^ Back to Top

ประกวดสื่อการเรียนการสอน แนวคิด "สร้างจิตสำนึกบริจาคโลหิตให้เยาวชน"

ประกวดสื่อการเรียนการสอน แนวคิด "สร้างจิตสำนึกบริจาคโลหิตให้เยาวชน"

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อการเรียนการสอน แนวคิด "สร้างจิตสำนึกบริจาคโลหิตให้เยาวชน" เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ชิงทุนการศึกษากว่า 90,000 บาท

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
2. เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนประกอบบทเรียน สร้างจิตสานึกให้เยาวชนเกิดความตระหนักปลูกฝังและเห็นความสาคัญความรู้เรื่องโลหิตและการบริจาคโลหิต
3. เพื่อให้เด็กเยาวชนรู้จักการเป็นผู้ให้ และเป็นหน้าที่ของพลเมืองที่ดี มีส่วนช่วยเหลือสังคม
4. เพื่อสร้างความยั่งยืนในเรื่องการบริจาคโลหิตในกลุ่มเยาวชน

แนวคิดการประกวด
ออกแบบสื่อการเรียนการสอน เพื่อใช้ประกอบบทเรียนสร้างจิตสานึกให้เยาวชนเกิดความตระหนักและเห็นความสาคัญของการบริจาคโลหิต และปลูกฝังให้เรื่องการบริจาคโลหิต เป็นหน้าที่ของพลเมืองดีทุกคน

ประเภทการประกวด
1. ประกวดนิทานแอนนิเมชั่น (Animation) สำหรับสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 1 - 6 หัวข้อ "ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต "
2. ประกวดวิดีโออินโฟกราฟิก (Infographics) สำหรับสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 1 - 6 หัวข้อ "ความรู้เกี่ยวกับโลหิตและการบริจาคโลหิต"

การจัดส่งผลงาน
ส่งผลงานด้วยตัวเองตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

 •  ส่งผลงานด้วยตัวเอง ที่ชั้น 7 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 • ส่งทางไปรษณีย์ โดยดูจากวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง มายัง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต
  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
  ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  วงเล็บมุมซองว่า (การประกวดนิทานแอนนิเมชั่น หรือประกวดวิดีโออินโฟกราฟิก)

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
 • โทรศัพท์ 0 2256 4300, 0 2255 4567
 • โทรสาร 0 2255 4567, 0 2252 6116
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
90,000 Baht
ค่าสมัคร: 
หมดเขต: 
04 เม.ย. 2016 10:00 to 30 เม.ย. 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.