^ Back to Top

ประกวดภาพถ่ายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิม

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จะดำเนินโครงการจัดทำปฏิทินอิสลาม แบบตั้งโต๊ะ ภาษาอารบิกและอังกฤษ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1433 (ค.ศ. 2012) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน โลกมุสลิมได้ทราบผ่านทางภาพถ่ายที่ปรากฏในปฏิทินดังกล่าวเกี่ยวกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิมในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย และการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ระหว่างชุมชนไทยมุสลิมกับชุมชนอื่น ๆ ในสังคมไทย อันจะสะท้อนให้เห็นถึงสังคมไทยที่มีความเปิดกว้าง หลากหลาย และเคารพในเสรีภาพในการนับถือศาสนา ทั้งนี้ ปฏิทินที่จัดทำขึ้นจะเผยแพร่ไปยังต่างประเทศผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตและ สถานกงสุลใหญ่ของไทยกว่า 20 แห่งในประเทศในโลกมุสลิม

กระทรวงการต่างประเทศขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านที่สนใจร่วม “การประกวดภาพถ่ายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิม” ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. หัวข้อของภาพถ่าย
ภาพถ่ายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิมในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย ซึ่งสะท้อนสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา การอยู่ร่วมกันอย่างสันติและสมานฉันท์ระหว่างชาวไทยมุสลิมกับชุมชนอื่น ๆ ในสังคมไทย หรือขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีท้องถิ่นที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับชุมชนชาวไทย มุสลิม

2. ขนาดของภาพถ่าย วิธีการส่งภาพถ่าย และระยะเวลาการประกวด
ขอให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวด
ส่งไฟล์ภาพถ่ายที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 4 ล้าน เมกะพิกเซล (รูปแนวนอน)
ระบุชื่อ/คำบรรยายของภาพถ่าย
ชื่อ-นามสกุลของผู้ถ่ายภาพ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
วันเกิด
อาชีพ
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถ่ายภาพ
มายังอีเมล thaimfa0903@gmail.com

ภายในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2554 

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ 10400
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2643 5090
อีเมล thaimfa0903@gmail.com

3. วิธีการคัดเลือกภาพ
3.1 จากภาพถ่ายทั้งหมดที่ได้รับมาภายในกำหนดเวลา กระทรวงการต่างประเทศจะ พิจารณาคัดกรองขั้นต้นเพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่เข้าเกณฑ์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และนำภาพถ่ายดังกล่าวออกเผยแพร่ทางเว็บไซต์ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2554
เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปร่วมลงคะแนนให้กับภาพถ่ายที่ชอบทาง Facebook และเว็บไซต์ โดยสามารถดูรายละเอียดและร่วมลงคะแนนได้ที่/photocontest ทั้งนี้
ระยะเวลาการลงคะแนน ระหว่างช่วงวันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2554
3.2 กระทรวงการต่างประเทศจะประกาศผลภาพถ่ายที่ได้รับการลงคะแนนสูงสุด 12 อันดับแรก ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2554 โดยภาพถ่ายทั้ง 12 ภาพ จะได้รับการตีพิมพ์ลงในปฏิทินอิสลาม ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1433 (ค.ศ. 2012) แบบตั้งโต๊ะของกระทรวงฯ พร้อมทั้งระบุชื่อภาพถ่ายและชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) ของเจ้าของภาพถ่ายด้วย
3.4 ในการคัดกรองภาพถ่ายขั้นต้นตามข้อ 3.1 และในกรณีที่มีภาพถ่ายที่ได้รับการลงคะแนนจากประชาชนทั่วไปตามข้อ 3.2 ได้รับคะแนนเท่า ๆ กัน หรือในกรณีที่มีข้อสงสัยอื่นใด ให้อยู่ในดุลยพินิจของกระทรวงการต่างประเทศ และการตัดสินใจของกระทรวงการต่างประเทศถือเป็นที่สุด

4. รางวัลที่จะได้รับ
เจ้าของภาพถ่ายที่ได้รับเลือกโดยคะแนนสูงสุดทั้ง 12 ภาพ จะได้รับรางวัล ดังนี้
(1) โล่รางวัล
(2) การประชาสัมพันธ์ภาพถ่ายพร้อมชื่อ-นามสกุลของเจ้าของภาพถ่ายทางช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ ในช่วงเดือนกันยายน 2554
(3) ปฏิทินตั้งโต๊ะ คนละ 30 ชุด หลังจากผลิตเสร็จ
ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศจะจัดพิธีมอบรางวัลข้างต้นให้แก่เจ้าของภาพถ่ายทั้ง 12 ภาพ ในช่วงเดือนธันวาคม 2554 หลังจากกระบวนการผลิตปฏิทินตั้งโต๊ะดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยจะมีการจัดแสดงภาพถ่ายทั้ง 12 ภาพในงาน และมีการประชาสัมพันธ์ข่าวพิธีมอบรางวัลผ่านทางช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศด้วย
เผยแพร่ : http://contestwar.com

File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.