^ Back to Top

ประกวดร้องเพลงประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ “NIDA STAR SEARCH”

ประกวดร้องเพลงประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ “NIDA STAR SEARCH”

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญนักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ “NIDA STAR SEARCH” เนื่องในโอกาสที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะครบรอบ ๕๐ ปีแห่งการสถาปนา ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๓๑,๐๐๐ บาท

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเฉลิมฉลองสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครบรอบ ๕๐ ปี
๒. เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ ความผูกพัน และความประทับใจที่มีต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๓. เพื่อสร้างกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างสถาบัน นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากรสถาบัน รวมถึงนิสิต/นักศึกษาจากสถาบันต่างๆทั่วประเทศ

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
๑. นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๒. บุคลากร/เจ้าหน้าที่ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๓. นักศึกษา ทุกระดับชั้นที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆทั่วประเทศ

เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการรับสมัคร
๑. ใบสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รูปถ่ายเต็มตัว ขนาด ๔x๖ นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๓ เดือน) จำนวน ๑ รูป
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๔. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๕. สำเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ (เฉพาะนิสิต/นักศึกษา)

วิธีการสมัคร
๑. ดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.nida.ac.th หรือ ทาง www.facebook.com/nida.ac.th และจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์มายัง

กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อ สังคม ชั้น ๑ อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เลขที่ ๑๑๘ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ (ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

๒. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ที่ กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม ชั้น ๑ อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ (ในวันและเวลาราชการ)

รางวัลการประกวดร้องเพลง “NIDA STAR SEARCH”
เงินรางวัลสาหรับผู้ชนะการประกวด รวมเป็นเงิน ๓๑,๐๐๐ บาท

 • รางวัลชนะเลิศ จานวน ๑ รางวัลๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท ๑๕,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จานวน ๑ รางวัลๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท ๘,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ จานวน ๑ รางวัลๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท ๕,๐๐๐ บาท
 • รางวัล Popular Vote จานวน ๑ รางวัลๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท ๓,๐๐๐ บาท

ติดต่อสอบถาม

 • กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ชั้น ๑ อาคารนวมินทราธิราช เลขที่ ๑๑๘ ถ.เสรีไทย
  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
 • ผู้ประสานงาน นางสาวญาดา จิตรมาตร และ นางกนกพร ไพโรจน์
  หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๗๒๗ ๓๔๔๙ (ในวันและเวลาราชการ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณญาดา จิตรมาตร

Deadline: 
29 Jul 2015 10:00 to 31 Aug 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.