^ Back to Top

ประกวดแบบ งานสถาปนิก’54 BOTTOMUP "จุด" เปลี่ยนโลก "Expanded Point"

การประกวดแบบ งานสถาปนิก’54 BOTTOMUP "จุด" เปลี่ยนโลก "Expanded Point"

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรียนเชิญสถาปนิก นักออกแบบ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประกวดแบบสถาปนิค งานสถาปนิก’54 BOTTOMUP "จุด" เปลี่ยนโลก "Expanded Point" เข้าร่วมค้นหาสถานที่ และเสนอความคิด เพื่อชี้แนะ ให้เกิดการ ปรับปรุงการใช้พื้นที่ว่างต่างๆ อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์ และสร้างทัศนะที่ดีมีคุณค่าแก่ชุมชนต่อไป

"จุด" เ ป ลี่ ย น โ ล ก "Expanded Point"

จุด เป็นองค์ประกอบที่เล็กที่สุดในทัศนธาตุ
จุด เป็นสภาวะแห่งการกำเนิดของสรรพสิ่ง
จุด เป็นการบ่งบอกตำแหน่งและสถานะ……เริ่มต้น…….เปลี่ยนแปลง……..สิ้นสุด

…เมื่อจุดหลายๆจุดเกิดการเชื่อมโยงเข้าหากันทำให้เกิดหน่วยของความ สัมพันธ์ ความสลับซับซ้อนของโครงสร้างต่างๆ ก่อกำเนิดตามมา ดังนั้นในองค์ประกอบเองถ้าไม่มีความสมบูรณ์จึงย่อมส่งผลกระทบต่อหน่วยย่อย อื่นๆ

ในโลกปัจจุบันสภาพสังคมเมืองมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ช่องว่างระหว่างสังคมก่อให้เกิดความแตกต่างของการดำเนิน ชีวิตผู้คนจำนวนมากซึ่งเป็นกลุ่มย่อยในสังคมถูกเงื่อนไขทางเศรษฐกิจผลักออก สู่ขอบเขตพื้นที่รอบนอกอย่างกระจัดกระจาย และแทรกตัวอยู่เป็นชุมชนเล็กๆในเมืองอย่างแออัด รวมถึงการใช้พื้นที่ต่างๆถูกปล่อยปละละเลย พื้นที่รกร้างขาดการใช้งาน ขาดการวางแผน ในการพัฒนาทำให้ความเชื่อมโยงต่างๆเกิดปัญหามากมาย

จากแนวคิด Bottom Up ที่การพัฒนาต่างๆควรเริ่มต้นจากการพัฒนาในจุดเล็กๆ ส่งผลกระจายสู่การเปลี่ยนแปลง ในวงกว้างที่ต้องการการนำที่ว่างที่ถูกละเลยต่างๆ มาพัฒนาเพื่อเติมเต็มศักยภาพ ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจและการสร้างสรรค์ ต่อสภาพบริบท สังคมและชุมชน

จึงขอเรียนเชิญสถาปนิก นักออกแบบ นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมค้นหาสถานที่ และเสนอความคิด เพื่อชี้แนะ ให้เกิดการ ปรับปรุงการใช้พื้นที่ว่างต่างๆ อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์ และสร้างทัศนะที่ดีมีคุณค่าแก่ชุมชนต่อไป

เงื่อนไขการเข้าร่วมประกวด
1. ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแบบ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ
1.1 สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ หรือสถาปนิกทั่วไปจัดทีมออกแบบร่วมกับนักออกแบบทุกสาขาวิชาชีพ และ/หรือประชาชนทุกสาขาวิชาชีพ
1.2 นิสิตและนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมจัดทีมทำงานร่วมกับนิสิตและนักศึกษาในสาขาการออกแบบต่างๆ
2. ผู้เข้าร่วมประกวดแบบ มีสิทธิ์สงผลงานเข้าร่วมประกวดได้เพียงผลงานเดียวเท่านั้น หากปรากฏมีชื่อซ้ำกัน บนผลงานมากกว่า 1 ผลงาน จะไม่ได้รับการพิจารณาตัดสิน
3. ผลงานทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นแนวคิดและรูปแบบที่ไม่ เคยมีการนําเสนอ ที่ใดมาก่อนและต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์งานของผู้อื่น หากได้รับรางวลและถูกตรวจพบภายหลังจะถือเป็นโมฆะ และถูกเรียกรางวัลทั้งหมดคืนเพื่อมอบให้แก่ผู้มีสิทธิ์อันถูกต้องต่อไป
4. ลิขสิทธิ์ของผลงานเป็นของผู้เข้าร่วมประกวด
5. สมาคมสถาปนิกสยามฯ ขอสงวนสทธิ์ในการตีพิมพ์และแสดงผลงานทุกชิ้น ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่ส่ง เข้าประกวดเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะชนได้ในทุกรูปแบบ
6. การป้องกันความเสียหายจากการขนส่งผลงาน ก่อนมาถึงสมาคมฯ เป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงาน

รายละเอียดการนําเสนอผลงาน
1. ให้กําหนดรูปแบบ เทคนิค และมาตราส่วนตามความเหมาะสม
2. ให้แสดงความคิดในการออกแบบมีความยาวไม่เกิน 150 คำ
3. ให้ใช้ภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษเท่านั้น
4. ให้แสดงผลงานในแนวตั้ง บนแผ่นกระดาษอย่างหนา ที่มีขนาด A1 ( 594 x 840 มม.) จํานวน 2 แผ่น วางต่อกันด้านข้าง มีความหนาโดยรวมไมเกิน 2 ซม.
5. ให้แสดงรายละเอียดต่อไปนี้บนด้านหลังของแผ่นผลงานทุกแผ่น
- หมายเลขของแผ่นเป็นเลขอาระบิค ขนาดความสูง 1 นิ้ว ที่มุมขวาบนด้านหลังของแผ่นผลงานทุกแผ่น
- สัญลักษณ์แทนชื่อผู้ส่งเข้าประกวด กําหนดด้วยอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่จํานวน 3 ตัวอักษรและ ตามด้วยตัวเลขอาระบิค จํานวน 4 หลัก (เช่น ASA1234) ตัวอักษรและตัวเลขมีขนาดความสูง 1 นิ้ว ติดที่มุมขวาล่างด้านหลังของแผ่นงานทุกแผ่น
- ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ (ในกรณีที่เป็นสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ) หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เข้าร่วมประกวด หรือชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ สถานศึกษา สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาของผู้เข้าประกวด (ในระดับนักศึกษา) บนกระดาษ A4 โดยใส่ ซองจดหมายสีขาว ปิดผนึก และ แสดงสัญลักษณ์อักษรหมายเลขที่ ได้กําหนดแทนชื่อ ผู้ส่งเข้าประกวดมีขนาดความสูง 1 นิ้ว บนหน้าซองให้ติดซองดังกล่าวไว้มุมซ้ายล่างด้านหลัง ของแผ่นงานทุกแผ่น

การส่งผลงาน
ให้ส่งผลงานทั้งหมด ไปยังสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
248/1 ซอยศูนย์วิจัย 4 (ซ.17) ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณ คุณามาศ เชื้ออารย์ โทรศัพท์: 02-319-6555 ต่อ 201
โทรสาร: 02-319-6419, 02-319-6555 กด 6 email. asa.bric@gmail.com

กําหนดการ
วันสุดท้ายของการรับผลงาน : วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 ภายในเวลา 20.00 น.

**การส่งผลงานทางไปรษณีย์ จะถือวันที่ประทับตราบนพัสดุไปรษณีย์เป็นหลัก โดยวันที่ดังกล่าวต้องไม่เกิน วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554**

วันแจ้งผลการตัดสิน : วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สมาคมสถาปนิกสยามฯ และเว็บไซต์
วันแสดงผลงาน : ระหว่างวันอังคารที่ 8 – วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 ในงานสถาปนิก'54 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
วันแจกรางวัล : วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 ในงานสถาปนิก'54 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
วันรับผลงานคืน : ภายในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2554 ณ สมาคมสถาปนิกสยามฯ

รางวัล
แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ และบุคคลทั่วไป, ระดับนักศึกษา
1. ระดับสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ และบุคคลทั่วไป
- รางวัลแนวความคิดยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 1 รางวัล : เงินสด 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
- รางวัลแนวความคิดยอดเยี่ยมอันดับที่ 2 1 รางวัล : เงินสด 60,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
- รางวัลแนวความคิดยอดเยี่ยมอันดับที่ 3 1 รางวัล : เงินสด 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
- รางวัลแนวความคิดที่สมควรได้รับการเผยแพร่ 3 รางวัล : เงินสด 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

2. ระดับนักศึกษา
- รางวัลแนวความคิดยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 1 รางวัล : เงินสด 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
- รางวัลแนวความคิดยอดเยี่ยมอันดับที่ 2 1 รางวัล : เงินสด 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
- รางวัลแนวความคิดยอดเยี่ยมอันดับที่ 3 1 รางวัล : เงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
- รางวัลแนวความคิดที่สมควรได้รับการเผยแพร่ 3 รางวัล : เงินสด 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา จํานวนผลงานที่ได้รับรางวัลโดยผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นเด็ดขาด

เผยแพร่ : www.contestwar.com
ที่มา : สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

Total Prize Money: 
265,000 Baht
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.