^ Back to Top

เสวนา “ยุทธการฝ่าหมอกควัน สู่การเป็นเมืองศิลปะ กีฬา และสุขภาพ : ความเป็นจริงหรือความฝัน?”

เสวนา “ยุทธการฝ่าหมอกควัน สู่การเป็นเมืองศิลปะ กีฬา และสุขภาพ : ความเป็นจริงหรือความฝัน?”

สมาคมขัวศิลปะ เชียงราย ร่วมกับ โครงการนิติฯโต๊ะกลมเสวนา สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดเสวนา “ยุทธการฝ่าหมอกควัน สู่การเป็นเมืองศิลปะ กีฬา และสุขภาพ : ความเป็นจริงหรือความฝัน?” ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 16.00-18.00 น. ณ ขัวศิลปะ ArtBridgeChiangRai (ABCR) (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม)

สมาคมขัวศิลปะ เชียงราย
โครงการนิติฯโต๊ะกลมเสวนา สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จัดกิจกรรมเสวนา
“ยุทธการฝ่าหมอกควัน สู่การเป็นเมืองศิลปะ กีฬา และสุขภาพ : ความเป็นจริงหรือความฝัน?”

ร่วมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับตัวแทนองค์กร อาทิ นักกีฬา, ศิลปิน, นักสิ่งแวดล้อม, เจ้าของกิจการกีฬากลางแจ้ง, นักวิชาการกฎหมาย, ตัวแทนจากภาครัฐ เพื่อที่จะหาแนวทางและข้อเสนอในการสร้างความตระหนัก และลงมือแก้ไขปัญหาเรื่องหมอกควัน ที่มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรม ด้านกีฬา จนถึงการเป็นเมืองศิลปะ วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 16.00-18.00 น. ณ ขัวศิลปะ เชียงราย (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม)

วิทยากร โดย
1. อาจารย์ ดร. พลวัฒ ประพัฒน์ทอง สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2. อาจารย์ ดร. ภาวินี ชุ่มใจ รักษาการหัวหน้าศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและอาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3. อาจารย์ อริศรา เหล็กคำ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4. คุณศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
5. คุณทรงเดช ทิพย์ทอง นายกสมาคมขัวศิลปะ ขับเคลื่อนเชียงรายเมืองศิลปะ
6. รศ.ดร.พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ ที่ปรึกษาสิงค์ปาร์คเชียงราย
อาจารย์ ดร. ณัฐกร วิทิตานนท์ เป็นผู้ดำเนินรายการ แก้ไขปัญหาหมอกควัน เราจะให้ใครทำ .......หรือเราจะร่วมกันทำ ?

ติดต่อสอบถาม
ขัวศิลปะ 053-166- 623, 088-418- 5431
หรืออีเมล์ artbridge.cr@gmail.com,
www.facebook.com/artbridgechiangrai
https://www.facebook.com/events/1278326518917756/

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขัวศิลปะ ArtBridgeChiangRai (ABCR)

เสวนา “ยุทธการฝ่าหมอกควัน สู่การเป็นเมืองศิลปะ กีฬา และสุขภาพ : ความเป็นจริงหรือความฝัน?”

Seminar date: 
30 Mar 2017 16:00 to 18:00
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.