^ Back to Top

ประกวดวาดภาพสำหรับเด็ก "ใส่สีสานในใฝ่สันติ ครั้งที่ 7"

สหพันธ์สตรี เพื่อสันติภาพโลก สนับสนุนกิจกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 และเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรมเนื่องในวันเด็กสากล (Universal Children Day) ในวันที่ 20 พฤศจิกายน ของทุกปี ตามที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดไว้ สหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) (Women's Federation for World Peace-Thiland) จึงจัดประกวดวาดภาพสำหรับเด็ก 4-10 ปี ทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ "ใส่สีสานในใฝ่สันติ ครั้งที่ 7" 7th color my heart with peace

รับสมัคร
แต่วันนี้ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2554

ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)
โทร. 0-2718-7766 ต่อ 212
โทรสาร 0-2718-5086

หัวข้อการประกวด

  • รุ่นอาย ุ 4-6 ปี ในหัวข้อ"ความฝันของเด็กไทย"
  • รุ่นอายุ 4-7 ปี ในหัวข้อ "สานสี สร้างความหวัง สู่สันติ"

สถานที่จัดการประกวด
แบ่งตามภูมิดังนี้ :-
1. ภาคเหนือ : อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จ.เีชียงใหม่ วัันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2554
2.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : โรงเรียนโยธินนุกูล จ.นครราชสีมา วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2554
3.ภาคกลาง : อาคารยูซีเอฟ กรุงเทพฯ วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2554
4.ภาคใต้ : หอประชุมเทศบาล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2554

ขอให้นักเรียนที่ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการต้องนำอุปกรณ์ทุกอย่างมาเอง เช่น กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ ขนาด 19x15 นิ้ว เว้นขอบในด้านละ 2 นิ้ว เทคนิคสีที่ใช้ไม่จำกัดประเภทสี ตามแต่ผู้เข้าประกวดถนัดยกเว้นปะติด การแข่งขันจะมีขึ้นเวลา 13.30-16.00น. สถานที่ตามภาคที่กำหนดไว้ข้างต้น ตามหัวข้อที่แจ้งให้ทราบข้างต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
นพชนสรณ์ วิไลยวงศ์ ณ อยุธยา (พิม)
มือ 08-9794-5653

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
56,000 Baht
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.