^ Back to Top

ประกวด “สื่อโปสเตอร์รณรงค์บริจาคโลหิต” BRAND’S Young Blood 2011

การประกวด “สื่อโปสเตอร์รณรงค์บริจาคโลหิต” ในโครงการ แบรนด์ พลังเพื่อเลือดใหม่ 2554 (BRAND’S Young Blood 2011) เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้นิสิต นักศึกษา ได้มีโอกาสแสดงความสามารถในการนำแนวความคิดสร้างสรรค์สื่อบนแผ่นโปสเตอร์ เพื่อเชิญชวนรณรงค์ให้บริจาคโลหิตทั้งในสถาบันตนเอง และประชาชนทั่วไป

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
1. ต้องเป็นนิสิต นักศึกษา ในสังกัดสถาบันการศึกษาอย่างถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 23 ปี
2. มีสัญชาติไทย และมีที่อยู่สามารถติดต่อได้สะดวกในประเทศไทย
3. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งชิ้นงานได้ 1 คน ต่อ 2 ชิ้นงานเท่านั้น
4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด
5. ผลงานของผู้ส่งเข้าประกวดที่ชนะการประกวด ถือเป็นสิทธิ์ของโครงการฯ ซึ่งสามารถนำมาจัดทำซ้ำ และเผยแพร่สู่สาธารณะได้
6. ครอบครัวของพนักงานบริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต นักศึกษา โดยต้องเห็นรูปถ่ายชัดเจน
2. กรอกใบสมัครเข้าร่วมการประกวดอย่างครบถ้วนและชัดเจน

ลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
1. หัวข้อประกวด “BRAND’S Young Blood พลังเพื่อเลือดใหม่”
2. ต้องมี Logo ของ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย อยู่ที่มุมบนด้านซ้าย และมี Logo ของโครงการ BRAND’S Young Blood ที่มุมล่างด้านขวา (Logo สามารถเข้าไป Download ได้ที่ www.redcross.or.th, www.blooddonationthai.com )
3. โปสเตอร์ ขนาดตัดสี่ (17.5 นิ้ว x 21 นิ้ว)
4. ภาพเป็นกราฟิก หรือเป็นการถ่ายภาพก็ได้ โดยหากเป็นการถ่ายภาพ Presenter หรือดารา
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องมีหนังสือยินยอมที่จะมาถ่ายภาพจากผู้เป็น Presenter แนบมาด้วย
5. โปสเตอร์นี้รวมถึงข้อความเชิญชวนให้เกิดความรู้สึกร่วมบริจาคโลหิตในกลุ่มเยาวชนด้วย
6. การส่งผลงานเข้าประกวดต้องมีภาพพิมพ์ ขนาด A3 พร้อมทั้งชิ้นงาน โดยบรรจุในแผ่นซีดีเป็นไฟล์ jpg. และ Ai

กำหนดส่งผลงานเข้าประกวด
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องจัดรูปแบบโปสเตอร์ที่ส่งประกวดให้แก่ หน่วยกิจกรรมสัมพันธ์และโครงการพิเศษ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โทรศัพท์ 0 2255 4567, 0 2263 9600 ต่อ 1752, 1753 ภายในวันที่ 15 กันยายน 2554

เกณฑ์การตัดสิน
1. ตอบสนองวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 30 คะแนน
2. ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
3. ความน่าจดจำ 10 คะแนน
4. ความชัดเจนในการสื่อสาร 20 คะแนน
5. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 20 คะแนน
รวม 100 คะแนน

รางวัล
- รางวัลชนะเลิศ มอบทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท สถาบันการศึกษาจะได้รับพระราชทาน
โล่พระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 มอบทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท
- รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 มอบทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท
- รางวัลชมเชย 10 รางวัล มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์แบรนด์

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล
ประกาศผล 31 ตุลาคม 2554 ผ่านทาง www.redcross.or.th , www.blooddonationthai.com และ
www.brandsworld.co.th

คณะกรรมการตัดสิน
1. ผู้แทนจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 3 คน
2. ผู้แทนจาก บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด 2 คน
3. ผู้แทนจาก บริษัท คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ จำกัด 1 คน
4. ผู้แทนจากบริษัทโฆษณา 1 คน

เผยแพร่ : http://contestwar.com

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
50,000 Baht
File attachments: 
วันประกาศผล: 
จ, 2011-10-31 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.