^ Back to Top

โครงการออกแบบคาแรคเตอร์ฮีโร่ เชื้อชาติไทย

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การประกวด
โครงการออกแบบคาแรคเตอร์ฮีโร่ เชื้อชาติไทย

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับปวช
2. ที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถในการออกแบบ

2. หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
1. ภาพ 3 มิติ ไม่จำกัดเทคนิคการสร้างสรรค์ ขนาดกระดาษ A4 แนวตั้งหรือแนวนอนผลงานสี่สี หรือขาวดำก็ได้ พร้อมเสนอที่มาของแนวคิด
2. ผลงานต้องสะท้อนความเป็นฮีโร่เชื้อชาติไทย
3. ผลงานจะต้องมาจากการสร้างสรรค์ของผู้ส่งผลงานเอง โดยมิได้ลอกเลียนแบบของผู้อื่น และไม่เคยเผยแพร่หรือได้รับรางวัลจากที่ใดที่หนึ่งมาก่อน
4. ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน แต่มีสิทธิรับรางวัลสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียว

3. วิธีการส่งผลงาน
3.1 ผลงาน
1.ส่งผลงานการออกแบบ โดยปริ้นจากคอมพิวเตอร์หรือ Free Hand ในรูปแบบ 3 มิติลงบนกระดาษขนาดไม่เกิน A4 ติดลงบนบอร์ด สีขาวหรือดำเท่านั้น โดยเว้นกรอบรอบด้าน 1 นิ้ว ติดชื่อ-นามสกุล ชื่อผลงานและแนวความคิดด้านหลังผลงาน
2. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
3.2 การส่งผลงาน
1. ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 172 ถนนอิสรภาพ แขวง วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600 (วงเล็บมุมซองว่า การประกวด ฮีโร่ เชื้อชาติไทย) ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554
2. ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) ที่ mammal_design@hotmail.com
3. ส่งด้วยตนเองที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 5 ชั้น 1ภายในเวลา 16.30 น.ของวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554

4. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิน
1.สะท้อนความคิดสร้างสรรค์ แนวคิดฮีโร่เชื้อชาติไทย
2. มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว สอดคล้องกับแนวความคิด
3. สามารถนำไปปรับใช้งานได้

5. คณะกรรมการตัดสิน
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์และการออกแบบ จำนวน 1 ท่าน
2. คณาจารย์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ท่าน

6. ระยะเวลาการส่งผลงาน
ตั้งแต่วันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2554 ในวันและเวลาราชการ กรณีที่ส่งผลงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

7. ระยะเวลาการตัดสิน
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554

8. การประกาศผลการตัดสิน
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 ทาง www.dru.ac.th และโทรแจ้งผู้ได้รับรางวัลเพื่อให้มารับรางวัล ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554

9. รางวัลการประกวด แบ่งเป็น 2 ประเภท โดยแต่ละประเภทจะได้รับรางวัลดังนี้
- รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
- รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
- รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
- รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

10. เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
1. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สุด ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดไม่สามารถโต้แย้งได้ในทุกกรณี
2. ถ้าตรวจพบว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีการลอกเลียนแบบและเคยเผยแพร่หรือได้รับรางวัลมาก่อน คณะกรรมการจะตัดสิทธ์จากการประกวดทันที
3. ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Total Prize Money: 
12,000 Baht
File attachments: 
Date of winner announcement: 
Tue, 2011-02-08 (All day)
Entry Fee: 
No
Deadline: 
01 Feb 2011 (All day) to 04 Feb 2011 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.