^ Back to Top

ประกวดดนตรีไทย ในงานส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต้ ครั้งที่ 26

ประกวดดนตรีไทยในงานส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต้ ครั้งที่ 26

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรีไทยในงานส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต้ ครั้งที่ 26 (เทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดนตรีไทยในภาคใต้ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

กำหนดระยะเวลา

  • ส่งใบสมัคร : ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2558
  • งานส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต้ ครั้งที่ 26 (เทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมปาริชาต และสำนักหอสมุด ชั้น 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

สอบถามรายละเอียด
สำนักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
โทรศัพท์ 0 7431 7600 ต่อ 1700, 1703, 1704, 1720
โทรสาร 0 7431 7619

Deadline: 
12 May 2015 10:00 to 26 Jun 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.