^ Back to Top

ประกวดออกแบบห้องน้ำ "CRISTINA DESIGN AWARDS 2015" แนวคิด “Futuristic Bathroom ห้องน้ำแห่งอนาคต”

ประกวดออกแบบห้องน้ำ "CRISTINA DESIGN AWARDS 2015"

บริษัท สุขภัณฑ์คริสตินา (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด CRISTINA DESIGN AWARDS 2015 ภายใต้แนวคิด “Futuristic Bathroom ห้องน้ำแห่งอนาคต” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันนี้มีสถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศที่เปิดการเรียนการสอน ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นจำนวนมาก จึงเป็นที่น่าสนใจสำหรับนักศึกษารุ่นใหม่ที่กำลังศึกษาอยู่หลายแห่งทั่วประเทศ และเป็นสาขาที่มีความต้องการของตลาดแรงงานเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ทางบริษัท สุขภัณฑ์คริสตินา (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนักศึกษารุ่นใหม่อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนและกระตุ้นให้การศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทั่วประเทศ ได้แสดงความสามารถในสายวิชาชีพที่ตนกำลังศึกษาอยู่ จึงเปิดเวทีการประกวด “CRISTINA DESIGN AWARDS 2015 ”  ภายใต้แนวคิด “Futuristic Bathroom ห้องน้ำแห่งอนาคต” ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน โดยมุ่งเน้นการพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ทั่วประเทศ เพราะเป็นพลังคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ พร้อมพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการต่อยอดด้านนวัตกรรมเพื่อธุรกิจเชิงพาณิชย์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งนำไปเผยแพร่ขยายผลสู่กลุ่มเป้าหมายทั่วไปให้ได้รับรู้ถึงภารกิจการดำเนินงานของ บริษัท สุขภัณฑ์คริสตินา (ประเทศไทย) จำกัด อย่างถูกต้องและกว้างขวางต่อไป

วัตถุประสงค์
1.เพื่อสนับสนุนนักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศให้มีความรู้ความเข้าใจและสร้างสรรค์ห้องน้ำจากจินตนาการสู่ความเป็นจริงอย่างมีคุณค่าและตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคในปัจจุบัน
2.เพื่อให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญและความมั่นคงในสายงานด้านการออกแบบ และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3.เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง บริษัทสุขภัณฑ์คริสตินา (ประเทศไทย) จำกัด กับสถาบันการศึกษา และนักศึกษาทั่วประเทศ

คุณสมบัติเข้าร่วมประกวด
ผู้เข้าร่วมโครงการ นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์หรือสาขาด้านการออกแบบ และคณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ

หลักเกณฑ์การส่งผลงาน

 • รอบที่ 1
  • ผลงานออกแบบห้องน้ำที่ส่งเข้าประกวดต้องสอดคล้องกับแนวคิด “Futuristic Bathroom ห้องน้ำแห่งอนาคต” (เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2558 – 18 กันยายน 2558)
  • ผลงานที่ออกแบบต้องสามารถนำไปผลิตและใช้งานได้จริง
  • ผลงานที่ออกแบบต้องมีผลิตภัณฑ์ของ Cristina จำนวน 1 ชิ้น (สามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมจากทางเว็บไซต์ www.cristina.co.th
  • ผลงานที่ออกแบบจะต้องมีอ่างอาบน้ำ จำนวน 1 ใบ (สามารถออกแบบใหม่ได้ตามความเหมาะสม)
  • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดในรอบที่ 1 ให้จัดทำแบบลงบน Mood board สีดำขนาด A3 (29.7 x 42 ซ.ม.) แนวนอน (สามารถจัดวางในโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วส่งผลงานในรูปแบบ JPG ขนาด A3)
   • พื้นที่ในการออกแบบห้องน้ำ ไม่จำกัด สามารถใช้ได้ตามความเหมาะสม
   • อธิบายแนวคิดและแรงบันดาลใจในการออกแบบรวมถึงรายละเอียดของผลงานให้ชัดเจน พิมพ์ลงในกระดาษ A4 ฟอนต์ Angsana New ขนาด 16
   • แนบใบสมัคร และสำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  • ผลงานออกแบบที่เข้าร่วมประกวดทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท คริสตินา(ประเทศไทย) จำกัด ในการนำไปเผยแพร่ต่อไป โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงาน ซึ่งชื่อผู้ออกแบบจะถูกเผยแพร่พร้อมผลงานทุกครั้ง
  • ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องออกแบบขึ้นมาใหม่ หากพบว่าลอกเลียนแบบจะถูกตัดสิทธิ์ในการประกวดครั้งนี้ทันที
 • รอบที่ 2
  • ผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1 ทั้ง15 คน จะต้องเข้าร่วมกิจกรรม Workshop 1 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการประกวดครั้งนี้
  • หลังจากกิจกรรม Workshop ผู้ผ่านคัดเลือกทั้ง 15 คน จะต้องออกแบบดีไซน์ ผ่านโปรแกรมการออกแบบต่างๆ ตามความถนัด เพื่อสะท้อนให้เห็นภาพเสมือนจริง ในรูปแบบ 3D (ในระยะเวลา 57 วัน)
  • ส่งผลงานในรูปแบบ DVD โดยมีรายละเอียดดังนี้
   • ต้องส่งผลงานออกแบบต้นฉบับของโปรแกรม ไฟล์นามสกุลระบุนามสกุลไฟล์ (.3ds)
   • ต้องส่งผลงานออกแบบรูปภาพ ไฟล์นามสกุล (.JPG)
   • ตั้งชื่อไฟล์หรือชื่อผลงาน “CRISTINA_ชื่อ-นามสกุล_ชื่อมหาวิทยาลัย” เท่านั้น
  • หมดเขตส่งผลงานรอบที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558

รางวัล มูลค่ารวม 178,000 บาท

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 3,000 บาท บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก 15 คน จะได้รับใบประกาศนียบัตร

กำหนดการดำเนินงาน

 • วันที่ 3 ส.ค. –18 ก.ย.2558 รับสมัคร-ส่งผลงานเข้าประกวด
 • วันที่ 22 ก.ย.2558 ประกาศผลผู้ผ่านคัดเลือกรอบที่ 1 ทาง www.cristina.co.th และFacebook “Cristina Sanitary Thailand Co.,Ltd”
 • วันที่ 26 ก.ย. 2558 กิจกรรม Workshop ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1
 • วันที่ 27 ก.ย. – 22 พ.ย.2558 ผู้ผ่านเข้ารอบที่ 1 ออกแบบผลงานในรูปแบบ 3D ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(ระยะเวลา 57 วัน)
 • วันที่ 22 พ.ย. 2558 หมดเขตส่งผลงานรอบที่ 2
 • วันที่ 27 พ.ย.2558 งานประกาศผลรางวัล (15 ทีมนำเสนอผลงาน)

ที่อยู่ในการส่งใบสมัครและผลงานเข้าประกวด

 • จัดส่งไปรษณีย์ EMS
  บริษัท ไดเร็คท์เรสพ็อนซ์ ประเทศไทย จำกัด
  88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 ถนนสุขุมวิท
  แขวงบางจาก เขตพระโขนง
  กรุงเทพมหานคร 10260
 • ส่งทางอีเมล์ :cristina_contest2015@hotmail.com (สำหรับ Mood Board รอบที่ 1)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • ผู้ประสานงานโครงการ คุณนพรัตน์  มาลาล้ำ (อั๋น) โทร. 093-824-0008 / 02-715-3000
 • www.facebook.com/cristina.thailand

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Wassamon Laongpun

Total Prize Money: 
178,000 Baht
Deadline: 
03 Aug 2015 10:00 to 18 Sep 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.