^ Back to Top

พฤษภาคม 2020

ประกวดบทความ เรียงความ หัวข้อ “วัฒนธรรมการดำเนินชีวิตร่วมกับ Covid – 19”

ประกวดบทความ เรียงความ หัวข้อ “วัฒนธรรมการดำเนินชีวิตร่วมกับ Covid – 19”

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความ เรียงความ หัวข้อ “วัฒนธรรมการดำเนินชีวิตร่วมกับ Covid – 19” ชิงของรางวัล และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
พฤ, 2020-07-30 16:30

ประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “Science around us :CHANGE” มุมมองวิทย์ชีวิตเปลี่ยน

ประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “Science around us :CHANGE” มุมมองวิทย์ชีวิตเปลี่ยน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ThaiPBS) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “Science around u

หมดเขต: 
พ, 2020-07-15 16:30

ประกวดวิดีโอหนังสั้น หัวข้อ “วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ”

ประกวดวิดีโอหนังสั้น หัวข้อ “วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ”

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวิดีโอหนังสั้น หัวข้อ “วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ” ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
อา, 2020-08-30 16:30

ประกวด "MAJOR WRITER CONTEST"

ประกวด "MAJOR WRITER CONTEST"

Major Group ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "MAJOR WRITER CONTEST" ชิงรางวัลมูลค่าเรื่องละ 30,000​ บาท (ไม่จำกัดจำนวนเรื่อง)

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
อ, 2020-06-30 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอของนักศึกษา 2020 "SOCIAL RESPONSIBILITY"

ประกวดคลิปวิดีโอของนักศึกษา 2020 "SOCIAL RESPONSIBILITY"

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอเชิญนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งผล

หมดเขต: 
อ, 2020-06-30 16:30

ประกวด VIDEO CLIP "เกี่ยวกับ นวัตกรรมช่วงโควิด-19"

ประกวด VIDEO CLIP "เกี่ยวกับ นวัตกรรมช่วงโควิด-19"

คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด VIDEO CLIP "เกี่ยวกับ นวัตกรรมช่วงโควิด-19" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท

หมดเขต: 
จ, 2020-06-22 16:30

ประกวดภาพถ่ายโครงการศิลปิน ร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก หัวข้อ “บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด”

ประกวดภาพถ่ายโครงการศิลปิน ร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก หัวข้อ “บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด”

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายโครงการศิลปิน ร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก หัวข้อ “บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด” ชิ

หมดเขต: 
ส, 2020-06-20 18:00

ประกวดมาสคอต "Siam Board Games Mascot Design Contest"

ประกวดมาสคอต "Siam Board Games Mascot Design Contest"

สยามบอร์ดเกม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมาสคอต "Siam Board Games Mascot Design Contest" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และของที่ระลึก

หมดเขต: 
พ, 2020-07-01 17:00

ประกวดโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ประจำปี 2563 : Young Thai Artist Award 2020

ประกวดโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ประจำปี 2563 : Young Thai Artist Award 2020

มูลนิธิเอสซีจี ขอเชิญเยาวชนไทย อายุระหว่าง 18-25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ประจำปี 2563 : Young Thai Artist Award 2020 ชิงรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบร

หมดเขต: 
อา, 2020-08-30 16:30

ประกวด MV ประกอบเพลง "ให้รัก…พาเราไป"

...

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มีบทบาทภารกิจในการส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทย ด้วยความมีวินัย พอเพียง สุจริตและจิตอาสา “ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว”และ “คุณธรรม คุณทำได้” จัดโครงการ รวมพล

หมดเขต: 
อ, 2020-06-30 17:00

ประกวดคลิปวีดีโอเพลงแรพ หัวข้อ "Stop Fake News รณรงค์ต่อต้านข่าวปลอม"

ประกวดคลิปวีดีโอเพลงแรพ หัวข้อ "Stop Fake News รณรงค์ต่อต้านข่าวปลอม"

Save News Thailand ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอเพลงแรพ หัวข้อ "Stop Fake News รณรงค์ต่อต้านข่าวปลอม" ชิงเงินรางวัล

หมดเขต: 
พ, 2020-07-01 16:30

ประกวดวาดภาพระบายสี "วันสำคัญของเรา" ครั้งที่ 1 หัวข้อ "วันอาสาฬหบูชา"

ประกวดวาดภาพระบายสี "วันสำคัญของเรา" ครั้งที่ 1 หัวข้อ "วันอาสาฬหบูชา"

น่ำเอี้ยง ขอเชิญนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษา อายุไม่เกิน 12 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี "วันสำคัญของเรา" ครั้งที่ 1 หัวข้อ "วันอาสาฬหบูชา" ชิงทุนการศึกษา และของรางวัล

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
อา, 2020-06-28 17:00

ประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 : National Innovation Awards 2020”

ประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 : National Innovation Awards 2020”

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 : National Innovation Awards 2020” ชิงรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563

หมดเขต: 
อ, 2020-06-30 16:30

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ งานเทศกาลภาพยนตร์ผู้ลีภัย ครั้งที่ 9

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ งานเทศกาลภาพยนตร์ผู้ลีภัย ครั้งที่ 9

UNHCR ประจําประเทศไทย ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโปสเตอร์ งานเทศกาลภาพยนตร์ผู้ลีภัย ครั้งที่ 9 ชิงประกาศนียบัตรจาก UNHCR และผลงานจะได้นําไปใช้ประชาสัมพันธ์ตลอดงานเทศกาลภาพยนตร์ผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 9 ของ UNHCR Thailand

หมดเขต: 
อา, 2020-05-31 16:30

ประกวดบทความท่องเที่ยว “เขียนเรื่อง...รอนะ”

ประกวดบทความท่องเที่ยว “เขียนเรื่อง...รอนะ”

อ.ส.ท. ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความท่องเที่ยว “เขียนเรื่อง...รอนะ” ชิงเงินรางวัลเรื่องละ 1,000 บาท

หมดเขต: 
อ, 2020-06-30 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.