^ Back to Top

ประกวดแอนิเมชั่น "Software Park - WealthMagik Animation Award"

ประกวดแอนิเมชั่น "Software Park - WealthMagik Animation Award"

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแอนิเมชั่น "Software Park - WealthMagik Animation Award" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการออมเงินด้วยสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่น
2. เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการออมเงิน เพื่ออนาคต
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มพูนประสบการณ์ด้าน IT ให้กับนิสิต นักศึกษาในมิติความรู้ด้านการออม และการวางแผนการเงิน
4. เพื่อประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษาในอนาคต

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
นิสิต นักศึกษา ระดับอุมดมศึกษา ปริญญาตรี และปริญญาโท ทั่วประเทศ

ขั้นตอนการประกวด
1. ลงทะเบียนออนไลน์ นิสิต นักศึกษา ที่ต้องการสมัครเข้าร่วมประกวดผลงาน จะต้องลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.WealthMagik.com/AnimationAward ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2559 ( ปิดรับลงทะเบียนเวลา 17.00 น.)
2. ผู้สมัครจะต้องส่งผลงานเป็นทีมๆ ละ 3 คน (ไม่จำกัดสาขาวิชา)
3. ผู้สมัครเข้าประกวดผลงานสามารถ Download เนื้อหาความรู้ด้านการเงิน การลงทุน ได้จาก Link ที่กำหนดให้ หรือจากเว็บไซต์ www.WealthMagik.com/AnimationAward เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาผลงาน
4. ทีมผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบ 20 ทีม จะต้องเข้าค่ายกิจกรรมแบ่งปันความรู้ด้านการเงิน และเทคนิคด้านแอนิเมชั่น เป็นเวลา 1 วัน จากโค้ชของโครงการก่อนลงมือพัฒนาจริง
5. ทีมที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย จะต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลงานของตน และ ร่วมรับฟังการประกาศผลทีมชนะเลิศ ในวันปิดโครงการ

กติกา
ผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันประกวดผลงานจะต้องเป็นนิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท โดยมีข้อกำหนด ดังนี้
1. ลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าร่วมแข่งขันประกวดผลงานทางเว็บไซต์ได้ตั้งแต่ 1 – 30 เมษายน 2559 (ปิดลงทะเบียน 17.00 น.)
2. ส่งผลงานเป็นทีม ๆ ละ 3 คน (มีอาจารย์ที่ปรึกษาของสถาบันผู้สมัครให้การรับรอง หรือไม่มีก็ได้)
3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องตรงตามหัวข้อ และข้อบังคับที่กำหนดความยาวประมาณ 3 นาที
4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องอยู่ในรูปแบบ 2D และ 3D (อย่างน้อย 1 shot) ที่เห็นได้ชัด
5. สำหรับผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบ 20 ทีม จะต้องเข้ารับการอบรม และร่วมกิจกรรมที่โครงการกำหนด
6. ทีมที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย จะต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลงานของตน และร่วมรับฟังการประกาศผลทีมชนะเลิศ โดยพร้อมเพรียงกัน
7. หมดเขตรับสมัคร 30 เมษายน 59 (ปิดรับสมัครเวลา 17.00 น)

ติดต่อสอบถาม

  • บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด
    383 ถนนลาดหญ้า เขตคลองสาน
    กรุงเทพมหานคร 10600
  • โทร. ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ 0-2861-4820 ต่อ 510 หรือ 629
  • E-mail: info@wealthmagik.com
  • www.facebook.com/wealthmagik
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
200,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
01 เม.ย. 2016 10:00 to 30 เม.ย. 2016 17:00

Members Online

There are currently 0 users online.