^ Back to Top

อบรมพิเศษ “นักการตลาดรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 30 หรือ MARKETING TRAINEE #30”

อบรมพิเศษ “นักการตลาดรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 30 หรือ MARKETING TRAINEE #30”

ชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (J-MAT) ขอเชิญเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาวิชาเอกหรือโทการตลาด หรือนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาโทการตลาด และกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี สมัครเข้าร่วมการอบรมพิเศษ “นักการตลาดรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 30 หรือ MARKETING TRAINEE #30”

หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากทางสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ได้มีแนวคิดที่จะมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาคนในสายการตลาดให้มีคุณภาพ ตั้งแต่กลุ่มนิสิต-นักศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของสมาคมการตลาดฯ และทำให้เกิดจุดเริ่มต้นของโครงการอบรมพิเศษ “นักการตลาดรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 30 หรือ MARKETING TRAINEE #30” โดยหลักสูตรดังกล่าว มีเนื้อหาที่มุ่งเน้นไปในเรื่องของแวดวงการตลาดสมัยใหม่ พฤติกรรมผู้บริโภคสมัยใหม่ ตลอดจนการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพให้กับนิสิต-นักศึกษา
และอีกหลากหลายหลักสูตรรวมทั้งสิ้นมากกว่า 20 หลักสูตร ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยได้มีส่วนในการพัฒนานิสิต-นักศึกษา จากหลากหลายสถาบันในระดับอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้นกว่า 3,000 คน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการตลาดขั้นต้นให้กับองค์กรธุรกิจ
2. เพื่อสร้างพื้นฐานและเตรียมความพร้อมให้กับนิสิต-นักศึกษา สาขาวิชาการตลาดที่ศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายในระดับอุดมศึกษาหรือปริญญาตรี ได้มีโอกาสรับการติวเข้มจากนักการตลาดที่ทรงคุณวุฒิมากด้วยประสบการณ์อันมีค่า ก่อนก้าวเข้าสู่สายวิชาชีพด้านการตลาดอย่างเต็มตัว
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ประสบการณ์จากภาคทฤษฎี ไปประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติ ซึ่งจำลองจากสถานการณ์จริง อันเป็นการเพิ่มพูนและฝึกทักษะความสามารถในการวางแผนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
4. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้เข้าอบรมจากต่างสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันและเกิดเครือข่ายนักการตลาดรุ่นใหม่ในอนาคต

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาวิชาเอกหรือโทการตลาด หรือนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาโทการตลาด และกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
2. เป็นบุคคลที่ยังไม่ได้เข้าทำงานประจำในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งในปัจจุบันตลอดระยะเวลาการอบรม
3. เป็นบุคคลที่มิได้เข้าร่วมการอบรมอื่นๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน

วิธีการฝึกอบรม แบ่งเป็น
1. ภาคทฤษฎีและประสบการณ์จริง มีหัวข้อหลักครอบคลุมงานการตลาดและการขาย ดังนี้

 • ทบทวนพื้นฐานการตลาด
 • การเรียนรู้ตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค
 • กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่
 • เครื่องมือการตลาดยุคใหม่และการนำไปใช้
 • Modern Trade & Traditional Trade
 • เทคนิคการขายและเครื่องมือที่ใช้
 • การเจรจาต่อรอง
 • การพัฒนาบุคลิกภาพ
 • เทคนิคการสมัครงาน
 • การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ

2. ภาคฝึกปฏิบัติจริง ประกอบด้วย
การจัดทำแผนการตลาดจากโจทย์ที่กำหนดโดยใช้กรณีตัวอย่างธุรกิจจริง

การดำเนินงาน
1. ผู้สนใจต้องสมัครเข้าอบรมตามคุณสมบัติและระยะเวลาที่กำหนด
2. ผู้เข้าอบรมจะต้องสมัคร และสอบคัดเลือกโดยสอบแบบปรนัยและสัมภาษณ์
3. คัดเลือกผู้เข้าอบรม 100 คน
4. อบรมภาคทฤษฎีและประสบการณ์จริง เป็นเวลา 20 วัน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์ตรง
5. จัดทำแผนการตลาดจากโจทย์ที่กำหนด โดยใช้กรณีตัวอย่างธุรกิจเป็นเวลา 25 วัน
6. ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

กำหนดการรับสมัครและอบรม

 • รับสมัครวันที่ 7 มีนาคม 2559 - 18 เมษายน 2559 (ราคาใบสมัคร  50 บาท)
 • สอบปรนัยวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2559
 • สอบสัมภาษณ์วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2559
 • ปฐมนิเทศวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559
 • อบรมภาคทฤษฎีวันที่ 6 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559
 • อบรมภาคปฏิบัติวันที่  2-26 กรกฎาคม 2559
 • นำเสนอแผนวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559
 • ปิดอบรมและมอบวุฒิบัตรวันเสาร์ที่  30 กรกฎาคม 2559

ผู้รับผิดชอบจัดอบรม
ชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (J-MAT)

สอบถามเพิ่มเติม

 • คุณจันทร์เพ็ญ
  • โทร. 0 2679 7360-3
  • E-mail: chanphen@marketingthai.or.th
 • คุณแพรววนิต
  • โทร. 08 0601 6456
  • E-mail: praewtiwasing@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : J-MAT

อบรมพิเศษ “นักการตลาดรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 30 หรือ MARKETING TRAINEE #30”

Seminar categories: 
Seminar date: 
07 Mar 2016 (All day) to 18 Apr 2016 (All day)
Venue: 
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.