^ Back to Top

ประกวดวาดภาพ เนื่องในวันสหประชาชาติประจำปี 2554 ( UN Day 2011)

สมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย จัดการประกวดวาดภาพ ในงานวัน UN Day ประจำปี 2554 เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสันติภาพที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นหลักของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่ 66 ให้ปรากฎเป็นที่แพร่หลายแก่สาธารณชนทั่วประเทศ

1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้นักเรียน ทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น
ได้แสดงความสามารถในเชิงศิลปะที่สอดคล้องกับประเด็นที่เกี่ยวสันติภาพขององค์การสหประชาชาติและเพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงการรักษาสันติภาพให้แก่โลก

2. หัวข้อภาพวาด
“การรักษาสันติภาพบนเวทีสหประชาชาติ”

3. คุณสมบัติผู้สามารถเข้าประกวด (แบ่งเป็น 2 ระดับ)
3.1 กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา
3.2 กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-3)

4. รางวัล
(1) ระดับประถมศึกษา
รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

(2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

5. ระเบียบการสมัคร
5.1 กำหนดส่งใบสมัครวาดภาพภายในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2554 เวลา 16.00 น. ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์จะถือวันที่ส่งตามตราประทับของที่ทำการไปรษณีย์ โดยให้ส่งใบสมัครมาที่
สมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศ
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2203-5000 ต่อ 12256 หรือ
ทางโทรสาร 0-2643-5071

5.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประกวดวาดภาพในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2554 ทางเว็บไซต์สมาคมฯ http://unat.mfa.go.th และเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ www.mfa.go.th

5.3 กำหนดวันประกวดวาดภาพในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
- ผู้สมัครจะต้องเตรียมอุปกรณ์วาดภาพ เช่น สีเทียน สีไม้ สีชอร์ก สีน้ำ
สีโปสเตอร์ สีน้ำมัน ฯลฯ โดยทางสมาคมฯ จะมีกระดาษภาพวาดให้ (กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด 15x22 นิ้ว)
- ผู้สมัครสามารถพาผู้ปกครองหรือครู อาจารย์ ติดตามได้คนละ 1 ท่าน โดยสมาคมฯ จะจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ผู้สมัครและผู้ติดตามในเวลา 12.00 – 13.00 น.

5.4 กำหนดวันประกาศผลการประกวดวาดภาพในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2554 เวลา 14.00 น. ทางเว็บไซต์สมาคมฯ http://unat.mfa.go.th และเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ www.mfa.go.th

5.5 กำหนดพิธีมอบรางวัลในวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2554 ณ สำนักงานสหประชาชาติ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ

6. การตัดสินผลงานจะพิจารณาจาก
5.1.ความสอดคล้องในเนื้อหา 25 คะแนน
5.2.ความสวยงาม 25 คะแนน
5.3.เทคนิคสีที่ใช้ 25 คะแนน
5.4.การมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ 25 คะแนน
รวม 100 คะแนน

7. สิทธิของคณะกรรมการในการตัดสิน
(1) คำตัดสินของคณะกรรมการ ฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
(2) คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่มอบรางวัลในกรณีที่ไม่มีผลงานที่เหมาะสม

8. ลิขสิทธิ์
ผลงานภาพวาดทุกชิ้นถือเป็นลิขสิทธิ์ของสมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย ผลงานภาพวาดที่คณะกรรมการคัดลเอกจะนำไปแสดงในการจัดนิทรรศการในการในวัน UN Day 2011 ณ อาคารสำนักงานสหประชาชาติ ถนนราชดำเนิน

9. รายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-2203-5000 ต่อ 12256 หรือทาง
www.mfa.go.th/unat หรือ http://unat.mfa.go.th
เผยแพร่ : http://contestwar.com

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
40,000 Baht
File attachments: 
วันประกาศผล: 
ศ, 2011-10-14 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.