^ Back to Top

ประกวดกวีนิพนธ์ขนาดสั้น ในโครงการ“แรงบันดาลใจจากข่าวสู่งานกวีนิพนธ์” ครั้งที่ ๑

ประกวดกวีนิพนธ์ขนาดสั้น ในโครงการ“แรงบันดาลใจจากข่าวสู่งานกวีนิพนธ์” ครั้งที่ ๑

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม(วรรณกรรม) สถาบันปรีดี พนมยงค์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดกวีนิพนธ์ขนาดสั้น ในโครงการ “แรงบันดาลใจจากข่าวสู่งานกวีนิพนธ์” ครั้งที่ ๑ ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่

ประเภทและเนื้อหาของงาน
เป็นผลงานประเภทกวีนิพนธ์ มีเนื้อหาสะท้อนสภาพสังคม โดยได้แรงบันดาลใจจากข่าว โดยเลือกเขียนประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 • ประเภทมีฉันทลักษณ์ : จะมีฉันทลักษณ์ตามแบบที่มีมา คือ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันกี่ประเภทก็ได้ หรืออาจสร้างฉันทลักษณ์ขึ้นใหม่ก็ได้ แต่ต้องเสนอโครงสร้างมาด้วย กำหนดความยาวประมาณ ๖ -๑๐ บท
 • ประเภทไม่มีฉันทลักษณ์ : จะเป็นกลอนเปล่า หรือลำนำ ก็ได้ กำหนดความยาวประมาณ ๒ หน้ากระดาษเอ. ๔

คุณสมบัติของงาน

 • เขียนเป็นภาษาไทย
 • สร้างสรรค์ขึ้นเอง ไม่แปลหรือแปลงจากงานเขียนของผู้อื่น กรณีที่มีการลอกเลียนผลงานของผู้อื่น สถาบันฯจะดำเนินการตามกฎหมายลิขสิทธิ์ทันที
 • เป็นงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่เคยตีพิมพ์หรือรวมเล่มมาก่อน และระหว่างที่เสนอเข้าพิจารณารับรางวัลห้ามส่งให้นิตยสารหนังสือพิมพ์หรือสำนักพิมพ์เพื่อการตีพิมพ์
 • ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ในวันส่งงานเข้าพิจารณารับรางวัล
 • ผู้เขียนคนหนึ่งมีสิทธิ์ส่งได้ไม่เกิน ๓ ชิ้น

ผู้มีสิทธิ์ส่งเข้าประกวด
ประชาชนทั่วไป

เกณฑ์การส่ง

 • พิมพ์หน้าเดียว
 • ต้องส่งทั้งหมด ๕ ชุด
 • ผู้เขียนต้องทำสำเนาเก็บไว้เอง สถาบันฯไม่ส่งต้นฉบับคืน
 • กรุณาใส่ชื่อจริง นามสกุลพร้อมที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และเบอร์โทรศัพท์(ถ้ามี)ไว้ในต้นฉบับด้วย
 • การส่งผลงาน
  • ส่งโดยตรงที่ สถาบันปรีดี พนมยงค์ เลขที่ ๖๕ / ๑ ซอยทองหล่อ (สุขุมวิท ๕๕) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ (คณะกรรมการจะนับวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)
  • ทางอีเมลที่ pridiinst@yahoo.com

รางวัล

 • รางวัลที่ ๑ โล่รางวัลชนะเลิศจากสถาบันพร้อมเงิน ๑๐,๐๐๐
 • รางวัลที่ ๒ โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ พร้อมเงิน ๘,๐๐๐
 • รางวัลที่ ๓ โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ พร้อมเงิน ๕,๐๐๐
 • รางวัลชมเชย ๖ รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ

 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
 • ผลงานที่ได้รับรางวัล สถาบันฯ ขอลิขสิทธิ์จัดพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรก (ร่วมกับงานประเภทอื่น ๆของสถาบันปรีดี พนมยงค์) ภายในกำหนดเวลา ๓ ปี

กำหนดเวลา

 • ปิดรับเรื่องที่จะส่งเข้าพิจารณารับรางวัล วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
 • ประกาศผลการตัดสินและรับรางวัล ในเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/pridibanomyonginstitute

File attachments: 
หมดเขต: 
08 ก.ย. 2015 10:00 to 31 ต.ค. 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.