^ Back to Top

ประกวดถ่ายภาพ "All Seasons Change, ตึก All Seasons ในมุมมองที่แตกต่าง"

ประกวดถ่ายภาพ "All Seasons Change, ตึก All Seasons ในมุมมองที่แตกต่าง"

bangkoktolive เชิญชวนตากล้องมืออาชีพ และมือสมัครเล่น ไม่จำกัดอายุ เพศ การศึกษา สัญชาติ ร่วมเข้าประกวดถ่ายภาพในโครงการ "All Seasons Change, ตึก All Seasons ในมุมมองที่แตกต่าง" เพื่อถ่ายทอดความสวยงาม และกลมกลืนกับธรรมชาติและวิถีชีวิตของคนเมืองกรุง และใช้เป็นภาพประกอบของเว็บไซต์ในช่วงระหว่าง เทศกาลแห่งความรัก เดือนกุมภาพันธ์

วัตถุประสงค์ในการประกวด
1. เพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่รักการถ่ายภาพมีโอกาสได้แสดงฝีมือการถ่ายภาพ
2. เพื่อเป็นกิจกรรมเริ่มต้นของเว็บไซต์กรุงเทพฯ น่าอยู่ www.bangkoktolive.com ที่ได้นำ แนวคิดที่ว่า เมืองกรุงแม้จะมีตึกระฟ้าอยู่มากมาย แต่ก็มีบางมุมที่เมื่อมองผ่านเลนส์แล้วกลับ ดูสวยงามและกลมกลืนกับธรรมชาติและวิถีชีวิตของคนเมืองกรุง
3. เพื่อนำภาพที่ได้มาเป็นภาพประกอบของเว็บไซต์ในช่วงระหว่างเทศกาลแห่ง ความรักในเดือน กุมภาพันธ์ที่ถึงนี ้เนื่องจากเป็น All Seasons เป็นหมู่ตึกที่มีความสวยงามและมีเรื่องราวแห่ง ความรักของคนกรุงเทพฯ เกิดขึน้ มากมาย

หัวข้อการประกวด "All Seasons Change, ตึก All Seasons ในมุมมองที่แตกต่าง"

ประเภทของภาพถ่าย ภาพถ่ายสี Digital

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
1. บุคคลทั่วไป
2. ไม่จำกัดอายุ, เพศ, การศึกษา และสัญชาติ

การสมัครเข้าร่วมการประกวด
รับสมัครทางหน้าเว็บไซต์ www.bangkoktolive.com โดยดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่อง และส่งไฟล์กลับมาที่อีเมล์ contact@bangkoktolive.com ให้ระบุที่ Subject ว่า "ประกวดภาพถ่าย All Seasons Change" เท่านั้น

เงื่อนไขและข้อกำหนดของการประกวด

1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายตึก All Seasons (ออลซีซั่นเพลส 87/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330)
2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายโดยการใช้กล้องดิจิตอล
3. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะกำหนดเป็น 3 ภาพต่อ 1 set (ซึ่งแต่ละ set จะต้องมี 3 รูป) โดย ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องส่งภาพถ่ายเป็น set และจะต้องตัง้ ชื่อภาพถ่ายของแต่ละ setให้ชัดเจน
4. ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน Set โดยระบุ ชื่อนามสกุล, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ ของผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดอย่างครบถ้วน ในใบสมัครที่กำหนดให้
5. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพที่ส่งเข้าประกวดด้วยตน เอง และภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน
6. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพสี Digital File ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล ขึ้นไป หรือมี Resolution ไม่ต่ำกว่า 300 dpi ขนาดภาพ กว้าง x สูง ไม่ต่ำกว่า 2850 x 1900 พิกเซล
7. ภาพถ่ายผลงานที่เข้าร่วมประกวดที่ได้รับรางวัล จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของทาง www.bangkoktolive.com ซึ่งทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ และเผยแพร่ภาพถ่าย และชิ้นงานได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่าย
8. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด สามารถปรับแต่งสี และแสง ของภาพได้ แต่ต้องไม่ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
9. คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายในโครงการประกวดภาพถ่าย All Seasons Change ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
10. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

กติกาและเกณฑ์การตัดสิน
คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

  • ความคิดสร้างสรรค์ 50 คะแนน
  • ความสวยงาม 50 คะแนน

หมายเหตุ การตัดสินของทางกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด และหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใด ๆ สามารถดำเนินการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การส่งผลงานเข้าประกวด
* ส่งผลงานทางอีเมล์ ได้ที่
contact@bangkoktolive.com พร้อมเขียนชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ เบอร์โทร ให้ชัดเจน
โดยกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบภาพถ่ายที่ต้องการส่งเข้าร่วมการประกวด

ระยะเวลาการส่งภาพเข้าประกวด
ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ทางอีเมล์เท่านั้น
เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2554 ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 เวลาไม่เกิน 17.00 น.

การประกาศผลรางวัล
ประกาศผลการประกวด ที่หน้าเว็บไซต์ www.bangkoktolive.com
ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล = เงินสด 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล = เงินสด 5,000 บาท
รางวัลชมเชย 1 รางวัล = เงินสด 3,000 บาท

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ทีเอ็นที มีเดียแอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด
เลขที่ 32/144 ซีพี.ปาร์คเลน หมู่ 8 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
เบอร์โทร : 02-9463700
Email : contact@bangkoktolive.com
เผยแพร่ : http://contestwar.com

Total Prize Money: 
18,000 Baht
File attachments: 
Date of winner announcement: 
Mon, 2011-02-21 (All day)
Deadline: 
20 Jan 2011 (All day) to 15 Feb 2011 (All day)

Comments

admin's picture

โครงการประกวดภาพถ่าย "ความศิวิไลซ์ บนถนนวิทยุ ในมุมของคุณ"

เนื่องจากหัวข้อการประกวดเดิม (All Seasons Change, ตึก All Seasons ในมุมมองที่แตกต่าง) ทำให้มีช่างภาพจำนวนมากเข้าไปถ่ายภาพในบริเวรตึก All Seasons Place ทำให้ทางเจ้าของสถานที่ไม่สะดวก และการประกวดทาง All Seasons Place ไม่ได้เป็นผู้จัด ดังนั้น ทางผู้จัดจึงขอเปลี่ยนหัวข้อการประกวด และห้ามผู้เข้าประกวดเข้าไปถ่ายภาพในบริเวณ All Seasons Place โดยเด็ดขาด ทางผู้จัดต้องขออภัยในความไม่สะดวก

ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ทางอีเมล์เท่านั้น
เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เวลาไม่เกิน 17.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.bangkoktolive.com/projects/detail.php?ID=4

Members Online

There are currently 0 users online.