^ Back to Top

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญขโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับอนุบาล 2 - 3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 3 ได้แสดงออกถึงความสามารถทางวิทยาศาสตร์
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนาวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแสวงหาความรู้ และนำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการทดลอง
3. เพื่อให้นักเรียนหันมาสนใจวิทยาศาสตร์และเกิดเจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์

ระยะเวลาดำเนินการ

 • เปิดรับโครงงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558
 • ปิดรับโครงงาน วันที่ 22 กรกฎาคม 2558
 • แจ้งผลการคัดเลือกรอบแรกระดับละ 10 ทีม วันที่ 6 สิงหาคม 2558
 • นาเสนอโครงงานรอบสุดท้าย ระดับอนุบาล วันที่ วันที่ 18 สิงหาคม 2558
 • นาเสนอโครงงานรอบสุดท้าย ระดับประถมศึกษา วันที่ 19 สิงหาคม 2558
 • จัดแสดงโครงงานในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 18 – 22 สิงหาคม 2558

ประเภทโครงงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์ที่ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) ในการศึกษาหาความรู้เพื่อให้ได้คาตอบเกี่ยวกับ

 • ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
 • การอนุรักษ์และประหยัดพลังงานทรัพยากรธรรมชาติ
 • การลดมลพิษของสิ่งแวดล้อม
 • การนาวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
 • การหาหรือสร้างสิ่งทดแทนที่มีอยู่เดิม
 • การประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
 • การพัฒนาหรือสร้างสรรค์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)

กติกา
1. ผู้มีสิทธิ์ส่งโครงงานเข้าประกวดจะต้องเป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาในระดับอนุบาล 2 - 3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 3
2. แต่ละโครงงานประกอบด้วยนักเรียนผู้จัดทำทีมละไม่เกิน 5 คน
3. นักเรียนคนหนึ่งมีสิทธิ์ร่วมส่งโครงงานได้เพียง 1 โครงงาน
4. โรงเรียนแต่ละโรงเรียน ส่งโครงงานได้ไม่เกิน 2 โครงงาน
5. โรงเรียนส่งรายงานการทาโครงงานฉบับสมบูรณ์โครงงานละ 3 ฉบับ

รางวัลการประกวด

 • ระดับอนุบาล 2 – 3
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • างวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร
 • ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 3
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  •  รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร

กรณีโรงเรียนที่เข้ารอบสุดท้ายต้องเตรียม แผนโครงงาน พร้อมวัสดุอุปกรณ์ และนำเสนอด้วยวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี (ถ้ามี) มาในวันตัดสิน

สถานที่ส่งโครงงาน
กลุ่มวิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย ชั้น 6 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ติดต่อสอบถาม
โทร 0-2392-5951-5 ต่อ 1601

Deadline: 
01 Jun 2015 10:00 to 22 Jul 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.