^ Back to Top

โครงการประกวด K SME สานฝันธุรกิจไทย 2554

โครงการประกวด K SME สานฝันธุรกิจไทย 2554 สร้างแผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ดีเด่นระดับชาติเพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่าครึ่งล้านบาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ

วัตถุประสงค์
เพื่อรณรงค์ให้ผู้ประกอบการเริ่มต้นธุรกิจ ได้แสดงขีดความสามารถทางธุรกิจในเชิงสร้างสรรค์ โดยมีแบบแผนที่ถูกต้อง สามารถประเมินศักยภาพของตนเอง สร้างโอกาส บริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดและเติบโตต่อไปได้ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 • บุคคลที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจ ที่มีระดับการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีปีสุดท้าย หรือเทียบเท่า
 • ผู้ประกอบการที่มีอายุกิจการไม่เกิน 3 ปี

* ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน สามารถส่งแผนธุรกิจเข้าประกวดได้เพียง 1 แผนงานต่อรายเท่านั้น

การสมัครเข้าร่วมโครงการ
ผู้เข้าแข่งขันจะต้องลงทะเบียนและสมัครเข้าร่วมโครงการผ่าน www.ksmestartup.com เท่านั้น และจะต้องผ่านการทดสอบ เพื่อวัดทักษะพื้นฐานทางธุรกิจ (ปรนัย 15 ข้อ รวม 60 คะแนน) และแบบทดสอบวัดทัศนคติและแนวคิดธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ (อัตนัย 2 ข้อ รวม 40 คะแนน) ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการทดสอบจะต้องได้คะแนนการทดสอบแบบปรนัยไม่น้อยกว่า 30 คะแนน โดยจะ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. – 18 ก.ค. 2554

ขั้นตอนการประกวด
รอบที่ 1
คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการทดสอบจำนวน 1,000 ราย โดยจะ ประกาศรายชื่อใน วันที่ 22 ก.ค. 54 ทาง www.ksmestartup.com และทาง SMS เพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมสัมมนาการเขียนแผนธุรกิจ ในวันเสาร์ที่ 30 ก.ค. 2554 โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ หลังจากจบการอบรมผู้เข้าแข่งขันทั้ง 1,000 รายจะต้องเขียนแผนธุรกิจฉบับเต็ม ความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 และส่งให้คณะกรรมการจัดการประกวดภายในวันที่ 9 ก.ย. 2554 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณาคัดเลือกแผนธุรกิจ 88 แผนงานเพื่อผ่านเข้าสู่รอบสองต่อไป และจะประกาศผลในวันที่ 10 ต.ค. 54

รอบที่ 2
ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 88 รายจะต้องเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อลงรายละเอียดของแผนธุรกิจ รวบรวมปัญหาและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจ พร้อมหนทางแก้ไข ความถูกต้องและชัดเจนของแผนธุรกิจ โดยจะมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ คอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ในวันที่ 29-30 ต.ค. 54 จากนั้นจะต้องใช้ทักษะและเทคนิคที่ได้รับจากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก้ไขและนำเสนอแผนธุรกิจของตนเองเพื่อผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยกำหนดส่งแผนธุรกิจภายใน 30 พ.ย. 54

รอบที่ 3
คณะกรรมการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเพียง 8 ทีม และทำการแจกรางวัลพร้อมประกาศนียบัตรในวันที่ 15 ธ.ค. 54 โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 200,000 บาท พร้อมทั้งถ้วยรางวัลเกียรติยศ และในลำดับที่ 2-8 จะได้รับเงินรางวัลๆ ละ 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หลักเกณฑ์การตัดสิน
รอบที่หนึ่ง-รอบชิงชนะเลิศ
1. นวัตกรรมและความคิดเชิงสร้างสรรค์

 • เป็นสินค้าหรือบริการที่ไม่เคยมีมาก่อน
 • ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

2. ศักยภาพและความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์

 • โอกาสความเป็นไปได้และความน่าสนใจในการลงทุน
 • โอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ
 • ความต้องการของสินค้าหรือบริการของตลาด
 • ความยากง่ายในการลอกเลียนแบบสินค้าหรือบริการจากคู่แข่ง
 • กลยุทธ์ทางธุรกิจ
 • ความเสี่ยงทางธุรกิจ
 • ความสมจริงของการประมาณการด้านการตลาดและการเงิน

3. แนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 • การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

คณะกรรมการ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ผู้บริหารธนาคารกสิกรไทย คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

การฝึกอบรม

 1. การฝึกอบรมการเขียนแผนธุรกิจ
  ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 1,000 รายจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการฝึกอบรมการเขียนแผนธุรกิจในวันที่ 30 ก.ค.2554 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการเขียนแผนธุรกิจ
 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
  ผู้ที่ผ่านเข้ารอบสองจำนวน 88 ราย จะได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอแผนธุรกิจ ในระหว่างวันที่ 29 - 30 ต.ค.2554

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ
ถ้วยรางวัลเกียรติยศ เงินสดมูลค่า 200,000 บาท
รางวัลชมเชย (7 รางวัล)
เกียรติบัตร เงินสดมูลค่า 50,000 บาทต่อราย

กำหนดการ
7 มิ.ย.- 18 ก.ค. 2554 ลงทะเบียนสมัครผ่านทางเว็บไซต์
22 ก.ค. 2554 ประกาศผลผู้เข้ารอบ 1,000 ราย
30 ก.ค. 2554 ฝึกอบรมการเขียนแผนธุรกิจ
9 ก.ย. 2554 ส่งแผนธุรกิจฉบับเต็มรอบที่หนึ่ง
10 ต.ค. 2554 ประกาศผล 88 แผนงานที่ผ่านเข้ารอบสอง
29 – 30 ต.ค. 2554 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
30 พ.ย. 2554 ผู้เข้ารอบสอง ส่งแผนธุรกิจ
15 ธ.ค. 2554 ประกาศผล 8 แผนงานที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ และมอบรางวัล

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณ ธนพนธ์ ภักดี

Contest Type: 
Total Prize Money: 
600,000 Baht
File attachments: 
Date of winner announcement: 
Thu, 2011-12-15 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.