^ Back to Top

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ Creative Thinking Contest 2010 (Rethink–Reuse–Recycle)

Creative Thinking Contest 2010

โครงการประกวด Creative Thinking Contest 2010

หลักการและเหตุผล
ปจจุบันภาคธุรกิจลวนหันมาใหความสําคัญในการสรางความแตกตางกับผลิตภัณฑ และบริการ เพื่อเปนกลยุทธในการแขงขัน นอกเหนือจากการนําเสนออรรถประโยชนหลัก จึงทําใหบริษัทตางๆ มีนโยบายในการสงเสริมการออกแบบผลิตภัณฑและบริการตางๆ มากขึ้น โดยในสวนของธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ การออกแบบเพื่อสรางเอกลักษณไดมีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง ตางกับอุตสาหกรรมสวนภูมิภาคที่ยังขาดการตระหนักถึงความสําคัญในดานดังกลาว นอกจากนี้บุคลากร ที่มีความสามารถดานการออกแบบ ลวนแตเขาสูภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญทั้งสิ้น สงผลใหผลิตภัณฑและบริการที่เกิดจากสวนภูมิภาคไมสามารถแขงขันเทียบเทากับเขตอุตสาหกรรมขนาดใหญได

สํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรของภูมิภาคใหมีองคความรู และความสามารถดานการเปนผูประกอบการ อันจะสงผลถึงการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค โดยไดจัดตั้งชมรมพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ (Student Entrepreneur Club: SEC) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดเกิดกระบวนการเรียนรูและทักษะในการเปนผูประกอบการจริง พรอมทั้งสนับสนุนใหเยาวชนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถนําความคิดดังกลาวไปประยุกตใชในการประกอบธุรกิจของตนในอนาคต จึงไดจัดโครงการประกวดผลงานนักศึกษาในงาน Creative Thinking Contest 2010 ภายใตหัวขอ “Rethink – Reuse – Recycle” ซึ่งเปนการนํากระดาษใชแลวมาคิดสรางสรรคและประดิษฐเปนผลิตภัณฑใหมที่สามารถนําไปใชงานไดจริง รวมทั้งนําไปพัฒนาสูเชิงพาณิชยได อันจะเปนการชวยปลูกฝงดานการพัฒนาความคิดริเริ่มของเยาวชน การอนุรักษธรรมชาติและใสใจตอสิ่งแวดลอม รวมถึงการนําความคิดของตนเองไปตอยอดใหเกิดผลิตภัณฑใหมๆ ในตลาดตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อกระตุนใหนักเรียนและนักศึกษาเกิดความคิดสรางสรรคในการออกแบบเพื่อใหเกิดเปนผลิตภัณฑใหมๆ
2. เพื่อเปนการนําผลงานที่มีแนวความคิดสรางสรรค ไปพัฒนาตอยอด และผลักดันไปสูเชิงพาณิชย
3. เพื่อเสริมสรางองคความรู และพัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการของนักเรียนและนักศึกษา และสงเสริมการเปนผูประกอบการในอนาคต
4. เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนและนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญในการรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อความเปน อยูที่ยั่งยืน
5. เพื่อใหเกิดความรวมมือระหวางสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และชมรมพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ

กลุมเปาหมาย สถาบันการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยแบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้
1. นักเรียน (ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 และ ปวช. )
2. นักศึกษา (ระดับ ปวส. – ปริญญาตรี)

เปาหมาย
1. มีผลงานสงเขาประกวดรวมทั้งหมดไมนอยกวา 30 ผลงาน
2. เกิดผลงานที่สามารถนําไปพัฒนาตอยอดเชิงพาณิชยไดไมต่ำกวา 5 ผลงาน

รูปแบบการดําเนินงาน
- การประกวดออกแบบผลิตภัณฑภายใตหัวขอ “Rethink – Reuse – Recycle” โดยนํากระดาษใชแลวมาออกแบบใหเปนผลิตภัณฑใหมที่สามารถใชงานไดจริงและสามารถนําไปสูเชิงพาณิชยได โดยแบงผูเขารวมประกวดออกเปน 2 กลุม กลุมนักเรียน (ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 และ ปวช.) และ นักศึกษา (ระดับ ปวส. - ปริญญาตรี) จากสถาบันตางๆ ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สนใจสงแนวความคิด และผลงานที่เกิดจากความคิดสรางสรรค เขามารวมประกวดแขงขัน

