีมที่ผ่านการคัดเลือกร่วมกิจกรรมของสานักข่าวในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 • ปรับแก้ผลงานแอนิเมชั่น ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 • อัพโหลด (Upload) ผลงานแอนิเมชั่น วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
 • เผยแพร่ผลงานแอนิเมชั่นทาง Youtube ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม - ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙
 • ปิดรับคะแนน Popular Vote วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
 • ประกวดรอบชิงชนะเลิศ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยทั้ง ๑๐ ทีม ต้องนาเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการตัดสิน ทีมละไม่เกิน ๑๕ นาที

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
  เลขที่ ๙๐-๙๑ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐
 • โทร. ๐-๒๒๔๘-๘๖๓๘, ๐-๒๒๔๘-๘๖๑๗, ๐๙-๒๒๔๖-๘๗๐๒, ๐๖-๒๖๐๕-๖๕๖๑
 • Email address: nbtworld.info@gmail.com
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
200,000 Baht
หมดเขต: 
25 พ.ค. 2016 10:00 to 30 มิ.ย. 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.