^ Back to Top

ประกวดแผนธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ประกวดแผนธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และสร้างความยั่งยืนให้แก่การท่องเที่ยวสร้างสรรค์ในเมืองไทย : การท่องเที่ยวเรียนรู้ และลงมือทำ เพื่อส่งต่อมรดกวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทย (Creative Tourism in Thailand : Share and Learn) ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องมีสัญชาติไทย เป็นนักศึกษากำลังศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสถาบันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในประเทศไทยนับถึงวันสิ้นสุดการส่งผลงาน
2. กำหนดจำนวนผู้ส่งผลงานกลุ่มละ 2 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน (รวม 3 คน) พร้อมตั้งชื่อกลุ่มที่ส่งเข้าประกวด

รางวัลและทุนการศึกษา

 • รางวัลชนะเลิศแผนธุรกิจรอบคัดเลือก จำนวน 13 รางวัล (13 กิจกรรม) เกียรติบัตร และทุนการศึกษารางวัลละ 10,000 บาท
 • รางวัลชนะเลิศแผนธุรกิจรอบตัดสิน จำนวน 1 รางวัล โล่รางวัล และทุนการศึกษารางวัลละ 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศแผนธุรกิจรอบตัดสิน จำนวน 2 รางวัล โล่รางวัล และทุนการศึกษารางวัลละ 30,000 บาท
 • รางวัลชมเชยแผนธุรกิจรอบตัดสิน จำนวน 3 รางวัล โล่รางวัล และทุนการศึกษารางวัลละ 20,000 บาท

การส่งผลงานเข้าประกวด
1. ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งผลงาน “แผนธุรกิจ" ที่ประกอบด้วยการเสนอแนวคิด และแผนการประกอบธุรกิจ โดยผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการนำเสนอแผนธุรกิจ จะต้องมาจาก 13 กิจกรรม ที่ผู้จัดการประกวดกำหนดอย่างน้อย 1 กิจกรรม ในแต่ละแผนธุรกิจ ได้แก่

 • วัฒนธรรมอาหารมุสลิมจาม ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว (อพท.1 หมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง)
 • เรียนรู้วิถีชีวิตประมงชายฝั่ง บ้านบางละมุง (อพท.3 เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง)
 • นาฏยศิลป์สุโขทัย วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย (อพท.4 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร)
 • การเขียนและเรียนรู้ลวดลายของสุโขทัย บ้านปรีดาภิรมย์ (อพท.4 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร)
 • การปั้นและเขียนลายสังคโลก สุเทพสังคโลก (อพท.4 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร)
 • เซรามิคสุโขทัยจากแรงบันดาลใจร่วมสมัย โมทนาเซรามิค (อพท.4 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร)
 • พระพิมพ์เมืองสุโขทัย บ้านพระพิมพ์ ลักษณมนศิลป์ (อพท.4 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร)
 • สืบทอดงานปั้นตุ๊กตาและเครื่องสังคโลกจากเตาบ้านเกาะน้อยลุงเกศ บ้านเกาะน้อยเมืองศรีสัชนาลัย (อพท.4 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร)
 • เซรามิคสุโขทัย แรงบันดาลใจสำหรับคนรุ่นใหม่ ปุยเซรามิค (อพท.4 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร)
 • สำรับอาหารพื้นบ้าน ด่านซ้าย แม่คำพันและกลุ่ม (อพท.5 จังหวัดเลย)
 • ทำผ้าห่มนวมฝ้ายเชียงคาน กำนันทองหล่อ เชียงคาน (อพท.5 จังหวัดเลย)
 • ทำ "ตุงค่าคิง" วัดพระเกิด (อพท.6 เมืองเก่าน่าน)
 • เรียนรู้ลูกปัดทวารวดี เมืองโบราณอู่ทอง (อพท.7 เมืองโบราณอู่ทอง)

2. ผู้เข้าประกวดแต่ละกลุ่มสามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 แผ่นธุรกิจ แต่ต้องเป็นกิจกรรมที่ไม่ซ้ำกับแผนธุรกิจอื่นที่ส่งเข้าประกวดในนามกลุ่มเดียวกัน
3. การส่งผลงานเข้าประกวดทางไปรษณีย์ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งแผนธุรกิจต้นฉบับ จำนวน 1 ชุด และสำเนา 1 ชุด (รวม 2 ชุด) พร้อมไฟล์ดิจิตอลบันทึกลงแผ่น CD หรือ DVD จำนวน 1 แผ่น โดยส่งผลงานได้ที่

โครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ส่งถึง คุณกฤตวัฒน์
โกมลวรวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 99 ม.18 ถนนพหลโยธิน
ตำบลลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
(ยึดวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)

4. การส่งผลงานเข้าประกวดทางอีเมล ส่งไฟล์ดิจิตอล (.DOC / .PDF) ที่ creativetourism@hotmail.com
5. ผู้ส่งผลงานจะต้องระบุชื่อกลุ่ม ชื่อ-สกุล ระดับชั้นการศึกษา ชื่อ-สกุล อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อสถาบันการศึกษา ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลที่ใช้การติดต่อให้ครบถ้วน
6. คณะกรรมการจะคัดเลือกแผนธุรกิจของแต่ละกิจกรรม กิจกรรมละ 1 แผนธุรกิจ รวม 13 แผนธุรกิจ เพื่อนำเสนอในรอบตัดสินระดับประเทศ โดยกลุ่มที่เป็นเจ้าของแผนธุรกิจที่ได้รับคัดเลือก จะได้รับเงินทุนการศึกษา และการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อนำเสนอในระดับประเทศที่กรุงเทพมหานคร
7. กลุ่มที่ผ่านการพิจารณารอบคัดเลือก จะต้องนำเสนอแผนธุรกิจต่อหน้าคณะกรรมการรอบตัดสินแผนธุรกิจละ ไม่เกิน 10 นาที และคณะกรรมการจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอีกไม่เกิน 5 นาที
8. แผนธุรกิจที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีการคัดลอกจากผู้อื่น และไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวด หรือไม่เคยได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานใด ๆ มาก่อน หากทราบในภายหลังจะถูกตัดสิทธิ์และเรียกรางวัลคืน
9. แผนธุรกิจที่ส่งเข้าประกวดต้องมีเนื้อหาที่ไม่ขัดต่อคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงของชาติ
10. ลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่ ดัดแปลง และนำแผนธุรกิจไปใช้ประโยชน์เป็นขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ระยะเวลาโครงการ
1. ส่งผลงาน 15 มีนาคม – 30 เมษายน 2558
2. การพิจารณารอบคัดเลือก 1-15 พฤษภาคม 2558
3. ประกาศผลรอบคัดเลือก 20 พฤษภาคม 2558
4. การนำเสนอรอบตัดสินและมอบรางวัล ภายในเดือนพฤษภาคม 2558

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณเกตน์สิรี กอบกิจไพศาลสุข โทรศัพท์ 083 6566042
http://www.dasta.or.th/th/sustainable_designated-areas.html

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณไข่มุกข์ ปั้นแตง

Contest Type: 
Total Prize Money: 
300,000 Baht
Entry Fee: 
Deadline: 
26 Mar 2015 10:00 to 30 Apr 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.