^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย ขึ้นโขนชิงธง มรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน 2552

จังหวัดชุมพร อำเภอหลังสวน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร โดยคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่พระแข่งเรือ ชิงโล่ และถ้วยพระราชทาน “ขึ้นโขนชิงธง” มรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน ประจำปี 2552 จัดการประกวดภาพถ่าย เพื่อเปิดโอกาสให้นักถ่ายภาพ ถ่ายทอดความงดงามของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ ชาวหลังสวน ที่สืบทอดมายาวนานกว่า 165 ปี ในมุมมองของวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนา และ การแข่งขันเรือยาวประเพณี “ขึ้นโขนชิงธง” ที่สื่อถึงวัฒนธรรมอันดีงาม ความพร้อมเพรียง ความรักสามัคคี ความงามของบรรยากาศงานประเพณี วิถีชีวิตของชาวลุ่มน้ำหลังสวน และการแข่งขันเรือยาวประเพณี ”ขึ้นโขนชิงธง” Unseen in Thailand เอกลักษณ์หนึ่งเดียวในสยาม

Members Online

There are currently 0 users online.