^ Back to Top

ประกวดออกแบบของที่ระลึก

ประกวดในโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ล้านนา หัวข้อ “ล้านนา…เล่าว่า”

ประกวดในโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ล้านนา หัวข้อ “ล้านนา…เล่าว่า”

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ล้านนา ภายใต้หัวข้อ “ล้านนา…เล่าว่า”

Deadline: 
Mon, 2018-04-30 16:00

ประกวดผลิตภัณฑ์ต้นแบบของที่ระลึกจากโบราณวัตถุศิลปวัตถุเมืองมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา

ประกวดผลิตภัณฑ์ต้นแบบของที่ระลึกจากโบราณวัตถุศิลปวัตถุเมืองมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์ต้นแบบของที่ระลึกจากโบราณวัตถุศิลปวัตถุเมืองมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา

Deadline: 
Sun, 2017-04-30 16:00

ประกวดออกแบบของที่ระลึก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และองค์การต่างๆ ส่งผลงานเข้าร่วม ประกวดออกแบบของที่ระลึกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของที่ระลึกต้องตอบโจทย์ในเรื่องของการเชื่อมโยงด้านวิสัยทัศน์จังหวัดประจว

Deadline: 
Mon, 2014-01-20 16:30
Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบของที่ระลึก

Members Online

There are currently 0 users online.