^ Back to Top

โครงการประกวดสร้างสรรค์ผลงาน Upgrade Your Life : Digital Media Design Competition 2011

ขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศร่วมส่งผลงานด้าน Animation and Interactive Design เข้าประกวดชิงเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท ในหัวข้อ “Upgrade Your Life : Just Smile” เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาทุกสถาบันทั่วประเทศได้แสดงความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ของตนเองอย่างอิสระ ภายใต้แนวความคิด “Upgrade Your Life : Just Smile” สามารถตีความหมายและนำเสนอผลงานได้อย่างอิสระไร้ขอบเขต เป็นการแสดงศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ และชั้นเชิงทางศิลปะควบคู่ไปกับเทคโนโลยี

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
ประเภท A Animation : ผลิตแอนิเมชันขนาดสั้นและออกแบบตัวละคร
ประเภท B Interactive Design: ออกแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟ
ประเภท C Commic Strip : สร้าง Comic Strip และออกแบบตัวละคร

วิธีการสมัคร และส่งผลงาน

  • ส่งผลงาน ใบสมัครและหลักฐานการสมัครด้วยตนเองที่ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม(บางเขน) ตึกสยามบรมราชกุมารี ชั้น 2 ห้อง 5 - 201
  • ส่งผลงาน ใบสมัครและแนบหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ ให้ใส่ซองปิดผนึก จ่าหน้าซองถึง คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เลขที่ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนา เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 และวงเล็บมุมซองว่า “ประกวดโครงการ Upgrade Your Life 2011” ทั้งนี้การส่งผลงานทางไปรษณีย์ จะยึดตามวันที่ประทับตราบนซองเป็นสาคัญ
  • สามารถส่งผลงานรอบแรกได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 6 กันยายน 2554
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
300,000 Baht
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.