^ Back to Top

เปิดตัวโครงการพิเศษ - นิทรรศการแสดงศิลป์สัญจร ครั้งที่ 1 “จะอั้น จะอี้ จะอาร์ต” รางวัลยุวศิลปินไทย 2560 (Young Thai Artist Award 2017)

แขกผู้มีเกียรติ รวมถึงน้องๆยุวศิลปิน เริ่มทยอยเข้าสู่งานพิธีเปิดนิทรรศการแสดงศิลป์สัญจรครั้งแรก ณ หอศิลปะการแสดงนครลำปาง บ้านบริบูรณ์ จังหวัดลำปาง


บริเวณทางเข้างานตกแต่งด้วยโคมล้านนาหลากสี

 


แขกผู้มีเกียรติ ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

 

ช่วงการเสวนา  Art Talk หัวข้อ "ศิลปะออนไลน์ ทำลายหรือพัฒนา" เป็นการพูดคุยกันในบรรยากาศอบอุ่น สบายๆ จาก ศิลปิน 6 ท่าน ได้แก่ 

 1. อาจารย์ประยอม ยอดดี
 2. รองศาสตราจารย์  ทินกร กาษรสุวรรณ (รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)
 3. คุณดาว วาสิกสิริ (นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์)
 4. คุณกนกวลี พจนปกรณ์ (นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย)
 5. คุณนนทรีย์ นิมิบุตร (ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง)
 6. อาจารย์ วิทยา พลวิฑูรย์ (ศิลปินล้านนารุ่นใหม่, อาจารย์ประจำสาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปะกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)

Art Talk "ศิลปะออนไลน์ทำลายหรือพัฒนา"
Art Talk หัวข้อ "ศิลปะออนไลน์ ทำลายหรือพัฒนา"

 

ทางผู้จัดได้เปิดวีดิทัศน์ แนะนำโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัด รวมถึงสื่อมวลชนจากกรุงเทพและท้องถิ่น หน่วยราชการ รวมถึงบุคลากรจากสถาบันการศึกษาต่างๆของทางจังหวัดลำปาง ได้รับชม

ด้วยความเชื่อมั่นว่าเยาวชนทุกคนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาให้เจริญงอกงามได้ตามความสามารถของแต่ละบุคคลถ้าได้รับการส่งเสริมให้มีพื้นที่ในการแสดงออก
มูลนิธิเอสซีจีจึงได้ดำเนินโครงการ รางวัลยุวศิลปินไทย หรือ Young Thai Artist Award มาตั้งแต่ ปี 2547 รางวัลประกวดศิลปะดับเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยได้รับความร่วมมืออันดีจากคณะผู้ร่วมจัดงานทุกฝ่าย อาทิ

 • มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
 • วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เพื่อให้เวทีแห่งนี้ ได้สร้างโอกาสให้กับเยาวชนที่รักงานศิลป์ทั่วประเทศได้ส่งผลงานสร้างสรรค์ เข้าประชันเชิงชั้นด้านศิลปะถึง 6 สาขาได้แก่

 1. สาขาศิลปะ 2 มิติ
 2. สาขาศิลปะ 3 มิติ
 3. สาขาภาพถ่าย
 4. สาขาภาพยนตร์
 5. สาขาวรรณกรรม
 6. สาขาการประพันธ์ดนตรี

ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญในการเจียระไนเพชรเม็ดงามประดับวงการศิลปะไทย

และในปีนี้ นับเป็นปีปฐมบทแห่งความภาคภูมิใจ ในรางวัลอันทรงเกียรติที่สำคัญยิ่ง สำหรับโครงการยุวศิลปินไทย เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลยอดเยี่ยมแก่ยุวศิลปิน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ยังความปราบปลื้มมาสู่น้องๆ คณะกรรมการ และมูลนิธิ SCG


ภาพจากหนังสือแสดงศิลป์ ในงานรางวัลยุวศิลปินไทย สัญจร ครั้งที่ 1
ถ้วยพระราชทานออกแบบ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พิษณุ ศุภนิมิตร

ไม่เพียงแต่จัดการประกวด และมอลบรางวัลเท่านั้น มูลนิธิเอสซีจียังคงมุ่งมั่นต่อยอดความสามารถของยุวศิลปินที่ได้รับรางวัล จากเวทีรางวัลยุวศิลปินไทย ให้ได้รับโอกาสเดินทางไปเผยแพร่ความสามารถ และแสดงศักยภาพทางด้านศิละของคนไทยสู่เวทีสากล เพื่อยกระดับวงการศิลปะไทยให้เติบโตและได้รับการยอมรับเท่าเทียมนานาอารยประเทศ 

โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ได้บ่มเพาะ ยุวศิลปินเลือดใหม่ ให้มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อจรรโลงสังคม มาเป็นเวลากว่า หนึ่งทศวรรษแล้ว เช่นเดียวกับที่ มูลนิธิเอสซีจี ได้มุ่งมั่นพัฒนาคนมาหลายทศวรรษ ด้วยเชื่อมั่นว่า ไม่มีการสร้างใดที่จะมีคุณค่าและยั่งยืนไปกว่าการสร้างคน

 

คุณ ปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิเอสซีจี และ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ขึ้นกล่าวเปิดงานตามลำดับ


ปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิเอสซีจี

 

คุณ ปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล กล่าวถึงภาพรวมของโครงการ รางวัลยุวศิลปินไทย (Young Thai Artist Award) และเน้นย้ำว่า 

มูลนิธิเอสซีจี เป็น องค์กรสาธารณะกุศล ที่มุ่งมั่นส่งเสริม และพัฒนาคน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ให้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ผ่านผลงานทางด้านศิลปะ

กว่า 13 ปี ของโครงการยุวศิลปิน ซึ่งมูลนิธิฯยังคงสานต่อ เพื่อสร้างเกียรติประวัติ และเป็นขวัญกำลังใจ ตลอดจนเผยแพร่ผลงานของศิลปินให้ขยายวงกว้างยิ่งขึ้น 
จึงได้นำผลงานมาจัดแสดง ณ หอศิลปะและการแสดงนครลำปาง บ้านบริบูรณ์ จังหวัด ลำปาง

ซึ่งถือว่าเป็นการจัดนิทรรศการครั้งแรกในถิ่นล้านนา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะสู่ชุมชน และเป็นโอกาสอันดี ที่เหล่ายุวศิลปิน ตลอดจนประชาชนทั่วไป จะได้สัมผัสผลงานศิลปะจากศิลปินรุ่นใหม่ และแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดกับเหล่าศิลปินล้านนา เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะเพื่อจรรโลงสังคมสืบไป

ตลอด 100 กว่าปีที่ผ่านมา ด้วยความเชื่อมั่นในคุณค่าของคน มูลนิธิเอสซีจี เล็งเห็นว่าไม่มีการพัฒนาใดจะยั่งยืนไปกว่า การพัฒนาคน จึงร่วมส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ ต่อยอดทางด้านศิลปะไปกับน้องๆ ให้เติบโตเป็นศิลปินที่มีคุณภาพ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม เปิดงาน
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน และขอบคุณทางมูลนิธิ SCG ในฐานะที่เป็นตัวแทนชาวจังหวัดลำปาง ที่ได้เลือกจัดนิทรรศการสัญจรขึ้นที่นี่ ซึ่งสอดคล้องกับวาระและทิศทางของเมืองลำปาง ที่ต้องการให้ลำปาง เป็น เมืองแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์ศิลปะ เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับเด็กและเยาวชน อีกสิ่งที่สำคัญที่สอดคล้องต้องกัน คือ การให้ความสำคัญกับคน การพัฒนาคน และสร้างอนาคตให้กับคนรุ่นใหม่

ลำปางเป็นเมืองท่องเที่ยว ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน เป็นเมืองเล็กๆที่น่ารัก เป็นเมืองศิลปะออกแบบ มีวิถีล้านนาดั้งเดิม และยังคงอนุรักษ์ไว้ และที่สำคัญเป็นเมืองแห่งมิตรไมตรี มีธรรมชาติที่สวยงาม

 

พิธีแขวนโคมล้านนาเปิดงานโครงการ รางวัลยุวศิลปินไทย (Young Thai Artist Award)
พิธีการแขวนโคมเปิดงาน

แขกผู้มีเกียรติร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก - งานนิทรรศการ รางวัลยุวศิลปินไทย (Young Thai Artist Award)
แขกผู้มีเกียรติ อาจารย์ และศิลปิน ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

การแสดงชุดพิเศษต่างๆ


ชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2557
ลำนำบทกวี กลอนแปด

 

แนะนำตัวน้องยุวศิลปิน 4 ยุวศิลปินเจ้าของผลงานรางวัลยอดเยี่ยม รางวัลยุวศิลปินไทย 2560
4 ยุวศิลปินเจ้าของผลงานรางวัลยอดเยี่ยม 

 

ประชาสัมพันธ์ / ถ่ายภาพ / เรียบเรียง : ContestWar

Members Online

There are currently 0 users online.