^ Back to Top

ประกวดแอนิเมชัั่นท่ารำโขน

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประกวด Animation เพื่อการเรียนรู้นาฎศิลป์ ท่ารำโขน เปิดโอกาสให้ บุคคลทั่วไป สร้างสรรผลงานด้าน Digital Content มีส่วนร่วมส่งผลงานที่ตนเองรังสรรค์ขึ้นมา และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้เข้าแข่งขัน ผลงานดีเด่น จะได้รับเชิญเข้าร่วมรับเสด็จในงานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และรับพระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิฯ

ประเภทของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่จำกัดแบบหรือสไตล์ หรือหัวข้อของผลงาน แต่ผลงานที่ส่งจะต้องอยู่ในรูปแบบ Digital Content

รายละเอียดการแข่งขัน
1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีความยาวไม่เกิน 10 นาที
2. คำว่า Digital Content ในที่นี้หมายถึงผลงานจะต้องอยู่ในรูปของ Computer Graphic Animation (2D/3D) Live-Action Films Shot หรือ edited by digital Movie Equipment All 3D-rendered films (includes stop motion and clay animation)
3. การผลิตผลงานในหัวข้อต่าง ๆ จะไม่มีผลต่อการตัดสินของคณะกรรมการ หากหัวข้อนั้น ๆ ไม่ขัดต่อศิลธรรม ระเบียบ จารีต ประเพณี ของสังคม
4. เนื้อหาของ Animation จะต้องประกอบด้วย นาฎศิลปท่ารำโขน โดยจะต้องสื่อให้ผู้เข้าชมเข้าใจอากัปกิริยาของโขน

รางวัลสำหรับการแข่งขัน

 1. รางวัลที่ 1 รับรางวัลเงินสด 15,000 บาท และรับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิฯ
 2. รางวัลที่ 2 รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 3. รางวัลที่ 3 รับรางวัลเงินสด 7,500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 4. รางวัลชมเชย ได้รับใบประกาศนียบัตร จำนวน 5 รางวัล

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ หรือสัญชาติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
 2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถจัดส่งผลงานได้มากกว่า 1 ชิ้นงาน
 3. ไม่จำกัดผลงานที่ส่งเขาประกวดเป็นประเภทเดี่ยวหรือทีมก็ได้

คณะกรรมการตัดสิน

 1. ผู้ทรงคุณวุฒิท;ารำโขนจากมูลนิธิฯ
 2. ผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัท ทีโอที มหาชน จำกัด
 3. ผู้ทรงคุณวุฒิจากการปะปานครหลวง
 4. ผู้ทรงคุณวุฒิจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 5. ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน Animation
 6. ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน IT
 7. ถือการตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์การตัดสิน

 1. ความคิดสร้างสรรค์ (Creative)
 2. การแสดงออก (Expressiveness)
 3. การออกแบบหรือคุณภาพของความสวยงาม (Design and Artistic Quality)
 4. คุณภาพของภาพ (Quality of Picture)
 5. การใช้ประโยชน์ของเสียงประกอบ (Effective Use of Music and Sound Effect)

กำหนดส่งผลงานและเอกสารประกอบการประกวด Animation

 1. กำหนดส่งผลงานเข้าประกวด Animation ตั้งแต่ 15 กรกฎาคม – 30 พฤศจิกายน 2554
  ตัดสินเดือน ธันวาคม 2554
 2. ใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลดได้จาก Web Site WWW.kingrma2found.or.th )
 3. ผูุ้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องกรอกรายละเอียดของใบสมัคร และจะต้องเขียนรายละเอียดให้ชัดเจน เช;น ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงานและระยะเวลาของผลงาน
 4. ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด จะต้องอยู่ในรูปแบบของ ดีวีดี หรือ วีซีดี
 5. ภาพนิ่งขนาดของภาพ 720 คูณ 480 พิกเซล ที่ใช้โชว์ผลงาน จะต้องอยู่ไฟล์ที่มีนามสกุล JPG , BMP , PICT , TIF , พร้อมพิมพ์ขนาด A4 จำนวน 1 แผ่น

ส่งผลงานเข้าประกวด Animation ใบสมัคร พร้อมผลงานทุกชิ้นโดยทาง
ไปรษณีย์ หรือ ยื่นเรื่องด้วยตนเอง
ถึง สำนักงานมูลนิธิ ร.2
หอวชิราวุธานุสรณ์ ชั้น 2 (ในบริเวณหอสมุดแห่งชาติ) ท่าวาสุกรี
โทรศัพท์ : 02-628-7217
โทรสาร : 02-628-7217

หมายเหตุ
มูลนิธิ ร. 2 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาการส่งผลงานเข้าประกวด กติกาการตัดสิน และของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
40,000 Baht
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.