^ Back to Top

ประกวดออกแบบบ้านและอาคารตึกแถวคาร์บอนต่ำ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน: อบก.) เชิญชวน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
เข้าร่วมการประกวดแนวความคิดออกแบบบ้าน และอาคารตึกแถวคาร์บอนต่ำ เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการก่อสร้างบ้าน และอาคารตึกแถวที่สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ชิงรางวัลรวมกว่า ล้านบาท

การประกวด
การประกวดแบบ ได้แบ่งการประกวด ดังนี้
ประเภทที่ 1: บ้านเดี่ยว
1) บุคคลทั่วไป
2) นิสิต นักศึกษา

ประเภทที่ 2: อาคารตึกแถว
1) บุคคลที่มีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
2) นิสิต นักศึกษา

การประกวดออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
รอบคัดเลือก
ผู้สมัครนำเสนอแนวความคิดในการออกแบบ (Conceptual Design) โดยส่งแบบและอธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ การส่งประกวด) โดยคณะกรรมการตัดสินจะคัดเลือกผลงานที่ผ่านการพิจารณา กลุ่มละ 5 ผลงาน จำนวน 4 กลุ่ม รวม 20 ผลงาน เพื่อเข้าสู่การประกวดรอบที่ 2

รอบตัดสิน
ผู้สมัครต้องส่งต้นแบบ (Prototype) และหุ่นจำลอง (Model) (รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ ข้อกำหนดการออกแบบอาคารตึกแถว) พร้อมทั้งเข้านำเสนอแนวคิดและให้ข้อมูลเกี่ยวกับบ้าน อาคารตึกแถวคาร์บอนต่ำที่ได้ออกแบบ ตลอดจนตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการ ทั้งนี้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต้นแบบ (Prototype) และจัดทำหุ่นจำลอง (Model) เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการผลงานละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
ผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งผลงานโดยบุคคล หรือกลุ่มบุคคลโดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
- บุคคลทั่วไป (สำหรับการประกวดออกแบบบ้าน)
- บุคคลที่มีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (สำหรับการประกวดออกแบบอาคารตึกแถว)
- นิสิต นักศึกษา
หมายเหตุ:
1) 1 ทีมหรือกลุ่มบุคคล มีสมาชิกได้ไม่เกิน 3 คน
2) ในกรณีที่สมาชิกของทีมผู้สมัครมีสมาชิกที่เป็นบุคคลและนักศึกษาจะถูกจัดให้อยู่ในการประกวดกลุ่มบุคคล

3. ขอบเขตและรายละเอียดข้อกำหนดการประกวด
ข้อกำหนดการออกแบบบ้าน
- บ้านเดี่ยว
- ก่อสร้างในที่ดินขนาด 100 ตารางวา
- พื้นที่ใช้สอยภายในทั้งหมด ไม่เกิน 150 ตารางเมตร
- ลักษณะการใช้งาน เพื่อการอยู่อาศัย
- ผู้อยู่อาศัยจำนวน 4 คน
- ห้องนอน จำนวน 3 ห้อง
- การออกแบบต้องเป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร

ข้อกำหนดการออกแบบอาคารตึกแถว
- อาคารที่ปลูกสร้างด้วยวัตถุทนไฟ ความสูง 3 ชั้น
- จำนวน 4 คูหา ขนาดคูหาละ 4 x 16 ตารางเมตร
- ลักษณะการใช้งาน เพื่อการพานิชย์และอยู่อาศัย
- ผู้อยู่อาศัย คูหาละ 4 คน
- การออกแบบต้องเป็นไปตามกฏหมายควบคุมอาคาร

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ

  • ระดับบุคคล จะได้รับประกาศนียบัตรและรางวัลเงินสด 100,000 บาท (ต่อทีม)
  • ระดับนักศึกษา จะได้รับประกาศนียบัตรและรางวัลเงินสดคนละ 10,000 บาท พร้อมทั้งศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการออกแบบบ้านและอาคารคาร์บอนต่ำ วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท ต่อคน (ทีมละไม่เกิน 3 คน)

รางวัลรองชนะเลิศ

  • ระดับบุคคล จะได้รับประกาศนียบัตรและรางวัลเงินสดมูลค่า 30,000 บาท (ต่อทีม)
  • ระดับนักศึกษา จะได้รับประกาศนียบัตรและรางวัลเงินสดมูลค่า 30,000 บาท (ต่อทีม)

การส่งผลงาน
รอบที่ 1 คัดเลือก
ผู้สมัครจะต้องจัดส่งผลงานทางไปรษณีย์ มาที่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการฯ อาคาร B ชั้น 9 เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ 10210 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2554 (พิจารณาจากวันประทับตราไปรษณีย์)

รอบที่ 2 ตัดสิน
1) การส่งแบบและรายละเอียดคำอธิบาย
ผู้สมัครจะต้องจัดส่งผลงานในส่วนของแบบและรายละเอียดคำอธิบายที่เกี่ยวข้อง มายัง องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ตามที่อยู่ข้างต้นทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2554 (พิจารณาจากวันประทับตราไปรษณีย์)

2) การนำเสนอผลงานและหุ่นจำลอง
ผู้สมัครต้องเข้ามานำเสนอผลงานพร้อมส่งแบบจำลองด้วยตนเองที่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในวันและเวลาที่กำหนด

หมายเหตุ
ในกรณีที่ผู้สมัครส่งผลงานไม่ครบ และ/หรือ ไม่สามารถนำเสนอผลงานด้วยตนเอง ตามข้อกำหนดโครงการฯ จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์การเข้าร่วมประกวด

สอบถามเพิ่มเติม
อีเมลล์ lcdesigncontest@tgo.or.th
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9852
โทรสาร 0-2143-8405
เผยแพร่ : http://contestwar.com

รายละเอียดดูเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ด้านล่างนะครับ ^_^' เยอะจริงๆ
http://www.tgo.or.th/index.php?option=com_content&task=category&sectioni...

Total Prize Money: 
1,000,000 Baht
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.