^ Back to Top

โครงการ "แข่งขัน-ประชัน-นักออกแบบตัวพิมพ์ รุ่นใหม่" ครั้งที่ 1

ฟอนต์ภาษาไทยในระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้รองรับภาษาไทย จนทำให้เกิดการใช้งานในทุกๆ ส่วนของสังคมอย่างทั่วถึง

ในปัจจุบันซอฟต์แวร์ทั้งในระบบเปิด (Open Source Software) และระบบปิด (Commercial Software) ล้วนต้องใช้ฟอนต์ด้วยกันทั้งสิ้น ฟอนต์ภาษาไทยที่ใช้กันอย่างแพร่หลายส่วนใหญ่ มักจะเป็นฟอนต์ที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ และระบบปฏิบัติการ Mac OSX ซึ่งเป็นฟอนต์ที่มีลิขสิทธิ์ มีบางฟอนต์ที่ผู้พัฒนาอนุญาตให้นำไปใช้ได้โดยไม่คิดมูลค่า เช่น ฟอนต์ที่พัฒนาโดยองค์กรในภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์ คือ ชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ และฟอนต์ที่พัฒนาจากโครงการของกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสำนักงานส่งเสริม อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)

ในส่วนของนักพัฒนาฟอนต์เองก็มีจำนวนจำกัด เนื่องจากไม่มีการเรียนการสอนโดยตรงในสถาบันการศึกษา นักพัฒนาฟอนต์เหล่านี้จึงต้องขวนขวายศึกษาหาความรู้เอาเองอย่างไร้การสนับ สนุนจากสังคมทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนผู้มีความรู้และประสบการณ์ อันจะนำไปสู่ปัญหาคุณภาพของฟอนต์ที่จะถูกพัฒนาขึ้นในอนาคต

ชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย จึงคิดโครงการ “แข่งขัน-ประชัน-นักออกแบบตัวพิมพ์รุ่นใหม่” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดนักออกแบบฟอนต์รุ่นใหม่ๆ และเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฟอนต์ ให้มีความเข้มแข็ง เกิดการพัฒนาฟอนต์ภาษาไทยอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ

1) วัตถุประสงค์
- ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ด้านอักขระภาษาไทย เพื่อมีแบบตัวพิมพ์ไทยให้เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม หลากหลาย อ่านได้ง่าย สวยงาม และเหมาะกับเนื้อหาของงาน
- ส่งเสริมให้เกิดนักออกแบบตัวพิมพ์หน้าใหม่ โดยการสร้างเวทีสำหรับการแข่งขันประชันผลงานขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
- ส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ สำหรับนักออกแบบตัวพิมพ์รุ่นใหม่
- เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายฟอนต์ในประเทศไทย อันประกอบด้วย อาจารย์ในสถาบันการศึกษา นักศึกษา นักออกแบบ บริษัทผู้พัฒนาฟอนต์ ผู้ใช้ เครือข่ายสื่อต่างๆ และทรัพยากรบุคคลอื่นๆ เพื่อพัฒนาให้เครือข่ายฟอนต์ในประเทศไทยมีความเข้มแข็งและยั่งยืน

2) คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
- มีสัญชาติไทย – นิสิต นักศึกษาในสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนวิชา lettering design และ typography
- นักออกแบบกราฟิก และบุคคลทั่วไปที่สนใจการออกแบบตัวพิมพ์

3) การส่งผลงาน
- ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ชนิด pdf โดยผ่านทางเว็บไซต์ www.tepclub.org ซึ่งได้พัฒนาให้มีระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ออกแบบไว้เป็น อย่างดี
- ลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าแข่งขัน
• ผลงานออกแบบตัวพิมพ์ ไม่จำกัดประเภท ได้แก่ ตัวเนื้อความ, ตัวพาดหัว, ตัวแฟนซี ฯลฯ
• ผลงานออกแบบตัวพิมพ์ ให้เรียงเป็นข้อความสั้นตามแบบฟอร์ม “ใบส่งผลงาน” บนพื้นที่ขนาด A3 ที่คณะกรรมการกำหนด
- วันสิ้นสุดการรับผลงาน วันพฤหัสบดีที่ 7 เม.ย. 2554

4) การพิจารณาผลงาน
- คณะกรรมการคัดเลือก จำนวน 5 ท่าน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบตัวพิมพ์และผู้แทนสมาคมนักออกแบบ เรขศิลป์ไทย (ThaiGa) ทำหน้าที่คัดเลือกผลงานทั้งหมดที่ส่งเข้าแข่งขัน
- คัดเลือกให้รางวัลกับผู้ได้รับคะแนนสูงสุด จำนวน 20 คน
- 11 เม.ย. 2554 แจ้งผลการตัดสินถึงผู้ได้รับการคัดเลือก
- 18 เม.ย. 2554 ประกาศผลการคัดเลือก และเผยแพร่ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก ผ่านทางสื่อต่างๆ

5) รางวัล
- โล่ประกาศเกียรติคุณ
- เข้าค่ายพัฒนานักออกแบบตัวพิมพ์ เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. – 2 พ.ค. 2554
- เผยแพร่ผลงานและข้อมูลของผู้ออกแบบ ผ่านทางสื่อต่างๆ ในเครือข่ายพันธมิตร

6) ค่ายพัฒนานักออกแบบตัวพิมพ์
6.1) วันเสาร์ที่ 30 เม.ย. – จันทร์ 2 พ.ค. 2554
6.2) กิจกรรมทัศนศึกษา – เยี่ยมชมโบราณสถาน หรือพิพิธภัณฑ์ ที่มีจารึกภาษาโบราณ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ ที่มีภาษาพูด ภาษาเขียนของตนเอง
6.3) กิจกรรมสัมมนาวิชาการ
- ฟอนต์และเทคโนโลยีของฟอนต์
- ประสบการณ์ในการออกแบบตัวเนื้อความ ตัวพาดหัว และตัวแฟนซี
- ประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมสร้างฟอนต์
- การทำตลาดฟอนต์ในประเทศและต่างประเทศ
6.4) กิจกรรมสร้างเครือข่าย
- จับคู่นักออกแบบและบริษัทผู้พัฒนาฟอนต์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์
- แนะนำเครือข่ายฟอนต์ในประเทศไทย เครือข่ายสังคมออนไลน์ และนิตยสารด้านการออกแบบกราฟิก
- สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในเครือข่ายฟอนต์ โดยการเป็นวิทยากร การเป็นพี่เลี้ยงให้นัก ออกแบบตัวพิมพ์หน้าใหม่

7) ตัวชี้วัด
- มีผลงานที่สามารถพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ ได้ไม่น้อยกว่า 20 ผลงาน

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ
http://www.tepclub.org/wp-content/uploads/2011/02/T-Face2011.pdf
ดาวน์โหลดใบส่งผลงาน
http://www.tepclub.org/wp-content/uploads/2011/02/Font_Form.pdf
เผยแพร่ : http://contestwar.com

File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.