- การตัดสิน แบงออกเปน 2 รอบ ดังนี้

1. รอบที่ 1
o นักเรียน นักศึกษา สงใบสมัคร พรอมแนวคิดในการสรางสรรคผลงาน
o คัดเลือกผลงานจากใบสมัครทั้งหมด ใหเหลือเพียง 15 ทีมตอกลุม
o คัดเลือกรอบแรกโดยคณะกรรมการที่เชี่ยวชาญดานการออกแบบใหเหลือกลุมละ 5 ทีม
o 10 ทีมที่เขารอบ จะไดรับการอบรมดานการออกแบบผลิตภัณฑเบื้องตน และสรุปเงื่อนไข การประกวด และจะไดรับเงินสนับสนุนทีมละ 3,000 บาท เพื่อจัดทําผลิตภัณฑตนแบบและใชในการนําเสนอรอบตัดสิน

2. รอบที่ 2 (รอบตัดสิน)
o นําเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ (ดวยผลิตภัณฑตนแบบ)
- การประกวดแขงขันรอบชิงชนะเลิศ จะทําการตัดสินการประกวดที่หางสรรพสินคาเซ็นทรัล พลาซา จ.ขอนแกน หรือหางสรรพสินคาตึกคอม โฆษะ จ.ขอนแกน (อยูระหวางการประสานงานดานสถานที่) โดยใหเจาของผลงานทําการนําเสนอผลงานบนเวที (ไมจํากัดวิธีการนําเสนอ) ซึ่งจะพิจารณาโดยผูทรงคุณวุฒิ และผูที่มีความเชี่ยวชาญในดานการออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ การวิเคราะหความเปนไปไดของผลิตภัณฑ โดยการประกาศผลและมอบรางวัล จะดําเนินการหลังการประกวดแลวเสร็จทันที

ประเภทของผลงานที่สงประกวด
- Creative and Design การสรางสรรคผลงานเชิงศิลปะและการออกแบบศิลปะประยุกต เนนการออกแบบผลิตภัณฑ โดยการนํากระดาษใชแลวมาคิดสรางสรรคและประดิษฐเปนผลิตภัณฑ ใหมที่สามารถนําไปใชงานไดจริง รวมทั้งนําไปพัฒนาสูเชิงพาณิชยได

หลักเกณฑในการสงผลงาน
- ผูเขารวมประกวดจะตองกําลังศึกษาอยูระดับ มัธยมศึกษา ปวช. ปวส.และปริญญาตรี
- จํานวนผูเขาประกวด 1 ทีม ตองมีสมาชิก 3 คน
- 1 ทีมสามารถสงผลงานประกวดไดมากกวา 1 ผลงาน
- ผลิตภัณฑที่ออกแบบตองอยูบนแนวคิดที่นํากระดาษใชแลวเปนสวนใหญหรือทั้งหมด มาสรางสรรคผลงาน
- ผลิตภัณฑที่ออกแบบตองสามารถใชไดจริงและสามารถนําออกสูเชิงพาณิชยได
- ทีมผูเขารวมประกวดตองสงเอกสารการสมัครและแบบฟอรมอธิบายรายละเอียดผลิตภัณฑ พรอมรูปภาพรางของผลิตภัณฑนั้นโดยเปนภาพวาดหรือออกแบบดวยคอมพิวเตอรก็ได โดยภาพแสดงผลงานนั้นตองมีรูปดานหนา ดานหลัง ดานซาย ดานขวา ดานบน ดานลาง และแบบ perspective

- หลักฐานประกอบในการเขารวมประกวดแขงขัน ไดแก
1. ใบสมัครพรอมรูปถาย โดยกรอกรายละเอียดครบถวน จํานวน 1 ชุด โดยใบสมัครและแบบฟอรมสามารถดาวนโหลดไดที่ www.nesp.kku.ac.th
2. สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน หรือ สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษาของสมาชิกทุกคน
3. รูปภาพ (ราง) โดยเปนภาพวาดหรือออกแบบดวยคอมพิวเตอรก็ได เพื่อสะดวกใน

