^ Back to Top

ประกวดออกแบบ "บ้านพอดี กับ ธอส."

ประกวดออกแบบ "บ้านพอดี  กับ ธอส."

ธอส.จับมือจีเอ็มกรุ๊ป จัดประกวดออกแบบ “บ้านพอดี” ดึงนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศร่วมส่งผลงานชิงทุนการศึกษารวม 440,000 บาท

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมกับนิตยสาร Home & Decor ในเครือ GM กรุ๊ป จัดประกวดออกแบบ “บ้านพอดี กับ ธอส.” เปิดโอกาสนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศร่วมชิงชัย มุ่งเน้นในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ในด้านการออกแบบบ้านที่พอเพียงเข้ากับ สภาพแวดล้อม พฤติกรรมการอยู่อาศัยและประหยัดพลังงาน เหมาะสำหรับครอบครัวรุ่นใหม่ในอนาคต ชิงเงินทุนการศึกษา รวม 440,000 บาท

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ธนาคารฯ จึงขอน้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่าน เพื่อให้พสกนิกรดำเนินชีวิตบนทางสายกลาง อย่างพอประมาณ มีเหตุผล และภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อการดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงยั่งยืน และในฐานะที่ ธอส.เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีภารกิจหลักในการช่วยเหลือประชาชน ให้มีบ้านเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองตามอัตภาพ โดยการจัดทำโครงการประกวดออกแบบ “บ้านพอดีกับ ธอส.” เป็นโครงการที่ได้ร่วมกับภาคเอกชนคือ บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างและพัฒนาทักษะด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ ให้กับนิสิตนักศึกษา รวมทั้งการสนับสนุนและยกระดับสังคมเยาวชนไทยให้มีศักยภาพ พร้อมทั้งสร้างประสบการณ์ในการแข่งขันระดับประเทศ

สำหรับโครงการประกวดออกแบบ “บ้านพอดีกับ ธอส.”

  • เปิดโอกาสให้ นิสิต นักศึกษา ที่สนใจด้านการออกแบบโดยไม่จำกัดคณะหรือสาขาวิชา
  • ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ทั้งในแบบเดี่ยว หรือผลงานกลุ่ม (ไม่เกิน 3 คน)
  • ลักษณะการออกแบบมุ่งเน้นในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด “อยู่ร่วมกันด้วยความพอเพียงและประหยัดพลังงาน”
  • โดยผู้เข้าประกวดต้องออกแบบบ้านในลักษณะบ้านเดี่ยวโดยมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่เกิน 40 ตารางวา รองรับสมาชิกผู้อยู่อาศัยเป็นครอบครัวขนาดกลางจำนวน 3-4 คน
  • จำกัดงบประมาณ ในการก่อสร้างไม่เกิน 1 ล้านบาท พร้อมทั้งบ้านจะต้องมีคุณภาพสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัย
  • มีการเลือกใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเหมาะสม ประหยัดพลังงาน และจะต้องเป็นแนวคิดการนำเสนอรูปแบบที่ไม่เคยมีการนําเสนอที่ใดมาก่อน

เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 15 สิงหาคม 2554

ผู้เข้าประกวดสามารถดูรายละเอียดได้ที่
banpordee.gmlive.com หรือ โทรสอบถามรายละเอียด 02241 8000 ต่อ 463,521

การแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 รอบหลัก ๆ คือ
รอบคัดเลือกและรอบตัดสิน
โดยในรอบตัดสินจะคัดผลงานให้เหลือเพียง 12 ผลงาน และให้ผู้เข้ารอบสุดท้ายทั้ง 12 ผลงาน
นำเสนอผลงานอย่างละเอียด พร้อมการซักถามจากคณะกรรมการตัดสิน หลังจากนั้นจะมีการประกาศผลผู้ชนะเลิศในวันที่ 20 กันยายน 2554

ทางธนาคารฯ มีรางวัลทุนการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษา รวมทั้งสิ้น 440,000 บาท โดยคาดว่าจะได้รับการตอบรับจากนิสิตนักศึกษาทุกสถาบันทั่วประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณ ธนพนธ์ ภักดี
เผยแพร่ : http://contestwar.com

Total Prize Money: 
440,000 Baht
File attachments: 
Date of winner announcement: 
Tue, 2011-09-20 (All day)
Deadline: 
01 Jun 2011 (All day) to 15 Aug 2011 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.