^ Back to Top

โครงการเถ้าแก่ติดดาว ครั้งที่ 2 หัวข้อ "แผนดี พรีเซนท์เด่น"

โครงการเถ้าแก่ติดดาว ครั้งที่ 2

สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องเถ้าแก่ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย(สสว.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) จัดกิจกรรมคัดสรรผู้ประกอบการเข้าร่วมประกวด “โครงการเถ้าแก่ติดดาว ครั้งที่ 2” ในหัวข้อ “แผนดี พรีเซนท์เด่น” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาด ย่อยของประเทศไทยผ่านกิจกรรมการคัดสรรตัวอย่างผู้ประกอบการจากทั่วประเทศ ขึ้น โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจขนาด กลางและขนาดของประเทศไทยผ่านกิจกรรมการคัดสรรตัวอย่างผู้ประกอบการจากทั่ว ประเทศ
2. การสร้างสังคมเครือข่ายหน่วยงานในรูปแบบโครงการสี่ประสาน ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและสื่อสารมวลชน ในการร่วมดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย ให้เป็นพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของประเทศ
3.จัด ทำกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์องค์กรของสถานีและหน่วยงานร่วมในการ เป็นองค์กรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการตามพันกิจของแต่ละองค์กรเผย แพร่สู่สาธารณะ อีกทั้งเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
4. สร้างโอกาสธุรกิจในรูปแบบสื่อสารการตลาดแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ในการเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ของทางสถานีและการเผยแพร่โดยช่องทางการประชา สัมพันธ์ของหน่วยงานร่วมดำเนินโครงการและเครือข่ายพันธมิตร

การเปิดรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2554

วิธีการสมัคร
ผู้ประกอบการแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการกรอกใบสมัคร โดยการดาวโหลดได้จากเว็บไซด์ www.taokaetv.com หรือ ติดต่อรับเอกสารได้จากหน่วยงานร่วมโครงการและทางสถานี ระบุรายละเอียดข้อมูลพื้นฐานธุรกิจบอกเล่าถึงแรงบันดาลใจในการเริ่มต้น พัฒนาการในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนข้อบ่งชี้ที่แสดงถึงสาระสำคัญตามเกณฑ์พิจารณารางวัลแต่ละประเภท พร้อมภาพประกอบและประวัติเจ้าของกิจการ ส่งข้อมูลที่สถานีฯ ช่องเถ้าแก่ หรือส่งทางไปรษณีย์ หรือ Email : taokaetv@yahoo.com

ประเภทรางวัล
1. รางวัลสุดยอดผู้ประกอบการเถ้าแก่ติดดาวครั้งที่ 2 รับมอบโล่รางวัลชนะเลิศและใบประกาศเกียรติคุณ (1 รางวัล) มูลค่าสื่อประชาสัมพันธ์จากทางสถานี 300,000 บาท
2. รางวัลชมเชยผู้ประกอบการเถ้าแก่ติดดาวครั้งที่ 2 รับมอบโล่รางวัลชนะเลิศและใบประกาศเกียรติคุณ (4 รางวัล) มูลค่าสื่อประชาสัมพันธ์จากทางสถานี รางวัลละ 100,000 บาท
3. รางวัลผู้ประกอบการ SMEs ที่มีความโดดเด่น รับมอบประกาศเกียรติคุณและสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์กิจการ
• รางวัล “เถ้าแก่พารวย” มูลค่าสื่อประชาสัมพันธ์จากทางสถานี 100,000 บาท สำหรับกิจการที่โดดเด่น ด้านการสร้างตราสินค้า กลยุทธ์การตลาด และการสร้างโอกาสธุรกิจ
• รางวัล “บริหาร ธุรกิจแนวพุทธ” มูลค่า สื่อประชาสัมพันธ์จากทางสถานี 100,000 บาท สำหรับกิจการที่เด่นด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเกื้อกูลชุมชน (CSR)
• รางวัล “พลิก ตำราสู้” มูลค่า สื่อประชาสัมพันธ์จากทางสถานี 100,000 บาท สำหรับกิจการโดดเด่นด้านความเป็นยอดนักสู้ กล้าพลิกแพลงกลยุทธ์การบริหารและจนอยู่รอดและ เติบโตได้อย่างยั่งยืน
• รางวัล “I-innovation" มูลค่าสื่อ ประชาสัมพันธ์จากทางสถานี 100,000 บาท สำหรับกิจการที่โดดเด่นด้านนวัตกรรมหรือการนำ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารกิจการให้มีประสิทธิภาพ

รายละเอียดโครงการ
ดาวน์โหลดใบสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและส่งข้อมูลการสมัครที่
ฝ่ายกิจกรรมสัมมนาและสื่อสารการตลาด
อาคารบ้านพระอาทิตย์ ชั้น1 เลขที่102/1 ถนน พระอาทิตย์ แขวง ชนะสงคราม เขต พระนคร กทม. 10200 (วงเล็บเถ้าแก่ติด ดาวครั้งที่ 2)

โทรศัพท์ 02-629-4488 ต่อ 1140,1190
โทรสาร 02-281-9918
เผยแพร่ : http://contestwar.com

Contest Type: 
Eligibility: 
Total Prize Money: 
1,000,000 Baht
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.