^ Back to Top

นิสิต นักศึกษา

ประกวดคลิปสร้างสรรค์ 100 บาท ขาดตัวกับKBank

ธนาคารกสิกรไทย ชวนนิสิต นักศึกษา อายุระหว่าง 18 -25 ปี ประกวดคลิปสร้างสรรค์ 100 บาท ขาดตัวกับKBank ผ่านคลิปวีดีโอ ถึงวิธีการใช้เงิน 100 บาทให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าตามสไตล์ของคุณ ความยาว 30 วินาที - 2 นาที
รางวัล

  • รางวัลที่ 1 บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย มูลค่า 30,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย มูลค่า 20,000 บาท

ประกวดแอนนิเมชั่น “Toshiba Animation Contest 2011 นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต”

โครงการประกวดแอนนิเมชั่น “Toshiba Animation Contest 2011 นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” เปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาได้เข้าร่วมสร้างสรรค์ผลงานเข้าประกวด โดยไม่จำกัดเทคนิคในการสร้างสรรค์ โดยผู้ชนะจะได้รับรางวัลมูลค่ากว่า 70,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ของบริษัท ฯ เพื่อให้ผู้รับชมได้เห็นถึงความสำคัญ และหันมาทำกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใ

Thailand's Network Security Contest 2011

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด ชวน นิสิต นักศึกษา เข้าแข่งขัน Thailand's Network Security Contest 2011 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางในเรื่องระบบความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กร ให้แก่ นิสิต นักศึกษา ในมหาวิทยาลัย

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องครัวสเตนเลส Seagull Design Contest

การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องครัวสเตนเลส Seagull Design Contest เปิดเวทีให้นักออกแบบรุ่นใหม่ ได้แสดงศักยภาพในการสร้างสรรค์งานออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องครัวสเตนเลส อย่างไร้ขีดจากัด ภายใต้คอนเซ็ปต์ "เครื่องครัวที่มีแรงบันดาลใจจากความทรงจำในวันวาน" โดยเลือกประเภทเครื่องครัวที่นึกถึงในอดีตมาพัฒนาและออกแบบให้ทันยุคสมัย ให้เป็นเครื่องครัวจากคนรุ่นใหม่ แต่ถูกใจคนรุ่นเก่า และสามารถนาไปพัฒนาเพื่อใช้งานได้จริ

ประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม True Young Producer Award "คิดดี ทำดี เท่ดี"

กลุ่มบริษัท ทรู จัดโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชิงทุนการศึกษาและรางวัลทัศนศึกษาสัมผัสธรรมชาติ เทคโนโลยีศิลปวัฒนธรรม และดูงานเอเจนซี่ระดับโลกในต่างประเทศ พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา ในหัวข้อ “คิดดี ทำดี เท่ดี” โดยการดำเนินงานของ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และ ทรู วิชั่นส์ เพื่อค้นหานักโฆษณารุ่นใหม่ที่สนใจในการทำภาพยนตร์โฆษณาโดยเชิญชวนนิสิต

ประกวดภาพวาดระบายสี ,ประกวดภาพถ่าย "ตรอกบ้านจีน" และประกวดภาพเก่า "เล่าเมืองตาก"

จังหวัดตาก เห็นความสำคัญของชุมชนโบราณ "ตรอกบ้านจีน" จึงจัดทำโครงการ ประกวดภาพวาดระบายสี ,ประกวดภาพถ่าย "ตรอกบ้านจีน" และประกวดภาพเก่า "เล่าเมืองตาก" เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ส่งภาพได้ที่
สำนักงานวฒนธรรมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000

ประกวดบทความวิชาการ และเรียงความ "โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการ ประกวดบทความวิชาการ และเรียงความ "โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 จึงขอเชิญชวน บุคคลากรทางการศึกษาในทุกสังกัด เข้าร่วมโครงการ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ประเภทบทความวิชาการ หัวข้อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับธรรม

ประกวดบทความทางวิชาการอนุญาโตตุลาการ (TAI ARBITRATION AWARD) ประจำปี 2554

สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวดบทความอนุญาโตตุลาการ (TAI ARBITRATION AWARD) ประจำปี 2554 หัวข้อเรื่อง "ปัญหาของอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทการลงทุน" ชิงรางวัลรวม 20,000 บาท ส่งผลงานภายใน วันที่ 31 สิงหาคม 2554
๑ ๒
สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่
ศูนย์วิทยาการระงับข้อพิพาททางเลือกสำนักงานระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม

SPY U Fashion Contest 2011

SPY U Fashion Contest 2011

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

  • ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาหรือระดับ ปวส. หรือสถาบันที่มีการเรียนการสอนทางด้านแฟชั่นที่มีอายุ ระหว่าง 17-25 ปี(มีใบรับรอง สถานภาพจากสถาบัน)
  • ส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบทีม (ทีมละไม่เกิน 2 คน)
  • ผู้สมัครต้องไม่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและเครื่องประดับ

โครงการประกวดภาพถ่าย “ระบบคมนาคมขนส่ง...เชื่อมโยงสังคมไทย”

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) มีกำหนดวาระครบรอบ 9 ปีในวันที่ 9 ตุลาคม 2554 จึงได้จัดทำโครงการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “ระบบคมนาคมขนส่ง...เชื่อมโยงสังคมไทย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจต่อการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมต่อการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร โดยผ่านโครงการประกวดภาพถ่ายดังกล่าว และเมื่อหลังจากที่ได้ภาพถ่ายที่ชนะเลิศจากการประกว

Pages

Subscribe to RSS - นิสิต นักศึกษา

Members Online

There are currently 0 users online.