^ Back to Top

Workshop การพัฒนาในพื้นที่ภาคใต้ด้วย BCG model ในโครงการ Youth in Charge

Workshop การพัฒนาในพื้นที่ภาคใต้ด้วย BCG model ในโครงการ Youth in Charge

สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนเยาวชนรุ่นใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ อายุตั้งแต่ 18 – 25 ปี ทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา ปวช. หรือ ปวส. สมัครเข้าร่วม Workshop การพัฒนาในพื้นที่ภาคใต้ด้วย BCG model ในโครงการ Youth in Charge ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ส่วนขยาย

มี 4 หัวข้อเลือกในการทำ Workshop

  • หัวข้อ “แปร เปลี่ยน ปัง” : การแปรรูปอาหาร(ผลไม้ ประมง ปศุสัตว์ สมุนไพร) รวมถึงการเปลี่ยนผลผลิตเป็นพลังงาน
  • หัวข้อ “หลัง Soft power” ยกระดับวัฒนธรรม เปลี่ยนภาพลักษณ์/มายาคติ เกี่ยวกับภูมิภาค ส่งเสริมการท่องเที่ยว และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • หัวข้อ “Green ดีกว่า” การใช้เทคโนโลยี , นวัตกรรม , นโยบาย ที่ตอบโจทย์ด้านการแก้ไขปัญหาขยะหรือสิ่งแวดล้อม
  • หัวข้อ “ก้าวหน้าด้วยนวัตกรรม” การใช้เทคโนโลยี , นวัตกรรม , นโยบายที่ยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

กำหนดระยะเวลา

  • เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 15 ก.ค.65 (ทีมละ 5-7 คน) Link สมัคร : https://forms.gle/6iGRkFsE34Tuxa1T9
  • ประกาศรายชื่อ : 18 ก.ค.65 ทางเพจ P-SEDA สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา
  • กิจกรรม Workshop : 23 ก.ค.65 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ส่วนขยาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  • Facebook : Inbox page P-SEDA สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา
  • เบอร์โทรศัพท์ : 074-289-358 , 083-654-0887 คุณฐิติรัตน์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณฐิติรัตน์ หอจตุรพิธพร / อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Seminar date: 
25 Jun 2022 (All day)
Province: 
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.