^ Back to Top

ประกวดวาดภาพในงานเชิดชูเกียรติ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะจัดงานเชิดชูเกียรติ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ในวาระครบรอบปีเกิด 108 ปี ในวันที่ 5 ตุลาคม 2554 ซึ่งเป็นวันครูโลก ในการนี้จะจัดประกวดวาดภาพเพื่อส่งเสริมให้เห็นความสำคัญและคุณค่าของครู และรำลึกถึงพระคุณของศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดวาดภาพ
คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดวาดภาพ แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ

 1. นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3)
 2. นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
 3. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
 4. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6)

ลักษณะการประกวดวาดภาพ
เป็นการประกวดวาดภาพหัวข้อ “จาก หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สู่ครูไทยก้าวไกล ทันโลกาภิวัตน์” และสื่อความหมายตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดประกวด โดย

 • นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3) ใช้ดินสอสี สีชอล์กน้ำมัน
 • นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
 • นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
 • นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) ใช้สีโปสเตอร์

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ส่งใบสมัครพร้อมกับหนังสือรับรองของสถานศึกษา
ตามแบบแนบท้ายประกาศ ได้ที่สำนักการประชุม ชั้น 3 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 ในวันและเวลาราชการ หรือส่งทางไปรษณีย์
จ่าหน้าซองว่า “สำนักการประชุม สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ
10300 โดยวงเล็บไว้มุมซองว่า “ประกวดวาดภาพ" หากส่งทางไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์
ปลายทางวันที่ 30 กันยายน 2554 เป็นสำคัญ

วันแข่งขันประกวดวาดภาพ
กำหนดวันแข่งขันประกวดวาดภาพ ในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00-
12.00 น. โดยให้ผู้สมัครมารายงานตัวในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2554 ระหว่างเวลา 07.30-08.30 น.
ณ บริเวณหน้าอาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หากพ้นกำหนดเวลารายงานตัว
จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้

วัสดุอุปกรณ์
คณะกรรมการจัดเตรียมวัสดุสำหรับการประกวดวาดภาพ ดังนี้
(1) กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ ขนาดเอ 3 สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
ตอนต้น (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3) วาดได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
(2) กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ ขนาดเอ 2 สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
ตอนปลาย (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) และ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) วาดได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน

ดินสอสี สีชอล์กน้ำมัน สีโปสเตอร์ และวัดสุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต้องใช้ในการประกวดวาดภาพ ผู้เข้าประกวดต้องนำมาด้วยตนเอง

การตัดสิน

 1. เป็นภาพวาดที่สื่อความหมายตรงตามหัวข้อและวัตถุประสงค์ของการจัดประกวด การจัดวางองค์ประกอบของภาพที่สมบูรณ์ การใช้สี และสายเส้นของภาพที่สวยงาม
 2. คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้รางวัลใดรางวัลหนึ่ง หากผลงานดีไม่ถึงระดับที่ควรได้รับรางวัล
 3. คำตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นเด็ดขาดจะอุทธรณ์มิได้
 4. คณะกรรมการจะประกาศผลการตัดสินในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2554 เวลา 14.00 น. ณ สถานที่แข่งขัน

รางวัล
ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3)
รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล เงินรางวัล ๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย 3 รางวัล เงินรางวัล ๆ ละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล เงินรางวัล ๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย 3 รางวัล เงินรางวัล ๆ ละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล เงินรางวัล ๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย 3 รางวัล เงินรางวัล ๆ ละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6)
รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล เงินรางวัล ๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย 3 รางวัล เงินรางวัล ๆ ละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ลิขสิทธิ์ของผลงานที่ได้รับรางวัล
ภาพวาดที่ได้รับรางวัลเป็นลิขสิทธิ์ของคุรุสภา คุรุสภาจะนำ ออกเผยแพร่ตามที่เห็นสมควร

การมอบรางวัล
กำหนดมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดวาดภาพในวันครูโลกที่ 5 ตุลาคม 2554
ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ผู้ส น ใ จ ติด ต่อ ข อ ท ร า บ ร า ย ล ะ เ อีย ด เ พิ่ม เ ติม ไ ด้ที่สำ นัก ง า น เ ล ข า ธิก า ร คุรุส ภ า
โทรศัพท์หมายเลข 0 2282 1309, 0 2280 0048, 0 2281 1845 และ 0 2280 4334-8 ต่อ 508,
523 และ 677
เผยแพร่ : http://contestwar.com

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
70,000 Baht
File attachments: 
วันประกาศผล: 
พ, 2011-10-05 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.