การพิจารณาเบื้องตนของกรรมการ โดยนําผลงานติดบนฟวเจอรบอรดสีดําขนาด A3 จัดวางดังภาพ พรอมอธิบายแนวคิด และที่มาของผลงาน รวมทั้ง เขียนชื่อ – สกุล ที่อยูที่สามารถติดตอกลับ พรอมเบอรโทรศัพท ตดมากับผลงานดวย

ดานหลัง

A3

A3

4. ไฟลวีดีโอ (หากมี) ในการอธิบาย รายละเอียด หรือแนวคิดเพิ่มเติม

- ทีมผูเขารวมการประกวดแขงขันสามารถยื่นใบสมัครดวยตัวเองหรือสงทางไปรษณีย โดยสามารถ สงผลงานไดที่ สํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เลขที่ 123 ชั้น 1 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 40002 โทรศัพท/โทรสาร 0-4320-2697

เงื่อนไขการประกวด

- ผลงานที่สงเขาประกวดจะตองไมนําผลงานอื่นมาลอกเลียนแบบ และไมเคยไดรับรางวัลระดับประเทศมากอน
- ผลงานที่สงเขาประกวดตองสามารถบอกถึงแรงบันดาลใจและแนวคิดในการออกแบบนั้นๆ ได
- กรณีตองการขึ้นรูปสามารถใชวัสดุอื่นประกอบได
- ผลงานที่สงเขาประกวดทุกชิ้นเปนสิทธิ์ของชมรมพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการและสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนในการเผยแพรโฆษณาและประชาสัมพันธ
- ผูจัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผูเขารวมการประกวดไดทันทีโดยไมตองชี้แจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบวาผูเขารวมการประกวดไมปฏิบัติตามกฎกติกาหรือมีขอความใดเปนเท็จ หรือทําการลอกเลียนแบบ
- คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุด จํานวน 10 ผลงาน และใหเงินสนับสนุนในการจัดทําชิ้นงานตนแบบหรือแบบจําลองในการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ผลงานละ 3,000 บาท โดยตองสงชิ้นงานตนแบบใหคณะกรรมการตรวจสอบกอนวันประกวดรอบตัดสิน
- ผลงานที่ผานเขารอบ ทางสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนจะสนับสนุนคาธรรมเนียมในการยื่นจดสิทธิบัตรในครั้งแรก ฟรี (โดยสิทธิ์เปนของผูสงเขาประกวด)
- สําหรับผลงานที่ไดรับรางวัล หากตรวจสอบภายหลังพบวาผลงานดังกวาเปนผลงานลอกเลียนแบบ จะถือวาการตัดสินที่ผานมาเปนโมฆะ ผูไดรับรางวัลจะตองสงคืนรางวัลทันที
- ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขตางๆ โดยไมแจงใหทราบลวงหนา

รางวัลสําหรับผูที่ชนะการประกวดแขงขัน แบงออกได ดังนี้

1. ประเภทนักเรียน

- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลจํานวน 30,000 บาท พรอมโลหเกียรติยศ และประกาศนียบัตร จากอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน และการสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาจากสํานักงานบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา มหาวิทยาลัยขอนแกน

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลจํานวน 15,000 บาท พรอมโลหเกียรติยศ และประกาศนียบัตรจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี และการสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาจากสํานักงานบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา มหาวิทยาลัยขอนแกน

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลจํานวน 10,000 บาท พรอมโลหเกียรติยศ และประกาศนียบัตรจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี และการสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาจากสํานักงานบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญามหาวิทยาลัยขอนแกน

2. ประเภทนักศึกษา

- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลจํานวน 30,000 บาท พรอมโลหเกียรติยศ และประกาศนียบัตรจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน และการสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาจากสํานักงานบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา มหาวิทยาลัยขอนแกน

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัลจํานวน 15,000 บาท พรอมโลหเกียรติยศ และประกาศนียบัตรจากรองอธิการบดี ฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีและการสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาจากสํานักงานบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา มหาวิทยาลัยขอนแกน

