^ Back to Top

เสวนา หัวข้อ "หมอลำกับคติชนทางมานุษยวิทยา"

เสวนา หัวข้อ "หมอลำกับคติชนทางมานุษยวิทยา"

หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน ขอเชิญฟังเสวนาในหัวข้อ หมอลำกับคติชนทางมานุษยวิทยา โดยรศ.ดร.จารุวรรณ ธรรมวัตร นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญทางด้านคติชนทางอีสาน ดำเนินรายการโดยอาทิตย์ มูลสาร ภัรฑารักษ์รับเชิญนิทรรศการแคนล่องคะนองลำ ในวันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2558 เวลา 15.00-17.00น. ณ หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน ซอยเกษมสันต์2 ถนนพระรามที่1 แขวงปทุมวัน (สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้าลงสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ)

การเสวนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการแคนล่องคะนองลำ ที่จะครอบคลุมถึงหมอลำในบริบทของงานวรรณกรรมอีสาน ที่สะท้อนคติความเชื่อและโลกทัศน์ของชาวอีสาน และการแสดงหมอลำในฐานะแหล่งคลังทางภูมิปัญญาที่สอดแทรกความหมายในแต่ละยุคสมัย  

สำหรับตำนานแห่งการกำเนิดของหมอลำนั้นมีความผูกพันกับศาสนาและพิธีกรรม ซึ่งเกี่ยวพันกับวิถีดำเนินชีวิตของคนอีสานมาอย่างยาวนาน   อาทิเช่น การลำผีฟ้าเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากพิธีกรรมและความเชื่อในการนับถือพญาแถน หรือเทวดาที่กลุ่มวัฒนธรรมลาวให้ความเคารพนับถือ  และการกำเนิดหมอลำอีกประเภทหนึ่ง คือหมอลำพื้นที่พัฒนามาจากการเทศน์หรือการอ่านหนังสือผูกของพระชาวลาวหรืออีสาน ซึ่งเป็นต้นกำเนิดหมอลำพื้นและมีวิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบัน

เกี่ยวกับผู้เสวนา

จารุวรรณ ธรรมวัตร เป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านคติชนวิทยาอีสานและหมอลำ ตลอดจนวรรณกรรมอีสาน  มีผลงานวิจัยและผลงานรวมเล่มมากมาย อาทิเช่น คติชาวบ้านอีสาน, ภูมิปัญญาอีสาน, โลกทัศน์ทางการเมืองจากวรรณกรรมอีสาน, ขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน ปัจจุบันเป็นรศ.ดร.จารุวรรณ ธรรมวัตร นักวิชาการและอาจารย์ประจำคณะมานุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาทิตย์ มูลสาร เป็นภัณฑารักษ์รับเชิญในนิทรรศการแคนล่องคะนองลำ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างที่ศึกษามีความสนใจในประเด็นวัฒนธรรมการเมือง จึงเลือกทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อชาติกับศิลปะ : กรณีศึกษาศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงหมอลำ ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน โทร.02 612 6741
Email: artcenter@jimthompsonhouse.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน : The Jim Thompson House

เสวนา หัวข้อ "หมอลำกับคติชนทางมานุษยวิทยา"

Seminar date: 
31 Jan 2015 15:00 to 17:00
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.