^ Back to Top

ประกวดเรียงความ หัวข้อ โลกสดใส ชีวิตปลอดภัย ฉลาดใช้สารเคมี

รายละเอียดกิจกรรมการประกวดเรียงความหัวข้อ “โลกสดใส ชีวิตปลอดภัย ฉลาดใช้สารเคมี”

1. เนื้อหาของเรียงความ
แสดงให้เห็นถึงแนวทางที่ปลอดภัยในการใช้ การเก็บรักษา และการทิ้งผลิตภัณฑ์เคมีต่างๆ ที่มีอยู่ท้องตลาดหรือที่ใช้จริงในชีวิตประจำวัน โดยยกตัวอย่างเหตุการณ์ หรืออ้างอิงจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ฉลากของผลิตภัณฑ์ หนังสือ สิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้ตระหนักถึงการใช้ผลิตภัณฑ์เคมีให้เกิดความปลอดภัย ทั้งต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้อาจครอบคลุมถึงแนวทางการจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ทั้งในระดับชุมชน จังหวัด และประเทศ

2. การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
* มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 หรือ อาชีวศึกษาปวช. ปีที่ 1-3)
* มัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3)
* ประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)

3. ระเบียบและขั้นตอนการสมัคร
* ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้พิมพ์เนื้อหาลงบนกระดาษ A4 ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ ด้วยตัวอักษร Browallia New, Angsana New หรือ Cordia New ขนาด 14 pt โดยเว้นระยะจากขอบกระดาษทุกด้าน ด้านละ 2.5 เซนติเมตร
* ระดับชั้นประถมศึกษา ให้เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง เว้นบรรทัด ลงบนกระดาษสมุดนักเรียนความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ
* กรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ [คลิกที่นี่]
* พิมพ์ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์
* ส่ง เรียงความพร้อมสำเนาจำนวน 3 ชุด พร้อมใบสมัคร และสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน วงเล็บมุม ซองว่า “ประกวดเรียงความ” มาที่ หน่วยข้อสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย ชั้น 6 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

4. เกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการจะพิจารณาเรียงความที่ผู้สมัครส่งเข้าประกวด โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ การให้คะแนน ดังนี้

* ความมีเอกภาพ เนื้อหาตรงประเด็น และตรงตามหัวข้อที่กำหนด
* มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงเพื่อการสนับสนุนเนื้อหา
* ความมีสัมพันธภาพ และความต่อเนื่องของเนื้อหา
* การมีความคิดสร้างสรรค์ และการแสดงความคิดเห็น

5. รางวัล
* รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
* รางวัลชมเชย ทุนการศึกษารางวัลละ 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 2 รางวัล

เรียง ความที่ได้รับรางวัลจะได้รับการเผยแพร่ในงานนิทรรศการ “รู้คิด ฉลาดใช้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ณ จามจุรี สแควร์ วันที่ 15 มกราคม 2553 และบนเว็บไซต์ www.chemtrack.org และ Chemtrack Newsletter ต่อไป

Total Prize Money: 
5,500 Baht
Entry Fee: 
No

Members Online

There are currently 0 users online.