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลจํานวน 10,000 บาท พรอมโลหเกียรติยศ และประกาศนียบัตจากรองอธิการบดี ฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี และการสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาจากสํานักงานบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญามหาวิทยาลัยขอนแกน

3. รางวัล Popular Vote 1 รางวัล (ตัดสินรวมทั้งสองกลุม) เงินรางวัลจํานวน 5,000 บาทพรอมประกาศนียบัตรจากผูอํานวยการสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และการสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาจากสํานักงานบริหารจัดการทรัพยสิน ทางปญญามหาวิทยาลัยขอนแกน

ระยะเวลาในการประกวด

- สามารถสงผลงานเขารวมการประกวดแขงขันไดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552–30 พฤศจิกายน 2552
- ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกรอบแรกประเภทละ 15 ทีม วันที่ 1 ธ.ค. 2552 ทางเว็บไซตของสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนและนําเสนอผลงาน วันที่4 ธันวาคม 2552
- ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกรอบสองประเภทละ 5 ทีม วันที่ 8 ธ.ค. 2552 ทางเว็บไซตของสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
- ประกวดแขงขันรอบชิงชนะเลิศวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2553

เกณฑการใหคะแนน

1.แรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงาน (Inspiration) 30 คะแนน
- การอธิบายที่มาและเหตุผลของแนวคิดในการสรางสรรคผลงาน
- ความสอดคลองกับ Concept การประกวด

2. ความคิดสรางสรรค (Creative Idea) 30 คะแนน
- ความแปลกใหมของผลงาน
- ความสวยงาม
- ความสมดุลของชิ้นงาน

3. การนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย (Commercial Value) 20 คะแนน
- สามารถนําไปใชงานไดจริง
- พัฒนาสูเชิงพาณิชยได
- สามารถบอกถึงกลุมลูกคาเปาหมายได
- สามารถระบุราคาที่สอดคลองกับกลุมเปาหมายได

4. ทักษะการนําเสนอและการตอบคําถาม (Presentation) 20 คะแนน
- อุปกรณที่ใชในการนําเสนอ เชน สื่อ Multimedia, ผลิตภัณฑตนแบบ เปนตน
- พูดจาชัดเจน สามารถอธิบายลักษณะของผลงานไดครบถวนและเขาใจงาย
- นําเสนอภายในเวลาที่กําหนด
- การทํางานเปนทีม
- ทักษะการตอบคําถามที่ดี กระชับ และตรงประเด็น

ระยะเวลาในการดําเนินการ 11 สิงหาคม 2552 – 5 กุมภาพันธ 2553

สถานที่ หางสรรพสินคาเซ็นทรัลพลาซา ขอนแกน หรือหางสรรพสินคาตึกคอม โฆษะ ขอนแกน (อยูระหวางการประสานงานดานสถานที่)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. นักเรียนและนักศึกษาที่มีความคิดสรางสรรคหรือแนวความคิดใหมๆ ที่เปนนวัตกรรมไดมีโอกาส นําเสนอความคิดและผลงานของตนเอง
2. เกิดแนวความคิดสรางสรรคที่เปนนวัตกรรมใหมๆ เพื่อพัฒนาสูเชิงพาณิชย
3. นักเรียนและนักศึกษาไดพัฒนาทักษะและองคความรูในการกาวไปเปนผูประกอบการที่ดีในอนาคต
4. นักเรียนและนักศึกษาเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาสิ่งแวดลอม
5. เกิดความรวมมืออันดีระหวางสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ชมรมพัฒนานักศึกษาสูการเปนผูประกอบการ และสถาบันการศึกษาตางๆ ที่เขารวมประกวด

หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ
- สํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

ผูประสานงานโครงการ
- นางสาวนพคุณ ฟองทอง เจาหนาที่พัฒนาธุรกิจ สํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โทร. 083- 0465622
- นายไตรรัตน แดงจันทึก เจาหนาที่พัฒนาธุรกิจ ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน โทร. 081-4030305

Total Prize Money: 
100,000 Baht
Deadline: 
01 Oct 2009 (All day) to 30 Nov 2009 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.